მინიმალური სვოპები ჯგუფში All 1's Together Leetcode Solution

Რთული ტური საშუალო
ხშირად ეკითხებიან Amazon Expedia IBM Twitter
Array მოცურების ფანჯარანახვები 79

პრობლემის განცხადება

მინიმალური სვოპები ჯგუფში All 1's Together Leetcode Solution – ამბობს, რომ მოცემული ორობითი მასივი data, დააბრუნეთ სვოპების მინიმალური რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ყველას დაჯგუფებისთვის 1ის იმყოფება მასივში ერთად ნებისმიერი ადგილი მასივში.

მინიმალური სვოპები ჯგუფში All 1's Together Leetcode SolutionPin

Input: data = [1,0,1,0,1]
Output: 1
Explanation: There are 3 ways to group all 1's together:
[1,1,1,0,0] using 1 swap.
[0,1,1,1,0] using 2 swaps.
[0,0,1,1,1] using 1 swap.
The minimum is 1.

განმარტება

კითხვაში ნათქვამია, რომ ვიპოვოთ მინიმალური სვოპები, რომლებიც საჭიროა 1-ების მიმდებარე მასივში მისასვლელად, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 1-ის ჯგუფში.
ასე რომ, თუ მაგალითს ავიღებთ მასივს: [1,0,1,0,1] ვიცით, რომ უნდა გვქონდეს 3 1's დაჯგუფებულია შედეგის შესაქმნელად. ეს შეიძლება იყოს [1,1,1,0,0] or [0,0,1,1,1] მაგრამ ის მაინც 3 სიგრძის მიმდებარე ქვემასიაა.

ჩვენ ჯერ ვქმნით ზომის ფანჯარას (int ones) რომელშიც (int winOnes) რიცხვი 1-ია და შემდეგ მასივის გასწვრივ ვაცალკევებთ. კონცეფცია გულისხმობს ა window მასში წარმოდგენილია მაქსიმუმ 1s (int maxOnes). ამ კონკრეტულ ფანჯარაში დარჩენილი 0-ები შეიცვლება 1-ით და არა ფანჯარაში. აქედან გამომდინარე, შედეგი იქნება ფანჯრის ზომა (int ones) – ფანჯარა მაქსიმუმ 1s (int maxOnes)

კოდი

ჯავის გადაწყვეტა

class Solution {
  public int minSwaps(int[] data) {
    int ones = 0;
    for (int datum : data) {
      ones += datum;
    }

    if(ones == 0 || ones == 1 || ones == data.length){
      return 0;
    }

    int winOnes = 0;

    for(int i = 0; i < ones; i++){
      winOnes += data[i];
    }

    int maxOnes = winOnes;

    for(int i = ones; i < data.length; i++){
      winOnes -= data[i - ones];
      winOnes += data[i];
      maxOnes = Math.max(maxOnes, winOnes);
    }

    return ones - maxOnes;
  }

}
C++ გადაწყვეტა

#include <vector>
using namespace std;

class Solution {
  
public:
  int minSwaps(vector<int>& data) {
    int countOnes = accumulate(data.begin(), data.end(), 0);
    int currentSwaps = 0;
    for (int i = 0; i < countOnes; ++i) {
      currentSwaps += (1 - data[i]);
    }

    int minSwaps = currentSwaps;
    for (int i = countOnes; i < data.size(); ++i) {
      currentSwaps += (1 - data[i]) - (1 - data[i - countOnes]);
      minSwaps = min(minSwaps, currentSwaps);
    }
    return minSwaps;
  }
};

სირთულის ანალიზი მინიმალური სვოპებისთვის ყველა 1-ის ერთად ჯგუფში LeetCode გადაწყვეტა:

დროის სირთულე

ზემოაღნიშნული ამოხსნის დროის სირთულე არის O(n).

სივრცის სირთულე

ზემოაღნიშნული ამოხსნის სივრცის სირთულე არის O(1).

მთავარი ინტერვიუს კითხვები

სნ ინტერვიუ კითხვა რამდენჯერ იქნა დაკითხული
1წაშალეთ კვანძი ორმაგად დაკავშირებული სიაში2826
2ჯავა პროგრამა ორობითი ხის კვანძების რაოდენობის დასადგენად2506
3შეცვალეთ სტრიქონი სპეციალური სიმბოლოების გავლენის გარეშე2467
4წაშალეთ დაკავშირებული სიის კვანძი მოცემულ პოზიციაზე1981
5პალინდრომი რეკურსიის გამოყენებით1878
6კვანძების ჩასმა დაკავშირებულ სიაში დახარისხებული გზით (აღმავალი შეკვეთა)1665
7იპოვნეთ მასივიდან ელემენტების წყვილი, რომელთა ჯამი ტოლია რიცხვისა1651
8დალაგების ელემენტები მოვლენების სიხშირის მიხედვით1637
9დაწერეთ პროგრამა მოცემული სტრიქონის ყველა ცვლილების დასაბეჭდად1609
10იპოვნეთ მასივის მინიმალური მანძილი ორ რიცხვს შორის1478
11ორმაგად დაკავშირებული სიის შექმნა1449
12სწრაფი დალაგება1422
13შეცვალეთ მასივი1416
14სტრიქონში ყველაზე პატარა ფანჯარა, რომელიც შეიცავს სხვა სტრიქონის ყველა სიმბოლოს1399
15იპოვნეთ ეს ჯამი მოცემული ღირებულების სამმაგი1360
16რეკურსიულად ამოიღეთ ყველა მიმდებარე დუბლიკატი1357
17პირველი განმეორებითი ელემენტი1346
18მოაწყეთ ლუწი და კენტი რიცხვი ისე, რომ კენტი მოდის ლუწიდან1325
19რიცხვების ჯამი სტრიქონში1322
20დალაგებული მასივიდან დაკარგული ყველაზე მცირე დადებითი რიცხვი1289
21შეამოწმეთ, არის თუ არა მასივის ელემენტები თანმიმდევრული1259
22აღმოაჩინეთ ციკლის მიბმული სია1242
23ყველაზე დიდი თანმიმდევრული ქვეჯგუფი1233
24სწრაფი დალაგება SIngly დაკავშირებული სიაში1220
25ქვეჯგუფი მოცემული თანხით1216
26ამობეჭდეთ R ელემენტების ყველა შესაძლო კომბინაცია მოცემული მასივი N ზომით1207
27რეკურსიული ფუნქცია ქვესაქონე ძიების გასაკეთებლად1200
28მასივში იპოვნეთ გამეორების მაქსიმალური რიცხვი1160
29ორობითი ხის დონის შეკვეთის გადაკვეთა Java- ში1128
30იპოვნეთ პირველი და მეორე ყველაზე მცირე ელემენტები1126
31შეამოწმეთ იდენტურია თუ არა ორი დაკავშირებული სია1109
32ქვედანაყოფების მაქსიმალური ჯამი გაყოფა და იმარჯვე1102
33პირველი სტრიქონიდან სიმბოლოების ამოღება, რომლებიც მეორეშია1072
34იპოვნეთ მასივების ლიდერები1064
35შეცვალეთ კვანძები დაკავშირებულ სიაში1040
36იპოვნეთ მასივში მომხდარი კენტი რაოდენობის რიცხვი1008
37მოცემული რიცხვების განლაგება ყველაზე დიდი II რიცხვის შესაქმნელად996
38იპოვნეთ მეორე ყველაზე ხშირი პერსონაჟი990
39სტრიქონის გათვალისწინებით იპოვნეთ მისი პირველი განმეორებადი სიმბოლო972
40იპოვნეთ Triplet მასივში მოცემული თანხით966
41დახარისხებული მასივისა და x რიცხვის გათვალისწინებით, მასივში იპოვნეთ წყვილი, რომელთა ჯამი უახლოვდება x- ს956
42მოცემული ნივთის საერთო რაოდენობა დაკავშირებულ სიაში956
43პროგრამა, რათა შეამოწმოს სიმები ერთმანეთის ბრუნვაა თუ არა949
44დაბეჭდეთ ყველა შესაძლო სიტყვა ტელეფონის ციფრებისგან937
45იპოვნეთ დაკარგული ნომერი927
46პოზიტიური და უარყოფითი რიცხვების შეცვლა ალტერნატიულად მასივში923
47გრძელი პალინდრომიული ქვესტი907
48დაწყვილეთ ლუწი და კენტი კვანძები დაკავშირებულ სიაში888
49ბეჭდვა ყველაზე გრძელი საერთო თანმიმდევრობა885
50კავშირი და ორი დაკავშირებული სიის გადაკვეთა877
51ერთი სტრიქონის გარდაქმნა მოცემული ოპერაციების მინიმალური რაოდენობის გამოყენებით872
52გადაამოწმეთ, რომ გადალაგებულ სტრიქონს შეუძლია შექმნას პალინდრომი851
53მოცემული მასივის შეცვლა მაქსიმალური მინიმალური ფორმით849
54დაითვალეთ შესაძლო სამკუთხედები822
55სწრაფი დალაგების განმეორებითი განხორციელება820
56ორი მატრიცის გამრავლება805
57შეამოწმეთ, არის თუ არა დაკავშირებული პალინდრომი800
58სამმაგი რიცხვი, ვიდრე მოცემული ღირებულების ჯამი795
59საფონდო ყიდვა გაყიდვა მოგების გაზრდის მიზნით795
60მიბმული სიის შემობრუნება795
61ორი სტრიქონის შეერთება766
62Tug ომი763
63დაბეჭდეთ ყველა ეგზემპლარი შეყვანის სტრიქონში759
64ითვლიან ქვესუქნების რაოდენობას K მკაფიო სიმბოლოებით758
65იპოვნეთ უახლოესი უფრო დიდი და მცირე ელემენტი750
66სახელგანთქმული პრობლემა741
67იპოვნეთ პითაგორას სამეული სამი მასივიდან740
68შებრუნებული სტრიქონი დროებითი ცვლადის გარეშე735
69ამოიღეთ 'b' და 'ac' მოცემული სტრიქონიდან734
70იპოვნეთ ყველა საერთო ელემენტი მოცემულ სამ დალაგებულ მასივში731
71წაშალეთ ყველა ეგზემპლარი დალაგების გარეშე713
72იპოვნეთ მწკრივი 1 – ის მაქსიმალური რაოდენობით711
73იპოვნეთ მწვერვალის ელემენტი მასივიდან704
74იპოვნეთ ქვეჯგუფი, რომლის ჯამი უდრის მოცემულ X რიცხვს697
75ამოიღეთ მინიმალური სიმბოლოები ისე, რომ ორი სტრიქონი გახდეს ანგრამა693
76იპოვნეთ ყველაზე მცირე დაკარგული ნომერი დახარისხებულ მასივში691
77ორი მატრიცის დამატება689
78პროდუქტის მასივის თავსატეხი688
79ჩასმა დალაგება688
80განვახორციელეთ მასივის ორი სტეკი679
81გენერირება ყველა ორობითი სტრიქონი ზედიზედ 1-ების გარეშე679
82არა თანმიმდევრული ელემენტების მაქსიმალური ჯამი671
83პროდუქტის მაქსიმალური ქვეჯგუფი II660
84სტრიქონის ლექსიკოგრაფიული წოდება656
85წინა და შემდეგი გამრავლება650
86შეამოწმეთ იდენტურია ორი მოცემული მატრიცა648
87ორი მატრიცის გამოკლება639
88K დახარისხებული მასივების შერწყმა და დახარისხებული პროდუქტის ბეჭდვა635
89ყველა ნულის გადატანა მოცემული მასივის ბოლოსკენ633
90ონლაინ ალგორითმი ნაკადის რეჟიმში პალინდრომის შემოწმების მიზნით626
91მინიმალური რაოდენობის ფორმა D და I's თანმიმდევრობიდან626
92სტრიქონის გაყოფა N თანაბარ ნაწილებში626
93შეამოწმეთ არის თუ არა ორი სტრიქონი ერთმანეთის ანაგრამა618
94წრიული ქვეჯგუფის მაქსიმალური ჯამი615
95ამოიღეთ განმეორებადი ციფრები მოცემულ რიცხვში615
96დაალაგეთ დასტა დროებითი დასტის გამოყენებით612
97დალაგეთ დაკავშირებული სია, რომელიც დალაგებულია ზრდადობით აღმავალი და დაღმავალი610
98იპოვნეთ მინიმალური ელემენტი დალაგებულ და მბრუნავ მასივში608
99პირველ რიგში, გადაადგილეთ მიბმული სიის ბოლო ელემენტი604
100ქვეჯგუფი და მიმდევრობა602
101პირველი წრიული ტური, რომ მოინახულოთ ყველა ბენზინი602
102ყველაზე დიდი ქვეჯგუფი თანაბარი 0-ით და 1-ით600
103დაკავშირებული სიის გათანაბრება596
104შეადარე ორი სტრიქონი (დაკავშირებული სიები)595
105მასივის მაქსიმალური ელემენტი, რომელიც იზრდება და შემდეგ იკლებს592
106სიმების პალინდრომის პერმუტაციები587
107ელემენტები მასივში N / K– ზე მეტჯერ ჩნდება584
108უმრავლესობის ელემენტი581
109პალინდრომები მოცემულ დიაპაზონში580
110გაუშვით სიგრძის კოდირება577
111დაბეჭდეთ ყველა ჩანაცვლება განმეორებით573
112პანგრამის შემოწმება573
113მინიმალური ჩასმა უმოკლესი პალინდრომის შესაქმნელად573
114შერწყმული დაკავშირებული სია სხვაში ალტერნატიულ პოზიციებზე569
115სიმებიანი პალინდრომის შესაქმნელად მინიმალური სიმბოლოები უნდა დაემატოს წინა მხარეს568
116წაშალეთ ყველა ეგზემპლარი დახარისხებულ დაკავშირებულ სიაში567
117მოაწესრიგეთ მოცემული დაკავშირებული სია ადგილზე564
118შერწყმის ოპერაციების მინიმალური რაოდენობა Array Palindrome- ის შესაქმნელად564
119სიმებიანი განმეორებითი სიმბოლო564
120გადაატრიალეთ სტრიქონი, რომ მიიღოთ ლექსიკოგრაფიულად მინიმალური სიმებიანი559
121განმეორებითი სიგრძე ორი ან მეტი558
122ყველა ანაგრამის ბეჭდვა სიტყვების თანმიმდევრობით555
123მასივის შეცვლა მოცემული ინდექსების მიხედვით551
124ბლინების დალაგების პრობლემა544
125ორი ჯამი Leetcode ამოხსნა542
126გადაფარვის შუალედების შერწყმა II540
1273 ჯამი Leetcode Solution539
128კლონირება უკავშირდება სია შემდეგი და შემთხვევითი მაჩვენებელი538
129მატრიცის ტრანსპოზიცია530
130ქვეჯგუფის ზომა მაქსიმალური თანხით528
131წაშალეთ ეგზემპლარი სტრიქონიდან523
132String- ისგან სტრიქონების ამოღება stringstream- ის გამოყენებით523
133ამოიღეთ დამატებითი სივრცეები სტრიქონიდან522
134მაქსიმალური თანხის მომატება521
135ჩანაცვლების შემდეგ ყველაზე პატარა პალინდრომი521
136შეამოწმეთ მოცემული სტრიქონი არის პალინდრომის ბრუნვა519
137დანაყოფის პრობლემა518
138გრძელი პალინდრომი შეიძლება ჩამოყალიბდეს სიმბოლოების ამოღებით ან გადალაგებით517
139შეამოწმეთ სიმები K დაშორებულია თუ არა508
140გენერირება ყველა ორობითი სიმები მოცემული ნიმუშიდან506
141იპოვნეთ გადასაფარებელი ნულები ისე, რომ ზედიზედ 1-ების რაოდენობა მაქსიმალურად გაიზარდოს504
142ბოლო შემთხვევის წაშლა504
143ჩადეთ კვანძი დალაგებულ მიბმულ სიაში503
144გრძელი მოქმედი ქვესტრიქონის სიგრძე500
145შეამოწმეთ არის თუ არა ორი მოცემული სტრიქონი იზომორფული ერთმანეთისთვის495
146მაქსიმალური განსხვავება ორ ელემენტს შორის, როგორიცაა უფრო დიდი ელემენტი, მომდინარეობს შემდეგ პატარა489
147პროგრამა სტრიქონში ყველა სიმბოლოთი გადართვისთვის486
148მოცემული სტრიქონი არის ორი სხვა სტრიქონის გადაბმა ან არა486
149დათვალეთ მინიმალური ნაბიჯები მოცემული მასივის მისაღებად482
150უფრო მცირე ელემენტების რაოდენობა მარჯვენა მხარეს481
151შერწყმა დალაგება უკეთესია, ვიდრე სწრაფი დალაგება დაკავშირებული სიებისთვის480
152იპოვნეთ წყვილი მოცემული სხვაობით478
153სტრიქონის შემოწმების სიგრძე ტოლია მის ბოლოს დართული რიცხვის477
154ბოლოდან იპოვნეთ დაკავშირებული სიის მე -XNUMX კვანძი472
155შეამოწმეთ არის თუ არა მატრიცის ყველა მწკრივი ერთმანეთის წრიული ბრუნვა472
156გრძელი გავრცელებული პრეფიქსი დაყოფა და გაიმარჯვე470
157იპოვნეთ ფიქსირებული წერტილი მოცემულ მასივში467
158დაალაგეთ 0s და 1s მასივში465
159დაბეჭდეთ მოცემული ორი სტრიქონის ყველა გადაკვეთა461
160იპოვნეთ მოცემული სიგრძის ქვეჯგუფი მინიმალური საშუალოთი458
161საპირისპირო სიტყვები მოცემულ სტრიქონში457
162შეადარე ორი ვერსიის რიცხვი457
163ორი დახარისხებული მასივის მედიანა LeetCode Solution455
164დაკავშირებული სიის გაყოფა ალტერნატიული კვანძების გამოყენებით454
165ორი დალაგებული დაკავშირებული სიის შერწყმა ისეთი, რომ შერწყმული სია არის საპირისპირო თანმიმდევრობით454
166მასივის შეცვლა მოცემული ინდექსების გამოყენებით453
167სტრიქონის რევერსის ბეჭდვა (რეკურსია)453
168უცნაური სიგრძის სიმების ბეჭდვა 'X' ფორმატში444
169იპოვნეთ K სიგრძის საშუალო მაქსიმალური ქვეჯგუფი440
170იპოვნეთ ელემენტი ორობითი ძიების გამოყენებით დახარისხებულ მასივში437
171შეცვალეთ Kth კვანძი თავიდან Kth კვანძით ბოლოდან434
172სტრინგის ყველა პალინდრომიული ტიხრების დაბეჭდვა432
173იპოვეთ ეგზემპლარი მასივში ყველაზე ეფექტურად431
174დაბეჭდეთ ყველა პალინდრომული დანაყოფი422
175ჯაჭვის წყვილების მაქსიმალური სიგრძე419
176სუპერ სიმების უმოკლესი პრობლემა418
177გაასწორეთ მრავალდონიანი დაკავშირებული სია416
178შეამოწმეთ, სიმები ასრულებს თუ არა პერსონაჟების მიმდევრობას ნიმუშის მიხედვით415
179K დახარისხებული მასივის დახარისხება412
180სიმების დალაგება სხვა სიმების მიხედვით408
181გრძელი სიგრძე იგივე ჯამით ორ ორობით მასივში II402
182უკავშირდება დაკავშირებული ჯგუფებს ჯგუფებში399
183იპოვნეთ დალაგების შედეგი 3 ზომით399
184პროგრამა ორი ორობითი ციფრის დამატებისთვის396
185რეკურსიულად დაბეჭდეთ ყველა წინადადება, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს სიტყვათა სიების სიიდან394
186იპოვნეთ ორი რიცხვი უცნაური მოვლენებით დალაგებულ მასივში390
187გრძელი გავრცელებული პრეფიქსი ბინარული ძიების გამოყენებით II386
188ცალმხრივად დაკავშირებული სიის შეცვლა (განმეორებითი / არა-რეკურსიული)384
189ცეზარ შიფრი383
190შეამოწმეთ, შესაძლებელია თუ არა სიმებიანი ცარიელი მოცემული ქვესტრიქონის რეკურსიული წაშლით381
191Kth განმეორებადი პერსონაჟი381
192შეცვალეთ დაკავშირებული სია Zig-Zag- ში379
193გამოსახულების 90 გრადუსით გადატრიალება378
194ბლინების დალაგება377
195მოცემული სტრიქონის პერმუტაციები STL– ის გამოყენებით372
196გრძელი საერთო პრეფიქსი სიტყვა Word Matching– ით372
197სრულყოფილი შექცევადი სიმებიანი370
198ორი დახარისხებული მასივის შერწყმა366
199სიგრძის სამი შედეგის გაზრდა მაქსიმალური პროდუქტით365
200დაალაგეთ დაკავშირებული სია 0-ებით, 1-ებით და 2-ებით364
201იპოვნეთ წერტილი, სადაც მონოტონურად მზარდი ფუნქცია პირველად ხდება პოზიტიური362
202სიმში იპოვნეთ პირველი არა განმეორებადი სიმბოლო362
203შეადგინეთ მაქსიმალური თანხის დაკავშირებული სიები ორი დალაგებული დაკავშირებული სიიდან, რომლებსაც აქვთ საერთო კვანძები362
204ორობითი რიცხვის 1 და 2-ის დამატება361
205ოთხი ელემენტი, რომელთა ჯამი მოცემულია355
206N კვანძების წაშლა M– ს შემდეგ354
207ჩამოთვალეთ მოცემული სიტყვის ყველა სიმბოლოს შემცველი ერთეულები354
208დათარიღებული მასივის მოვლენების რაოდენობა350
209გრძელი საერთო პრეფიქსი პერსონაჟების შესაბამისობის მიხედვით სიმბოლოების გამოყენებით349
210სტრიქონის გაყოფა344
211პალინდრომის სტრიქონი (ნომერი)343
212მინიმალური სიმბოლოების ამოღება ორობითი სიმების ალტერნატივად შესაქმნელად341
213Atoi- ს რეკურსიული განხორციელება ()339
214შეამოწმეთ, თუ სიმების მიბმული სია ქმნის პალინდრომს335
215ამობეჭდეთ მასივის ყველა მკაფიო ელემენტი335
216მოქმედი ფრჩხილები LeetCode Solution332
217ქვეჯგუფების რაოდენობაც კი332
218სტრიქონების მასივის დახარისხება332
219გადაიყვანეთ სტრიქონი, რომელიც K სიგრძის ქვესტრიქონის გამეორებაა331
220რეკურსიულად შეცვალეთ ცალმხრივად დაკავშირებული სია331
221სტრიქონში არსებული სიმბოლოების მაქსიმალური რაოდენობა329
222მოცემულ მასივში იპოვნეთ პირველი განმეორებითი რიცხვი328
223შეგვიძლია უკავშირდება დაკავშირებული სია O (n) დროზე ნაკლებ დროში?326
224დაბეჭდეთ უმოკლესი ბილიკი სიმების ეკრანზე დასაბეჭდად325
225ორობითი ხის ორმაგად დაკავშირებული სია323
226String1 გადაკეთება string2 ერთ რედაქტირებაში322
227მე -XNUMX სიმბოლო შერწყმული ათწილადი სტრიქონში322
228შეცვალეთ სტრიქონი Stack– ის გამოყენებით322
229ელემენტების დალაგება II სიხშირის მიხედვით320
230მაქსიმალური ქვეჯგუფის გამოცემა Leetcode320
231wildcard პერსონაჟის შესატყვისი319
232ქვემოდან ზედაზე317
233სიტყვების რაოდენობა დაითვალე315
234შერწყმა ორი დალაგებული მასივი313
235იპოვნეთ დაკარგული ელემენტი დუბლირებული მასივიდან311
236გაყოფილი ოთხი მკაფიო სტრიქონი311
237იპოვნეთ დაკავშირებული სიების შუა რიცხვები310
238გრძელი საერთო შედეგი პერმუტაციებით306
239დაითვალეთ წყვილი იმავე მანძილზე, როგორც ინგლისურ ანბანებზე302
240მატრიცის ჯაჭვის გამრავლება დინამიური პროგრამირების გამოყენებით298
241შემდეგი უფრო დიდი ელემენტი მასივში295
242პალინდრომის პერმუტაცია292
243Roman to Inteet Leetcode Solution289
244იპოვნეთ მე -XNUMX კვანძი286
245სამი მიბმული სიიდან სამეული მოცემული თანხით285
246კვანძის ძებნა ორობითი ძიების ხეში285
247იპოვნეთ ყველა წყვილი მოცემული სხვაობით284
248ხის წაშლა281
249სიტყვების ძებნა Leetcode Solution280
250სიმებიანი (წარმოადგენს მთელ რიცხვს) მნიშვნელობის შესაფასებლად280
251უკუ ბიტი279
252სიმების შეცვლა279
253სტრიქონის გაწყვეტის ყველა შესაძლო გზა ფრჩხილის ფორმაში დაბეჭდეთ278
254ორობითი ხე276
255წაშალეთ კვანძი მოცემულ პირობებში274
256როგორ ეფექტურად განვახორციელოთ k სტეკები ერთ მასივში?274
257მოცემული სიმების სქესის შეცვლა273
258სტრიქონების მასივის დალაგება272
259შეხვედრების ოთახები II LeetCode Solution271
260პირველი არა განმეორებადი ელემენტი271
261დათვალეთ წყვილები მოცემული თანხით270
262გრძელი საერთო გაფართოება269
263ქვე სტრიქონების რაოდენობა, რომლებიც რეკურსიულად უმატებენ 9-ს269
264შუა წერტილების წაშლა ხაზის სეგმენტების დაკავშირებულ სიაში269
265განმეორებითი ქვესტრიქონის ნიმუში268
266ტოპლიცის მატრიცა266
267გადაიტანეთ ყველა უარყოფითი ელემენტი მასივის ერთ მხარეს266
268ყველაზე გრძელი პალინდრომული ქვესტრინგის LeetCode ხსნარი264
269სიმებიანი ადგილები ამოიღეთ263
270შეცვალეთ მოცემული მასივი263
271მინ სტეკი262
272N დედოფლის პრობლემა260
273გუგულის თანმიმდევრობის პროგრამა257
274კუნძულების რაოდენობა LeetCode Solution255
275Dijkstra ალგორითმი254
276შეამცირეთ მაქსიმალური განსხვავება სიმაღლეებს შორის253
277მაქს სტეკი253
278სახლის ყაჩაღი Leetcode Solution253
279იპოვნე, მეორე, ხშირი, ხასიათი252
280მასივის ყველაზე ხშირი ელემენტი249
281კლონირება დაკავშირებული სიით შემდეგი და შემთხვევითი მაჩვენებლით (Hashing)249
282ძებნა ჩადეთ პოზიცია Leetcode Solution249
283მოქმედებს Palindrome Leetcode Solution247
284KMP ალგორითმი246
285მიბმული დალაგება, რომელიც დალაგებულია აბსოლუტურ მნიშვნელობებზე246
286გამოხატვის შეფასება246
287ქვეჯგუფი Leetcode245
288სუდოკუს გამხსნელი245
289შებრუნებული სიტყვები სტრიქონში244
2901 ბიტის რაოდენობა243
291Min Stack Leetcode Solution243
292Fibonacci ნომრები243
293კომბინირებული ჯამი Leetcode Solution242
294პლუს ერთი Leetcode გამოსავალი242
295როგორ წაშალოთ დაკავშირებული სია241
296Postfix გამოხატვის შეფასება241
297Word ძებნა239
298უკანა სტრიქონის შედარება236
299შერწყმა დახარისხებული მასივების Leetcode Solution234
300დააყენეთ Matrix Zeroes233
301Sqrt (x) Leetcode Solution233
302პოზიტიური უარყოფითი მნიშვნელობების მასივი232
303რიგის შეცვლა232
304სუბარი 0 ჯამით232
305რაბინ კარპის ალგორითმი231
306შეიცავს დუბლიკატ II ლეეტკოდ ხსნარს230
307მოცემული მატრიცის ყველა მწკრივის საერთო ელემენტები229
308მასივის პროდუქტი, გარდა საკუთარი თავისა229
309ჰანოის კოშკი227
310პასკალის სამკუთხედის Leetcode226
311დასტის შუა ელემენტის წაშლა226
312ორი მასივის II Leetcode ამოხსნის გადაკვეთა226
313რომაული Leetcode Solution- ის მთელი რიცხვი226
314კომბინირებული ჯამი226
315სიმების შეკუმშვა224
316შეცვალეთ ცალკეული სიტყვები224
317მინიმალური გაცვლაა საჭირო k- ზე ნაკლები ან ტოლი ყველა ელემენტის შესაკავშირებლად222
318იპოვნეთ ყველაზე K (ან ყველაზე ხშირად) რიცხვები ნაკადში222
319არითმეტიკული გამოხატვის შეფასება221
320დაითვალეთ ქვეჯგუფები თანაბარი 1-ით და 0-ით221
321ინდექსური წყვილების მასა თანაბარი ელემენტებით221
322მოცურების ფანჯრის ტექნიკა221
323ააშენეთ ორობითი ხე მოცემული არაორდინალური და წინასწარი შეკვეთით221
324დეკის განხორციელება ორმაგად დაკავშირებული სიის გამოყენებით220
325ბელმან ფორდის ალგორითმი220
326ერთი ნომერი Leetcode Solution220
327დაამატეთ ორობითი Leetcode ამოხსნა219
328მინიმალური მნიშვნელობა დადებითად ეტაპობრივად ჯამი Leetcode Solution219
329მეორე ყველაზე განმეორებითი სიტყვა თანმიმდევრობით218
330Palindrome- თან დაკავშირებული ლინეტების კოდი218
331შეიცავს დუბლიკატს218
332გამოყავით ლუწი და კენტი რიცხვები218
333დალაგების ელემენტები სიხშირის მიხედვით217
334Pow (x, n) Leetcode Solution217
335დაითვალეთ კენტი რიცხვები ინტერვალის დიაპაზონში Leetcode ამოხსნაში216
336გვერდების ჩანაცვლების ალგორითმები ოპერაციულ სისტემებში216
337მასივში იპოვნეთ განმეორებადი ელემენტების (მკაფიო) ელემენტების ჯამი216
338შექმენით სტეკი, რომელიც მხარს უჭერს getMin () O (1) დროში და O (1) დამატებით სივრცეში216
339Postfix– ის Infix– ის გადაქცევა216
340ბუშტების მაქსიმალური რაოდენობა Leetcode Solution215
341შემდეგი პერმუტაცია215
342მესამე მაქსიმალური რიცხვის Leetcode ამოხსნა214
343კრუსკალ ალგორითმი214
344K- ყველაზე პატარა ელემენტი დალაგებულ მატრიქსში212
345დააჯგუფეთ სიტყვები პერსონაჟების იგივე ნაკრებით211
346K ზომის ყველა ქვეჯგუფის მინიმალური და მაქსიმალური ელემენტების ჯამი211
347პერმუტაციები Leetcode Solution211
348ამოზნექილი ჰალის ალგორითმი211
349იპოვნეთ ქალაქის მოსამართლე Leetcode Solution210
350ყველაზე გრძელი საერთო პრეფიქსი Leetcode Solution210
351ყველაზე გრძელი ქვესტრიქონი სიმბოლოების გამეორების გარეშე LeetCode Solution210
352ყველაზე მცირე ქვეჯგუფი k მკაფიო რიცხვებით209
353ყველაზე K ხშირი სიტყვები209
354იპოვნეთ Lucky Integer მასივში Leetcode Solution209
355მაქსიმალური ქვეჯგუფი208
356Scramble სიმებიანი208
357ამოხსნის უმრავლესობის ელემენტი Leetcode208
358სპირალური მატრიცა LeetCode Solution208
359იპოვნეთ რიცხვები, ციფრების ლუწი რიცხვით, Leetcode ამოხსნა207
360შეცვალეთ კვანძები წყვილებში Leetcode Solutions207
361დაითვალეთ ქვეჯგუფები, რომლებსაც აქვთ საერთო მკაფიო ელემენტები, ისევე როგორც ორიგინალური მასივი207
362მინიმალური მოქმედება მასივის ყველა ელემენტის ტოლობისთვის206
363პირველი ელემენტი ხდება მასივში k ჯერ206
364მასივის დალაგება სტეკების გამოყენებით206
365შეაფასეთ განყოფილება206
366პრეფიქსი დანართის გარდასახვა205
367კარგი წყვილების რაოდენობა Leetcode Solution205
368გაერთიანეთ ორი დალაგებული სია Leetcode Solutions205
369მინიმალური ბილიკის ჯამი205
370გამოტოვებული ნომერი Leetcode Solution205
371ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო II Leetcode Solution204
372სპეციალური ნომერი204
373ითვალეთ პირველები Leetcode Solutions204
374შეამოწმეთ ორი მასივი ტოლია თუ არა204
375ორი დალაგებული მასივის გათვალისწინებით იპოვნეთ ყველა წყვილი, რომელთა ჯამია x204
376მინიმალური აბსოლუტური სხვაობა Leetcode გადაწყვეტა203
377მოიძიეთ დალაგებული მასივის Leetcode ამოხსნა203
378რიცხვის შეცვლა სტეკის გამოყენებით202
379ორი Leetcode ამოხსნის სიმძლავრე202
380Pascal's Triangle II Leetcode Solution202
381ყველაზე K ხშირი ელემენტები202
382ჰაფმანის კოდირება202
383მასივის დალაგება სიხშირის გაზრდის საშუალებით202
384მინიმალური ნაბიჯები რაინდის მიერ მიზნის მისაღწევად201
385უნიკალური ბილიკები Leetcode Solution201
386იპოვნეთ გაუჩინარებული ყველა რიცხვი მასივის Leetcode ხსნარში201
387House Robber II Leetcode Solution201
388მაქსიმალური მოედანი201
389მოცემულ მასივში იპოვნეთ ეგზემპლარები, როდესაც ელემენტები არ შემოიფარგლება დიაპაზონით201
390Fizz Buzz Leetcode200
391ერთი ნომერი200
392მასივის ორი ქვეჯგუფის მაქსიმალური შესაძლო განსხვავება199
393Matrix Diagonal Sum Leetcode ამოხსნა199
394რამდენი რიცხვია მცირე ვიდრე ამჟამინდელი რიცხვი Leetcode ამოხსნა199
395მიმდინარეობს 1d მასივის Leetcode ამოხსნის ჯამის199
396დახარისხება ტრივიალური ჰეშის ფუნქციის გამოყენებით199
397რიგის პირველი K ელემენტების შეცვლა199
398Leetcode პერმუტაციები198
399ჯგუფური ანგრამები198
400იპოვნეთ მინიმუმი შემობრუნებულ დალაგებულ მასივში198
401დაალაგეთ მთელი რიცხვები 1 ბიტიანი Leetcode ამოხსნის რაოდენობის მიხედვით198
402მაქსიმალური მანძილი მასივში იგივე ელემენტის ორ მოვლენას შორის197
403როგორ განვახორციელოთ სტეკი პრიორიტეტული რიგის ან გროვის გამოყენებით?197
404ბედნიერი ნომერი Leetcode გადაწყვეტა197
405მონეტის შეცვლა 2 Leetcode Solution197
406დიაპაზონის ჯამის მოთხოვნა 2D – Leetcode-ის უცვლელი გადაწყვეტა196
407მაქსიმალური თანმიმდევრული პირობა Leetcode Solution196
408უნიკალური ბილიკები196
409განსხვავება მასივის უმაღლეს და მინიმალურ სიხშირეებს შორის195
410ყველა თანამშრომლის ქვეშ იპოვნეთ თანამშრომლების რაოდენობა195
411სტრიქონის ინტ195
412იპოვნეთ უახლოესი პალინდრომის ნომერი195
413წაშალეთ დუბლიკატები დახარისხებული მასივის Leetcode Solution-დან195
414მოიძიეთ გამარჯვებული Tic Tac Toe თამაშის Leetcode Solution195
415საშუალო ხელფასი, გამონაკლისი მინიმალური და მაქსიმალური ხელფასი Leetcode გადაწყვეტა195
416გამოხატვა შეიცავს ზედმეტ ფრჩხილს ან არა195
417სიმების დეკოდირება195
418ზიგზაგის კონვერტაცია195
419შეამოწმეთ, შეიცავს თუ არა მასივი ნებადართულ დუბლიკატებთან მომიჯნავე მთელი რიცხვები194
420III დრო Leetcode Solution- ის ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო194
421ფიბონაჩის ნომერი LeetCode Solution194
422ყველაზე მცირე ელემენტი განმეორდა ზუსტად K Times194
423სუბარრეის ჯამი უდრის K LeetCode ამოხსნას194
424Subarray Sum უდრის k194
425ერთფეროვანი მასივი LeetCode გადაწყვეტა194
426იპოვნეთ დუბლიკატი ნომერი193
427სიმებიანი Leetcode ამოხსნის საპირისპირო ხმოვნები193
428უკუ მთელი რიცხვი193
429პაკეტის გაგზავნის შესაძლებლობა D დღის განმავლობაში Leetcode Solution193
430უდიდესი ქვეჯგუფის სიგრძე მომიჯნავე ელემენტებით193
431ქვეჯგუფის ჯამის პრობლემა193
432დანერგეთ სტეკი და რიგი Deque– ს გამოყენებით192
433დააბრუნეთ სტეკი უკუსვლის გამოყენებით192
434Palindrome ქვესტრიქონის მოთხოვნები192
435შეამოწმეთ N და მისი ორმაგი არსებობს Leetcode გამოსავალი192
436გამოკლეთ მთელი Leetcode ამოხსნის პროდუქტი და ციფრების ჯამი192
437იპოვნეთ მედიანა მონაცემთა ნაკადისგან192
438N კატალონიის ნომერი191
439წერილის შემთხვევაში პერმუტაცია191
440შექმენით სიმები სიმბოლოებით, რომლებსაც აქვთ უცნაური რიცხვების Leetcode ამოხსნა191
441ორობითი ხის Leetcode ამოხსნის მაქსიმალური სიღრმე191
442შეცვალეთ მასივის Leetcode Solution191
443იპოვნეთ მასივში გამეორებული სამეული191
444LRU ქეშის განხორციელება191
445წაშალეთ კვანძი დაკავშირებული სიიდან სათაურის მაჩვენებლის გარეშე191
446პრიორიტეტული რიგი ერთპიროვნულად დაკავშირებული სიის გამოყენებით190
447დალაგებული მასივის თითოეული ელემენტის რაოდენობის კუმულაციური სიხშირე190
448დასტის დალაგება რეკურსის გამოყენებით190
449მოცემული მთელი მასივის ყველა მკაფიო ელემენტის დაბეჭდვა190
450იპოვნეთ დუბლიკატი ელემენტი190
451ხაფანგში წვიმის წყალი Leetcode Solution190
452რიგის დახარისხება დამატებითი სივრცის გარეშე189
453უკუ სიტყვები String III LeetCode გადაწყვეტაში189
454სიმების შეცვლა189
455ქვეჯგუფები მკაფიო ელემენტებით189
456Kth უდიდესი ელემენტი მასივის Leetcode Solutions- ში189
457სამიზნე ჯამი189
458მოძებნეთ საერთო სიმბოლოები Leetcode Solution189
459მთელი ინგლისური სიტყვები188
460დაითვალეთ ქვესადგურები თანაბარი რაოდენობის 0s, 1s და 2s188
461ჰანოის განმეორებითი კოშკი188
462Subarray Ranges Leetcode Solution-ის ჯამი188
463ყველაზე გრძელი საერთო შედეგი188
464იპოვნეთ პირველი განმეორებითი ელემენტი მთელი რიცხვის მასივში188
465ორმხრივი დიაგრამა188
466იპოვნეთ განსხვავება Leetcode Solution187
467პრიმის ალგორითმი187
468იპოვნეთ ყველა წყვილი (a, b) მასივში ისე, რომ a% b = k187
469K ყველაზე სუსტი მწკრივები მატრიცის Leetcode გადაწყვეტაში187
470ბავშვები, რომელთაც ყველაზე მეტი კანფეტი აქვთ Leetcode- ის ხსნარი187
471Word Ladder LeetCode Solution187
472მინიმალური გადადის მასივის ტოლ ელემენტებზე Leetcode Solution187
473დაბალანსებული ორობითი ხე Leetcode გადაწყვეტა187
474Excel ფურცლის სვეტის ნომერი Leetcode გადაწყვეტა187
475მასივის LeetCode ხსნარის შეერთება186
476დაბეჭდეთ ყველა ქვეჯგუფი 0 ჯამით186
477ფლოიდ ვარშალის ალგორითმი186
478იპოვნეთ ელემენტის პირველი და ბოლო პოზიცია მასივის დახარისხებულ Leetcode ხსნარში186
479შერწყმა ორი დალაგებული დაკავშირებული სიები186
480ტექსტის დასაბუთება LeetCode Solution185
481დაითვალეთ წყვილი ერთმანეთთან დაკავშირებული ორი სიიდან, რომელთა ჯამი უდრის მოცემულ მნიშვნელობას185
482გადაფარეთ ინტერვალების შერწყმა185
483იპოვნეთ ელემენტები, რომლებიც პირველ მასივშია და არა მეორეში185
484Kth უდიდესი ელემენტი ნაკადის Leetcode ამოხსნაში185
485შემდეგი უფრო დიდი ელემენტი I Leetcode Solution185
486ფიზ ბუზი185
487ნაბიჯების რაოდენობა რიცხვის შემცირებაზე Leetcode ამოხსნისთვის185
488გაამრავლეთ სიმები Leetcode Solution184
489მანძილის რედაქტირება184
490ზიგზაგის კონვერტაცია LeetCode Solution184
491ჩათვალეთ და თქვით183
492Move Zeroes LeetCode Solution183
493მასივის ხარისხი183
494ყველაზე ნელი გასაღების გამოცემა Leetcode183
495დათვალეთ და თქვით Leetcode Solution183
496უკავშირდება დაკავშირებული სია183
497ელემენტების მინიმალური რაოდენობის ამოღება ისე, რომ ორივე მასივში საერთო ელემენტი არ არსებობს183
498წყალდიდობის შევსება LeetCode183
499Postfix კონვერტაციის პრეფიქსი183
500შეცვალეთ სიმებიანი Leetcode Solution182
501კუნძულის მაქსიმალური ფართობი182
502MiniMax ალგორითმი182
503მობილური ციფრული კლავიშის პრობლემა182
504შეიმუშავეთ პარკინგის სისტემა Leetcode Solution182
505ორი მასივის გადაკვეთა182
506განლაგების განხორციელება ერთი რიგის გამოყენებით182
507ქვეთავი ყველა სიტყვის შერწყმით181
508გრძელი საერთო პრეფიქსი ტრიეს გამოყენებით181
509პრიორიტეტული რიგი C ++ - ში181
510შემდეგი უფრო დიდი სიხშირის ელემენტი181
511სწორი ფრჩხილის სტრიქონი181
512Jump თამაშის Leetcode Solution181
513ბოლო სიტყვის Leetcode ამოხსნის სიგრძე181
514ორობითი ხის ზედა ხედი181
515იპოვნეთ განსხვავებული ელემენტები საერთო მატრიცის ყველა რიგისთვის180
516იპოვნეთ N უნიკალური რიცხვების ჯამი ნულოვანი Leetcode ამოხსნისთვის180
517ბოლო ქვის წონა180
518მასივი გადაიყვანეთ Zig-Zag მოდის რეჟიმში180
519საფონდო ბირჟის პრობლემა180
520იპოვნეთ ქვეჯგუფი მოცემული თანხით (ამუშავებს ნეგატიურ რიცხვებს)180
521მწვერვალის ინდექსი მთის მასივში180
522Recursion179
523Postfix to პრეფიქსი კონვერტაცია179
524დაწყვილდით მოცემულ პროდუქტთან179
525გრძელი ქვეჯგუფი არ შეიცავს K– ზე მეტ ცალკეულ ელემენტს179
526წაშალეთ კვანძი დაკავშირებულ სიაში Leetcode Solution-ში178
527იპოვნეთ ოთხი ელემენტი, რომლებიც ჯდება მოცემულ მნიშვნელობას (Hashmap)178
528კონტეინერი ყველაზე მეტი წყლით178
529იპოვნეთ მრავალი განმეორებადი ელემენტიდან რომელიმე მხოლოდ წაკითხვის მასივში178
530გრძელი საერთო პრეფიქსი დახარისხების გამოყენებით178
531მომიჯნავე მასივის Leetcode178
532იპოვნეთ დახურვის ფრჩხილის ინდექსი მოცემული გახსნის ფრჩხილისთვის გამოხატვაში178
533ორობითი ხის განმეორებითი შეკვეთა178
534N- ე ტრიბონაჩის რიცხვის გამოცემა Leetcode178
535ყველაზე მცირე ქვეჯგუფი ყველაზე ხშირი ელემენტის მოვლენებით178
536შედარებითი დალაგების მასივი Leetcode Solution178
537ითვლიან სამკუთხედების რაოდენობას, მოცემული რიცხვის ტოლი პროდუქტით177
538შეამოწმეთ, მოცემული მასივი შეიცავს თუ არა დუბლიკატ ელემენტებს ერთმანეთისგან k მანძილზე177
539დიაპაზონის დაკარგული ელემენტების მოძებნა177
540Excel ფურცლის სვეტის სათაური Leetcode გადაწყვეტა177
541იზომორფული სიმები Leetcode ამოხსნა177
542უმოკლესი პალინდრომი177
543გადაიყვანეთ ჩვეულებრივი BST დაბალანსებულ BST– ში177
544სტეკის განხორციელება რიგების გამოყენებით177
545მინიმალური ოპერაციები X- ის Y გადასაყვანად177
546კოკო ბანანის ჭამა Leetcode Solution177
547სამკაულები და ქვები Leetcode Solution177
548არის თანმიმდევრობის Leetcode გამოსავალი177
549პერიმეტრის უდიდესი სამკუთხედის Leetcode ამოხსნა176
550მიბმული სიის ელემენტების ამოღება Leetcode Solution176
551ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო176
552K უარყოფითი მთელი რიცხვი ყველა ფანჯარაში176
553Deque– ს განხორციელება წრიული მასივის გამოყენებით176
554მარცხენა ფოთლების ჯამი Leetcode Solutions176
555დაკავშირებული სია ციკლი II LeetCode Solution175
55601 Matrix LeetCode Solution175
557შექმენით მასივი Permutation Leetcode Solution-დან175
558K- ის მკაფიო ელემენტი მასივში175
559იპოვნეთ სიტყვები, რომელთა ფორმირება შესაძლებელია პერსონაჟების მიერ Leetcode Solution175
560გამოხატეთ დაბალანსებული ფრჩხილების შემოწმება175
561შეცვალეთ მასივი რიცხვების პერმუტაციად 1 – დან N– მდე174
562ყველაზე დიდი თანმიმდევრული ქვეჯგუფი174
563მოაწესრიგეთ მოცემული რიცხვები ყველაზე დიდი რიცხვის შესაქმნელად174
564მაქსიმალური ჯამის მართკუთხედი 2D მატრიცაში174
565მოქმედებს Sudoku174
566მასივის ელემენტების ჯგუფური მრავალჯერადი დალაგება პირველი შემთხვევის მიხედვით174
567დახარისხებული მასივის ორობითი ძიების ხის Leetcode ამოხსნის გარდაქმნა174
568შეცვალეთ მასივი174
569მოქმედი ანაგრამები174
570მიანიჭეთ ქუქი-ფაილების Leetcode ამოხსნა174
571დაურიგეთ კანფეტები ხალხს Leetcode Solution174
572მინიმალური ფრჩხილის უკუქცევა174
573იპოვნეთ უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვის მნიშვნელობა, რომელიც არ შეიძლება იყოს წარმოდგენილი მოცემული მასივის ნებისმიერი ქვეჯგუფის ჯამი173
574კომბინაციები Leetcode Solution173
575შემაჯამებელი დიაპაზონი Leetcode ამოხსნა173
576დათვალეთ კვანძების რაოდენობა მოცემულ დონეზე ხეზე BFS– ის გამოყენებით173
577კუნძულის პერიმეტრი Leetcode Solution173
578დაშორების მანძილი173
579შეატრიალეთ სია Leetcode Solution173
580რომაულის მთელი რიცხვი172
581უნიკალური ორობითი ძებნა ხეები172
582გზების გაშიფვრა172
583ზურგჩანთის პრობლემა172
584ხაფანგში წვიმის წყალი LeetCode Solution172
585ოქროს ნაღმების პრობლემა172
5863 ჯამის უახლოესი LeetCode გადაწყვეტა172
587ჩადეთ ინტერვალის Leetcode ამოხსნა172
588დაითვალეთ ყველა თანმიმდევრობა, რომელზეც K არის პროდუქტი172
589უმოკლესი გზა ქსელში დაბრკოლებების აღმოფხვრის LeetCode გადაწყვეტა171
590მინიმალური წაშალეთ ოპერაციები, რათა მასივის ყველა ელემენტი ერთნაირი იყოს171
591გზის მაქსიმალური ჯამი სამკუთხედში171
592მაქსიმალური მანძილი მასივში171
593მანძილი ავტობუსების გაჩერებებს Leetcode Solution- ს შორის171
594მკაფიო ელემენტების მინიმალური რაოდენობა მ ელემენტების ამოღების შემდეგ171
595შოკოლადის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც თანაბრად უნდა განაწილდეს k სტუდენტებში171
596გამოსახულების როტაცია LeetCode Solution171
597იგივე Tree LeetCode Solution170
598მინიმალური რაინდი მოძრაობს LeetCode Solution170
599LRU ქეში LeetCode Solution170
600გადაანაწილეთ ორობითი სტრიქონი, როგორც ალტერნატიული x და y მოვლენები170
601Eratosthenes- ის საჯინიბო170
602ქვის თამაში LeetCode169
603წაშალეთ ქვესტრინგის LeetCode გადაწყვეტის ყველა შემთხვევა169
604K ცარიელი სლოტები LeetCode169
605პერმუტაცია String Leetcode Solution-ში169
606იპოვეთ დუბლიკატი ნომრის LeetCode გადაწყვეტა168
607XOR ოპერაცია მასივის Leetcode ხსნარში168
608ფრჩხილების ბეჭდვა მატრიცის ჯაჭვის გამრავლების პრობლემაში168
609როგორ გადავამოწმოთ, ორი მოცემული სიმრავლე არის თუ არა ერთმანეთთან კავშირი?168
610განსაზღვრავს IP მისამართი Leetcode Solution168
611ქვეჯგუფების მინიმალური რაოდენობა მკაფიო ელემენტებით167
612მინიმალური სიღრმე ორობითი ხის Leetcode გადაწყვეტა167
613გაარკვიეთ, გამოხატვას აქვს თუ არა დუბლირებული ფრჩხილები167
6140 და 1s გამოყოფა მასივში167
615მასივში წარმოდგენილი ზედიზედ მაქსიმალური რიცხვები167
616მინიმალური ჩასმა პალინდრომის შესაქმნელად, ნებადართული პერმუტაციებით167
617შეცვალეთ ელემენტები უდიდესი ელემენტით მარჯვენა მხრიდან Leetcode ამონახსნით167
618უახლოესი უჯრედის მანძილი, რომელსაც აქვს 1 ორობით მატრიცაში167
619საუკეთესო დრო ყიდვა-გაყიდვის საფონდო LeetCode Solution167
620სახლის ყაჩაღი167
621იპოვნეთ მოცემული მასივის ყველა უნიკალური ქვე-მასივის ჯამი167
622სიტყვის ნიმუში167
623დალაგება მასივი პარიტეტული LeetCode გადაწყვეტის მიხედვით167
624ფერწერის ღობეების ალგორითმი167
625სიტყვათა გადაჭრის პრობლემა167
626მიმდინარე სტრიქონში მაქსიმალური ელემენტის თვალის დევნება167
627სიმბოლოების დალაგება სიხშირის მიხედვით LeetCode Solution167
628მონეტების შეცვლის პრობლემა167
629სიგანე პირველი ძიებისა და სიღრმისეული პირველი ძიების პროგრამები167
630ყველაზე პატარა კარგი ბაზა166
631იპოვნეთ მინიმალური განსხვავება ნებისმიერ ორ ელემენტს შორის166
632ლიცენზიის გასაღების ფორმატირება Leetcode Solution166
633Frog Jump Leetcode Solution166
634მაქსიმალური განსხვავება მასივის ელემენტის პირველ და ბოლო ინდექსებს შორის166
635შეამოწმეთ არის თუ არა ეს სწორი ხაზის Leetcode გამოსავალი165
636ყველაზე გრძელი ქვესტრიქონი მინიმუმ K განმეორებადი სიმბოლოებით LeetCode Solution165
637იზომორფული სტრიქონები165
638ნაბიჯების მინიმალური რაოდენობა ორი სტრიქონის შესაქმნელად Anagram Leetcode Solutions165
639ყველა კენტი სიგრძის სუბსტრატების ჯამი Leetcode ამოხსნის165
640დაითვალეთ კარგი კვანძები ორობითი ხის Leetcode ხსნარში165
641ქვესტრინგის Leetcode ამოხსნის შემთხვევების მაქსიმალური რაოდენობა164
642იპოვნეთ მაქსიმალური დონის ჯამი Binary Tree- ში164
643ოპტიმალური ანგარიშის ბალანსირების LeetCode გადაწყვეტა164
644K მუშების დაქირავების მინიმალური ღირებულება164
645მოცემული დიაპაზონის მნიშვნელობების მასივის ელემენტების თვლის მოთხოვნები164
646შერწყმა ორი დაბალანსებული ორობითი ძებნა ხე164
647განმეორებითი მეთოდი ორობითი ხის სიმაღლის დასადგენად164
648Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution164
649თანამშრომლის თავისუფალი დრო LeetCode Solution164
650ტელეფონის ნომრის ასოთა კომბინაციები164
651ყველაზე გრძელი ქვესტრიქონი მაქსიმუმ K განსხვავებული სიმბოლოებით LeetCode Solution164
652Cooldown Leetcode Solution– ით ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო164
653Kth დაუკარგავს პოზიტიურ რიცხვს ლეეტკოდის ამოხსნა164
654Wiggle დალაგება164
655იპოვნეთ მოცემული ჯამის მქონე წყვილი ისე, რომ წყვილის ელემენტები სხვადასხვა მწკრივში იყოს163
656ორი ციფრის GCD163
657სიმების რეორგანიზაცია163
658დანაყოფი Labels LeetCode Solution163
659სტრობოგრამატული რიცხვი LeetCode Solution163
660Valid Palindrome II Leetcode Solution163
661მოქმედებს სრულყოფილი კვადრატული Leetcode ამოხსნა163
662პროვინციების რაოდენობა Leetcode Solution163
663Leetcode– ის ოთხი ამოხსნის სიმძლავრე163
664ორი ნაკრების გადაფარვითი ჯამი163
665იპოვნეთ მანძილი მნიშვნელობა ორ მასივს შორის Leetcode Solution162
666დასტის შეცვლა O (n) - ში დამატებითი ადგილის გამოყენების გარეშე162
667მონეტების მაქსიმალური რაოდენობა შეგიძლიათ მიიღოთ Leetcode Solution162
668თანმიმდევრობით წაშალეთ ერთი და იგივე სიტყვები162
669საშუალო მოძრავი მონაცემთა ნაკადიდან Leetcode Solution-დან162
670ფიბონაჩის რიცხვების საპირისპირო რიგის დაბეჭდვა162
671დისტანციის LeetCode Solution-ის რედაქტირება162
672მოქმედებს პალინდრომი162
673Leetcode Solution- ის ქვედა ასოთი161
674სტრიქონი მთელ რიცხვამდე (atoi) LeetCode Solution161
675მახინჯი რიცხვის ლეეტკოდის ამოხსნა161
676დინამიური პროგრამირების საფუძვლები161
677Permutation Sequence LeetCode Solution161
678მასივის გადალაგება წესრიგში - ყველაზე პატარა, უდიდესი, მე -2 ყველაზე პატარა, მე -2 უდიდესი161
679მასივის დალაგება სიხშირის გაზრდის საშუალებით161
680ყველაზე გრძელი მომდევნო შედეგი161
681გზა მაქსიმალური მინიმალური მნიშვნელობით LeetCode Solution161
682კამათლების რაოდენობა სამიზნე ჯამით LeetCode გადაწყვეტით160
683Factorial Trailing Zeroes Leetcode Solution160
684კერძების შემცირება LeetCode Solution160
685შეცვალეთ მასივი შემცირებულ ფორმაში160
686იპოვეთ ორობითი ხის LeetCode ხსნარის ფოთლები160
687ორობითი ძიების ხის აღდგენა160
688ყველაზე გრძელი მზარდი გზა Matrix LeetCode გადაწყვეტაში160
689შეამოწმეთ, შესაძლებელია თუ არა რიგის დახარისხება სხვა რიგში სტეკის გამოყენებით160
690IP მისამართების აღდგენა Leetcode Solution160
691უკუ მხოლოდ ასოები LeetCode Solution160
692შეამოწმეთ, არის თუ არა ორი სტრიქონიანი მასივი ეკვივალენტური Leetcode ამოხსნა160
693ქვეჯგუფის ჯამი Leetcode160
694BFS vs DFS ორობითი ხისთვის160
695რიგის შეცვლა უკუკავშირის გამოყენებით160
696გამოსახულების LeetCode გადაწყვეტის ამობრუნება160
697ორი ელემენტის მაქსიმალური პროდუქტი მასივის Leetcode ხსნარში160
698მასივში იპოვნეთ უდიდესი d ისეთი, რომ a + b + c = d160
699K ცარიელი სლოტები160
700დაყოფის მასივი სამ ნაწილად, თანაბარი ჯამის Leetcode ამოხსნით159
701იპოვნეთ არის თუ არა მასივი სხვა მასივის ქვეჯგუფი159
702მინიმალური რაოდენობის ფორმა მოცემული თანმიმდევრობიდან159
703რეზერვუარის სინჯის აღება159
704II ელემენტის ლეეტკოდის ამოხსნა159
705Unique Paths II Leetcode Solution159
706ორობითი ხის ზიგზაგის დონის შეკვეთა Traversal159
707ორობითი ხის კვანძის მეორეხარისხოვანი რიგი159
708ნათურის გადამრთველი LeetCode Solution158
709იპოვნეთ ყველაზე მცირე გამყოფი, რომელსაც მოცემულია ბარიერი Leetcode გამოსავალი158
710გადააქციეთ რიცხვი თექვსმეტობითი Leetcode ამონახსნად158
711ააშენეთ BST მოცემული Preorder Traversal– ისგან158
712წაშალეთ N კვანძი მოცემული დაკავშირებული სიის ბოლოდან158
713იღბლიანი რიცხვები მატრიცის Leetcode ხსნარში158
714Robot Room Cleaner Leetcode Solution158
715თითოეულ კვანძში შემდეგი მარჯვენა მაჩვენებლების პოპულაცია158
716ბილეთების მინიმალური ღირებულება Leetcode Solution158
717წაშალეთ არასწორი ფრჩხილები Leetcode Solution158
718როგორ შევქმნათ Mergable Stack?158
719სიმებიანი Leetcode ამოხსნის შემცირება158
720შეასრულეთ სიმების ცვლა Leetcode157
721F (a [i], a [j]) ჯამი n მთელი რიცხვის მასივში157
722კლავიატურის რიგის Leetcode ამოხსნა157
723იპოვნეთ წყვილი საუკეთესო პროდუქტთან მასივში157
724შერწყმა ორი ორობითი ხე LeetCode Solution157
725მორის ტრავერსალი157
726Word– ის დამატება და ძებნა - მონაცემთა სტრუქტურის დიზაინი LeetCode156
727მასივის Leetcode ამოხსნის რანგის ტრანსფორმაცია156
728ორობითი ძიების ხეში იპოვნეთ მინიმალური მნიშვნელობის კვანძი156
729პირველი უნიკალური სიმბოლო String LeetCode გადაწყვეტაში156
730ბუშტის დალაგება ორი სტეკის გამოყენებით156
731სტუდენტთა დასწრების ჩანაწერი I Leetcode Solution155
732დეკომპრესირება ხანგრძლივად დაშიფრული სიის Leetcode ამოხსნა155
733საუკეთესო შეხვედრის წერტილი LeetCode გადაწყვეტა155
734Hamming მანძილი Leetcode გადაწყვეტა155
735მაქსიმალური 69 რიცხვის ლეეტკოდის ამოხსნა155
736დალაგებულია მიბმული სია დაბალანსებულ BST- ზე155
737სამი რიცხვის მაქსიმალური პროდუქტი LeetCode Solution155
738K უახლოესი ელემენტის პოვნა155
739Word Pattern LeetCode Solution154
740სტრიქონზე მიდგმული რიგის მიხედვით მიდგომა პირველი განმეორებითი სიმბოლოსთვის154
741კრამიტის პრობლემა154
742შეაფასეთ უკუ პოლონური ნოტაცია LeetCode Solution154
743სიმებიანი შეკუმშვის LeetCode ხსნარი154
744ორობითი ხის დიაგონალური გავლა154
745შეუმცირებელი Array LeetCode Solution154
746N-ary Tree Leetcode Solution- ის მაქსიმალური სიღრმე154
747სიმში იპოვნეთ უნიკალური პერსონაჟი154
748გაყოფილი გაწონასწორებული სტრიქონების სიმები Leetcode Solution154
749მინიმალური დროა საჭირო ყველა ფორთოხლის გასანადგურებლად154
750სიმეტრიული ხე Leetcode გადაწყვეტა154
751მოძებნეთ 2D Matrix II Leetcode Solution154
752მაქსიმალური სხვაობა გაზრდის ელემენტებს შორის LeetCode Solution154
753მინიმალური სიმაღლის ხეები154
754ყველაზე დიდი ქვეჯგუფი თანაბარი რაოდენობით 0s და 1s154
755Invert Binary Tree LeetCode Solution154
756ბინარული ხე მაქსიმალური ბილიკის ჯამი LeetCode Solution154
757მინიმალური მანძილი BST კვანძებს შორის Leetcode Solution154
758შექმენით ყველა შესაძლო დალაგებული მასივი ორი მოცემული დალაგებული მასივის ალტერნატიული ელემენტებიდან154
759იპოვეთ მედიანა Data Stream LeetCode Solution-იდან154
760დასტის პერმუტაციები (შეამოწმეთ არის თუ არა მასივი სხვათა ჩანაცვლების სტეკი)153
761იპოვნეთ თუ არა გზა Graph Leetcode Solution-ში153
762შეამოწმეთ, იყო თუ არა მასივის წყვილები k LeetCode ამოხსნით153
763ორობითი ხის კვანძის Kth153
764ყველაზე დიდი მართკუთხა ქვე-მატრიცა, რომლის ჯამია 0153
765ბინომის კოეფიციენტი153
766მინიმიზაცია მაქსიმალური წყვილი ჯამი Array LeetCode Solution-ში153
767იპოვეთ ყველა დუბლიკატი Array LeetCode Solution-ში153
768სპეციალური მასივი X ელემენტებით მეტი, ვიდრე ტოლი X Leetcode ამოხსნით153
769უნიკალური სიმბოლოებით შეერთებული სტრიქონის მაქსიმალური სიგრძე Leetcode Solution153
770რიცხვები, რომელთა სიხშირეზე მეტია ან ტოლია k153
771k- ის დაკარგული ელემენტი თანმიმდევრობის გაზრდისას, რომელიც მოცემულ თანმიმდევრობაში არ არის153
772გველები და კიბეები LeetCode Solution153
773გადაიტანეთ გრაფიკი153
774K შერწყმული დაკავშირებული სიების შერწყმა153
775იპოვნეთ 3 – ის უდიდესი ჯერადი153
776დამატებული ელემენტები ისე, რომ დიაპაზონის ყველა ელემენტი იყოს მასივში153
777ორობითი ხის წაშლა153
778ამოიღეთ Nth Node სიის ბოლოდან Leetcode Solution152
779გადასვლის მინიმალური რაოდენობა, რომ დასრულდეს152
780N-Queens LeetCode Solution152
781გადახტომა თამაში152
782კუნძულების რაოდენობა II LeetCode Solution152
783მოძებნეთ ორობითი ძიების ხე Leetcode Solution152
784მინიმალური გაცვლა თანმიმდევრობის გაზრდის მიზნით152
785ითვლიან ოთხკუთხედს ოთხი დალაგებული მასივიდან, რომელთა ჯამი მოცემული მნიშვნელობის ტოლია152
786გრძელი სიგრძე იგივე ჯამი ორ ორობით მასივში152
787პროგრამა ხიდისა და ჩირაღდნის პრობლემისთვის152
788სტრიქონში იპოვნეთ ჩასმული ფრჩხილების მაქსიმალური სიღრმე152
789უდიდესი მართკუთხედი ჰისტოგრამის LeetCode გადაწყვეტაში152
790Crawler Log Folder Leetcode გადაწყვეტა151
791წაშალეთ ფრჩხილები ალგებრული სიმებიდან, რომელიც შეიცავს + და - ოპერატორებს151
792დაყოფა K ტოლი ჯამის ქვესიმრავლეებზე Leetcode Solution151
793ბაზა 7 Leetcode Solution151
794საბოლოო ფასები სპეციალური ფასდაკლებით მაღაზიაში Leetcode Solution151
795რასის მანქანის LeetCode Solution151
796სიმების შედარება, რომელიც შეიცავს ველურ ბარათებს151
797NGE– ების რიცხვი მარჯვნივ151
798წაშალეთ დუბლიკატები დახარისხებული სიიდან LeetCode Solution151
799წაშალეთ დუბლიკატები დალაგებული სიიდან II151
800დაკავშირებული სიის ციკლი151
801მინიმალური დრო ყველა წერტილის მონახულებისას Leetcode Solution151
802მინიმალური გადასვლა სახლამდე LeetCode Solution-მდე151
803შუალედი ხე151
804განმეორებითი შეკვეთის გადაკვეთა150
805Nested List Weight Sum II LeetCode Solution150
806მაქსიმალური მოგება სამუშაოს დაგეგმვისას Leetcode Solution-ში150
807შეამოწმეთ Palindrome სიმბოლოების ყოველი ჩანაცვლების შემდეგ150
808მთლიანი რიცხვები, განმეორებითი ციფრების დიაპაზონში150
809რიცხვების შევსების Leetcode ამოხსნა150
810შეამოწმეთ ფრჩხილებთან ორი გამონათქვამი ერთნაირია150
811შედარებითი წოდებების გამოცემა Leetcode150
812უახლოესი გასასვლელი შესასვლელიდან Maze LeetCode Solution-ში150
813სივრცის ოპტიმიზირებული DP გამოსავალი 0-1 ზურგჩანთის პრობლემისთვის150
814მასივზე დაფუძნებული დასტა149
815Alien Dictionary LeetCode Solution149
816მოქმედი ფრჩხილები Leetcode Solution149
817ბეჭდვა ორობითი ხე ვერტიკალური თანმიმდევრობით149
818შეუძლია ყვავილების განთავსება LeetCode Solution149
819იპოვნეთ ქვეჯგუფი მინიმუმ საშუალოთი149
820მონაცემების გადაკვეთა ჟურნალის ფაილებში LeetCode Solution149
821აგურის კედელი LeetCode Solution149
822ერთი რედაქტირების დისტანციის LeetCode გადაწყვეტა149
823გადაიყვანეთ BST Min Heap- ით149
824მიიღეთ მაქსიმალური მასივის გამომუშავებული Leetcode გამოსავალი149
825იპოვნეთ ყველა სამეული ნულოვანი ჯამით149
826შერწყმა დახარისხებული მასივი LeetCode Solution149
827ქვეჯგუფის მაქსიმალური ზომა ჯდება k149
828ითვლიან მკაფიო ელემენტებს ზომის თითოეულ ფანჯარაში K148
829მასივის დალაგება სხვა მასივის მიერ განსაზღვრული რიგის მიხედვით148
830მოქმედი ნომერი148
831დალაგების ფერები148
832მასივის დალაგება პარიტეტის II Leetcode ამოხსნის მიხედვით148
833იპოვეთ ყველა შესაძლო რეცეპტი მოცემული მარაგებიდან LeetCode Solution-იდან148
834შეამოწმეთ არის მოცემული ორობითი ხე სრული თუ არა148
835შეამოწმეთ, მოცემულ მასივს შეუძლია წარმოადგინოს ორობითი ძიების ხის წინასწარი შეკვეთა148
836დაითვალეთ ორივე სიაში საერთო საგნები, მაგრამ განსხვავებული ფასებით148
837იპოვნეთ ერთადერთი განმეორებადი ელემენტი 1-დან N-1-მდე148
838დანაყოფი სია Leetcode Solution148
839შექმენით სტეკი დამატებითი ოპერაციით Leetcode Solution148
840მაქსიმალური საშუალო მნიშვნელობის გზა148
841გააკეთე ორი მასივი ტოლი ქვე-მასივების Leetcode ამოხსნის შეცვლით148
842რეგულარული გამოხატვის თანხვედრა148
843მეგობრების დაწყვილების პრობლემა147
844დონის შეკვეთის გადაკვეთა სპირალურ ფორმაში147
845კლონი Graph LeetCode Solution147
846ქვეჯგუფს, რომელიც იყოფა m- ზე147
847გრძელი ქვეჯგუფის რიცხვი 1-ები ერთით მეტი ვიდრე 0-ების რაოდენობა147
848ჩადეთ ორობითი ძიების ხე Leetcode Solution147
849მინიმალური რაოდენობის ფორმა მოცემული მიმდევრობიდან147
850K ზომის ქვემიმდევრობა ყველაზე დიდი ლუწი ჯამის LeetCode ამოხსნით147
851ყველაზე K ხშირი სიტყვები LeetCode Solution147
852პრიორიტეტული რიგი ორმაგად დაკავშირებული სიის გამოყენებით147
853ფრჩხილების მაქსიმალური სიღრმე სიღრმეში Leetcode Solution147
854ონკანების მინიმალური რაოდენობა ბაღის LeetCode ხსნარის გასახსნელად147
855Subarray პროდუქტი K LeetCode Solution-ზე ნაკლები147
856მოცემული ინდექსის GCD- ები მასივშია146
857ორობითი ძებნა ხე ძებნა და ჩასმა146
858წყვილების მასივის გათვალისწინებით იპოვნეთ მასში ყველა სიმეტრიული წყვილი146
859მატრიცის ჯაჭვის გამრავლება146
860ბოლო ქვის წონა II LeetCode Solution146
861მასივის მკაფიო მიმდებარე ელემენტები146
862დაითვალეთ უარყოფითი რიცხვები დახარისხებული მატრიცის LeetCode ამოხსნაში146
863გამოიცანი ნომერი უმაღლესი ან ქვედა LeetCode გადაწყვეტა146
864წრიული რიგი146
865K'th უდიდესი ელემენტი BST- ში, როდესაც BST- ში შეცვლა დაუშვებელია146
866კურსის განრიგი II - LeetCode146
867ყველაზე ნათელი პოზიცია Street LeetCode Solution-ზე146
868განმეორებითი Substring Pattern LeetCode Solution146
869ხის გადაკვეთა (წინასწარი შეკვეთა, შეკვეთა და შეკვეთის შეკვეთა)146
870საინტერესო მეთოდი ორობითი რიცხვების წარმოქმნისთვის 1 – დან n –მდე145
871ყოველდღიური ტემპერატურის Leetcode Solution145
872კავშირი და ორი დაკავშირებული სიის გადაკვეთა145
873პერმუტაციის კოეფიციენტი145
874Spiral Matrix II Leetcode Solution145
875მინიმალური სვოპები, რომ სტრიქონები გახდეს თანაბარი ლეეტკოდ ამოხსნისთვის145
876მოცემული სიგრძის მიმდევრობა, სადაც ყველა ელემენტი წინაზე ორჯერ მეტია ან ტოლი145
877უახლოესი მცირე და მეტი რიცხვის ჯამი145
878დალაგებულია მასივი Balanced BST- ზე145
879მინიმალური ჯამის გზა სამკუთხედში145
880მასივის სამმხრივი დაყოფა მოცემული დიაპაზონის გარშემო145
881დღეების რაოდენობა ორ თარიღს შორის LeetCode Solution144
882გარიგების საკომისიო Leetcode Solution- ით ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო144
883N რიცხვის გამრავლების მინიმალური ჯამი144
884რობოტი შემოსაზღვრული წრეში LeetCode Solution144
885დაითვალეთ მეცხრე კიბეზე ასასვლელი გზები 1, 2 ან 3 ნაბიჯის გამოყენებით144
886წაშლა და იშოვე144
887შეამოწმეთ არის თუ არა მასივი დასტის დახარისხებადი144
888ლიმონათის შეცვლა Leetcode Solution144
889დიზაინის ბრაუზერის ისტორია LeetCode Solution144
890გამოიცანით რიცხვის უმაღლესი ან დაბალი II144
891იპოვნეთ სამი სტეკის მაქსიმალური ტოლი ტოლი ჯამი144
892შეამოწმეთ, მოცემული მასივი წარმოადგენს თუ არა ორობითი ძიების ხის დონის ორდერის გადაკვეთას143
893წყლის ბოთლები Leetcode Solution143
894სამი სტრიქონის LCS (გრძელი საერთო შედეგი)143
895ელემენტი აკლია დახარისხებულ მასივს LeetCode Solution-ში143
896დანიშნულების ქალაქი Leetcode Solution143
897Diagonal Traversal LeetCode Solution143
898იპოვნეთ ორობითი ხის ორ კვანძს შორის მანძილი143
899სივრცის გადალახვა სიტყვებს შორის Leetcode Solution143
9004 ჯამი143
901სპეციალური პოზიციები ორობითი მატრიცის Leetcode გადაწყვეტაში142
902დაბალანსებული გამოხატვა ჩანაცვლებით142
903მაქსიმალური ქულა სტრიქონის Leetcode ამოხსნის გაყოფის შემდეგ142
904შეავსეთ მოთხოვნები განახლებების გარეშე142
905უმოკლესი სიტყვა მანძილი Leetcode გადაწყვეტა142
906პროგრამა, რათა შეამოწმოს არის თუ არა ორობითი ხე BST142
907სპირალური მატრიცა III LeetCode Solution142
908Palindrome Partitioning Leetcode Solution142
909გამოხატვისას დაადგინეთ და მონიშნეთ შეუსაბამო ფრჩხილები142
910უნიკალური მთელი რიცხვების მინიმალური რაოდენობა K მოხსნის შემდეგ Leetcode Solution142
911Time Based Key-Value Store LeetCode Solution142
912მასივის ყველა რიცხვის GCD მოთხოვნები, მოცემული დიაპაზონის ელემენტების გარდა142
913დააყენეთ Matrix Zeroes Leetcode Solution142
914დიაგონალური ტრავერსი LeetCode Solution142
915Iterative Postorder Traversal ორი სტეკის გამოყენებით141
916ამოიღეთ დუბლიკატები დახარისხებული სიიდან II LeetCode Solution141
917დალაგებული სია გადააქციეთ ორობითი ძიების ხეზე141
918ააშენეთ სრული ორობითი ხე თავისი მიბმული სიიდან141
919მასივის გადალაგება ისეთი, რომ arr [i] ტოლია i141
920ორობითი ძიების ხის მორთვა141
921ჩადეთ წაშლა GetRandom141
922BFS გათიშული დიაგრამისთვის141
923ყველა უნიკალური ტრიპლეტი, რომელიც ჯდება მოცემულ ღირებულებას141
924უცხოპლანეტელთა ლექსიკონი141
925ააშენეთ BST მოცემული დონის შეკვეთის გადაკვეთისგან141
926ცალკეული კუნძულების რაოდენობა Leetcode Solution141
927მართკუთხედის Leetcode ამოხსნის აგება141
928მკაცრად დაკავშირებული კომპონენტი141
929მაქსიმალური სიხშირის დასტის Leetcode Solution140
930შეაგროვეთ მაქსიმალური ქულა ქსელში ორი ტრავერსის გამოყენებით140
931სხვაობა მასივი | დიაპაზონის განახლების მოთხოვნა O- ში (1)140
932ლექსიკოგრაფიული რიცხვები Leetcode ამოხსნა140
933მატრიცაში იპოვნეთ მოცემული მწკრივის ყველა ნებადართული მწკრივი140
934ორი დაკავშირებული სიის კვეთა LeetCode Solution140
935შეამოწმეთ წყობის ელემენტები თანმიმდევრულია წყვილად140
936უკუ კვანძები K- ჯგუფში140
937Infix Postfix– ზე140
938მოძებნეთ საერთო სიმბოლოები Leetcode Solution140
939დაითვალეთ ქვეჯგუფები იგივე ლუწი და კენტი ელემენტებით140
940სტეკების გამოყენებით რიგში დგომა140
941გრძელი პალინდრომიული შედეგი140
942დიაპაზონის LCM მოთხოვნები140
943დაითვალეთ ქვემატრიცები ყველასთან ერთად LeetCode Solution140
944ინტერვალების შერწყმა140
945ეკვივალენტური დომინოს წყვილების რაოდენობა Leetcode Solution139
946ორი დახარისხებული სიის შერწყმა Leetcode139
947დათვალეთ წყვილი მოცემულ თანხასთან139
9483 ჯამი139
949ვერტიკალური ჯამი მოცემულ ორობით ხეში139
950სიტყვა შესვენება139
951მასივის შეცვლა ისე, რომ arr [i]> = arr [j] თუ i არის ლუწი და arr [i] <= arr [j] თუ i უცნაურია და j <i139
952შეუძლია გააკეთოს არითმეტიკული პროგრესი თანმიმდევრობისგან Leetcode Solution139
953ორობითი ხე ყველაზე გრძელი თანმიმდევრული თანმიმდევრობით LeetCode Solution139
954იპოვნეთ განსხვავება Leetcode Solution139
955მომხმარებლის ვებსაიტის ანალიზი ეწვიეთ Pattern LeetCode Solution-ს138
956მინიმალური სიმაღლის ხეები LeetCode Solution138
957შეცვალეთ 2n მთელი რიცხვები, როგორც a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn დამატებითი ადგილის გამოყენების გარეშე138
958დაბეჭდეთ ფიბონაჩის თანმიმდევრობა 2 ცვლადის გამოყენებით138
959ორობითი ხის დონის საშუალო მაჩვენებლები138
960Stone თამაშის II Leetcode138
961მასივის პროდუქტი Self LeetCode Solution-ის გარდა137
962ყველაზე გრძელი Nice Substring LeetCode გადაწყვეტა137
963ორობითი მასივი M დიაპაზონის გადართვის ოპერაციების შემდეგ137
964მოცურების ფანჯარა მაქსიმალური137
965პალინდრომის დანაყოფი137
966მასივის ჯამის მაქსიმიზაცია K Negations Leetcode Solution- ის შემდეგ137
967მასივის გაყოფა ზედიზედ137
968ზედიზედ სამი შანსის Leetcode ამოხსნა137
969ყველაზე დიდი ფართობის მართკუთხა ქვე-მატრიცა თანაბარი რაოდენობით 1-ით და 0-ით137
970Minesweeper LeetCode Solution136
971K წარმოშობის ყველაზე ახლოს Leetcode Solution136
972ყველაზე გრძელი მომდევნო შედეგების რაოდენობა136
973ასტეროიდების შეჯახება LeetCode Solution136
974ყველაზე დიდი გასაყოფი წყვილების ქვეჯგუფი136
975დონის შეკვეთის გადაკვეთა ორი რიგის გამოყენებით136
976დაითვალეთ პირველები დიაპაზონში136
977შეამოწმეთ, არის თუ არა გადაფარებული ორი ინტერვალი მოცემულ ინტერვალში136
978სიმეტრიული ხე136
979ლოგიკური პარენტეზის პრობლემა136
980შექმნა მაქსიმალური რიცხვი136
981უნიკალური ბილიკები II136
982მასივის დაყოფა წყვილებად, თანხა, რომელიც იყოფა კ136
983შეამოწმეთ არის თუ არა სიტყვა, როგორც სიტყვათა წინაპირობა წინადადების Leetcode ამოხსნაში136
984იპოვეთ BST შეკვეთის გადაკვეთა წინასწარი გადაკვეთისგან136
985ქვეჯგუფის მაქსიმალური თანხა, გარკვეული ელემენტების გამოკლებით136
986Newman-Conway თანმიმდევრობა136
987დიაპაზონის პირველი ძებნა (BFS) დიაგრამაზე136
988ზოგადი ხის სიმაღლე მშობლიური მასივიდან136
989Kth ყველაზე პატარა ელემენტი BST Leetcode გადაწყვეტაში136
990მარცხენა და მარჯვენა შემდეგი უფრო დიდი ინდექსების პროდუქტი136
991უდიდესი ქვეტექსტი ორ ტოლ პერსონაჟს შორის Leetcode ამოხსნა135
992ორობითი ძიების ხის წაშლის ოპერაცია135
993მოცემულ მასივში იპოვნეთ მინიმუმის მაქსიმუმი თითოეული ფანჯრის ზომისთვის135
994სეგმენტის ხე135
995ჩემი კალენდარი I LeetCode Solution135
996ორი დალაგებული მასივის მედიანა135
997იპოვნეთ დუბლიკატი ქვეჯგუფები135
998გაორმაგეთ პირველი ელემენტი და გადაადგილდით ნულის ბოლომდე135
999მაქსიმალური თანმიმდევრობის ჯამი ისეთი, რომ სამი არ არის ზედიზედ135
1000შემდეგი დიდი ელემენტი III LeetCode გადაწყვეტა135
1001ორობითი ხის დონის ორდერის გადაკვეთა135
1002ნიმუშის მოვლენები სტეკის გამოყენებით135
1003შესაბამისი ასაკის მეგობრები LeetCode Solution135
1004პირველი დაკარგული პოზიტიური135
1005Morris Inorder ტრავერსალი135
1006Graph Valid Tree LeetCode Solution135
1007მოცემული სტრიქონის მაქსიმალური წონის ტრანსფორმაცია135
1008მხატვრის დანაყოფის პრობლემა135
1009სტრიქონის გაშიფვრა ანბანიდან Inteet Mapping Leetcode Solution134
1010გრაფიკის სიღრმისეული პირველი ძებნა (DFS)134
1011დანაყოფი ტოლია ქვეჯგუფის ჯამი134
1012Serialize და Deserialize ორობითი ხე134
1013ჩასმა ორობით ხეში134
1014მასივის LeetCode ხსნარის პროდუქტის ნიშანი134
1015Maze III LeetCode Solution134
1016შექმენით მასივი სტეკის ოპერაციებით Leetcode Solution134
1017იპოვნეთ პირველი წრიული ტური, რომელიც ეწვევა ყველა ბენზინის ტუმბოს134
1018ძალაშია ბუმერანგის Leetcode გადაწყვეტა134
1019განმეორებითი ქვეჯგუფის მაქსიმალური სიგრძე134
1020მასივის შეცვლა ისე, რომ 'arr [j]' გახდეს 'i', თუ 'arr [i]' არის 'j'134
1021სიმების შესატყვისი მასივში Leetcode Solution134
1022პროდუქტის მაქსიმალური ქვეჯგუფი134
1023გრძელი ფიბონაჩის შედეგების სიგრძე134
1024მოკვლა პროცესი LeetCode Solution133
1025საფეხურზე კიბეები133
1026მასივის LeetCode გადაწყვეტის დაყოფის გზების მაქსიმალური რაოდენობა133
1027დიზაინი Hit Counter LeetCode Solution133
1028გააკეთეთ სიმებიანი ბრწყინვალე ამოხსნა133
1029უმოკლეს ვადაში შევსების სიტყვა Leetcode ამოხსნა133
1030ორობითი ხის საზღვრის გადაკვეთა133
1031K მაქსიმალური თანხები, რომლებიც გადაფარავს მომიჯნავე ქვე-მასივებს133
1032გამოთვალეთ nCr% p133
1033მასივის შეცვლა ისე, რომ განლაგებულიც კი მეტია, ვიდრე უცნაური133
1034დაითვალეთ ქვესექციები, სადაც მეორე მაღალია ყველაზე მაღლა133
1035ყველაზე გრძელი მზარდი შედეგების მშენებლობა (N log N)133
1036გრძელი თანმიმდევრობა ისეთი, რომ სხვაობა მეზობლებს შორის ერთია132
1037არასწორი ტრანზაქციები LeetCode Solution132
1038BST– ის უპირატესობები ჰეშის მაგიდასთან შედარებით132
1039იპოვნეთ მასივში ისეთი წყვილი, რომ მათი XOR იყოს 0132
1040სუპერ მახინჯი ნომერი132
1041Scramble String LeetCode Solution132
1042დაბალანსებული ორობითი ხე132
1043მაქსიმალური ჯამი 3 არაგადაფარებული ქვეჯგუფისა132
1044ააშენეთ ორობითი ხე მოცემული მშობელი მასივის წარმოდგენიდან132
1045ყველაზე დიდი რიცხვი Leetcode Solution132
1046ორობითი ძიების ხის გადამოწმება132
1047შექმენით ფრჩხილები Leetcode Solution131
1048მორგებული სორტირების სიმებიანი Leetcode Solution131
1049IP მისამართის LeetCode Solution-ის გაუქმება131
1050ორობითი ძებნა ხე131
1051ორი ელემენტის სიხშირეს შორის მაქსიმალური განსხვავება, რომ უფრო მეტი სიხშირის მქონე ელემენტიც მეტია131
1052ყველა უარყოფითი ელემენტის დასრულების მიზნით გადაადგილება, თუკი დამატებითი ადგილი დაიშვება131
1053ორობითი ძიების ხე Leetcode Solution-ის აღდგენა131
1054Ugly Number II LeetCode Solution131
1055ორობითი ხე მარჯვენა გვერდის ხედი LeetCode Solution131
1056მახინჯი ნომრები131
1057დაამატეთ ორი რიცხვი131
1058დიაგრამაზე განმეორებითი სიღრმის პირველი გადაკვეთა130
1059Path Sum II LeetCode Solution130
1060Trie (პრეფიქსი ხე) Leetcode Solution-ის დანერგვა130
1061მინიმალური ინდექსი ორი სიის ჯამი130
1062თანამშრომლის მნიშვნელობა LeetCode Solution130
1063Bitwise AND of Numbers Range LeetCode Solution130
1064იპოვნეთ Peak Element II LeetCode გადაწყვეტა130
1065ორობითი ხის მონაცემთა სტრუქტურა129
1066იპოვნეთ პიკის ელემენტი129
1067Kth ყველაზე პატარა ელემენტი დალაგებული მატრიცის LeetCode გადაწყვეტაში129
1068უდიდესი BST Subtree LeetCode გადაწყვეტა129
1069ხელმისაწვდომი გადაღებები Rook Leetcode Solution- ისთვის129
1070ითვალეთ მინიმალური ნაბიჯები მოცემული სასურველი მასივის მისაღებად129
1071მაქსიმალური სიგრძის თანმიმდევრობა მეზობელ ელემენტებს შორის სხვაობით, როგორც 0 ან 1129
1072მატრიქსში პალინდრომული ბილიკების რაოდენობა129
1073ამოიღეთ დუბლიკატები Sorted Array II Leetcode Solution-დან129
1074K სიებიდან იპოვნეთ ელემენტების შემცველი ყველაზე მცირე დიაპაზონი129
1075მასივის გადალაგება ისე, რომ ინდექსის ელემენტებიც კი მცირეა და უცნაური ინდექსის ელემენტებიც მეტია129
1076მინიმალური ზომის ქვეჯგუფის ჯამი129
1077ითვლიან წყვილებს ორი დალაგებული მასივიდან, რომელთა ჯამი უდრის მოცემულ მნიშვნელობას x129
1078იპოვნეთ ქვეჯგუფი მთის ფორმაშია თუ არა129
1079Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution129
1080Binary Tree LeetCode Solution-ის სერიალიზაცია და დესერიალიზება129
1081სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც ასრულებენ საშინაო დავალებას მოცემულ დროში Leetcode ამოხსნაში128
1082ძებნა დახარისხებული მბრუნავი მასივი128
1083პალინდრომიული შედეგების ამოღება Leetcode Solution128
1084კომბინირებული ჯამი IV LeetCode Solution128
1085სამმაგი ქვემიმდევრობის გაზრდა LeetCode Solution128
1086შემდეგი მარჯვენა მაჩვენებლების დასახლება თითოეულ კვანძში Leetcode Solution-ში128
1087დახურული კუნძულების რაოდენობა Leetcode Solution128
1088მაქსიმალურად გაზარდეთ მანძილი უახლოეს ადამიანამდე LeetCode Solution128
1089წაშალეთ ეგზემპლარი დალაგებული მასივიდან128
1090კლონირება ორობითი ხე შემთხვევითი მითითებით128
1091განსაზღვრეთ შესაძლებელია თუ არა მატრიცის მიღება LeetCode ხსნარის ბრუნვით128
1092ყველაზე დაბალი საერთო წინაპარი128
1093ყველაზე გრძელი ბიტონიური შედეგი128
1094მოცემული კვანძის და-ძმების რაოდენობა ხეობაში127
1095ყველაზე პატარა საერთო რეგიონის Leetcode გადაწყვეტა127
1096მუდმივი დროის დიაპაზონი დაამატეთ ოპერაცია მასივს127
1097ორობითი ხის ტიპები127
1098მკაფიო შედეგები127
1099იპოვნეთ მინიმალური მანძილი ორ რიცხვს შორის127
1100Root to Leaf ბილიკი სამიზნე თანხით Leetcode Solutions127
1101დაბეჭდეთ ყველა სამეული სამი დახარისხებული მასივით, რომელიც ქმნის AP- ს127
1102იპოვნეთ სამი ელემენტი სხვადასხვა სამი მასივიდან, ისეთი, რომ + b + c = ჯამი126
1103შემდეგი მოთხოვნების უფრო დიდი რაოდენობის დაბეჭდვა126
1104დაყოფილი წყვილების დათვლა126
1105იპოვნეთ მაქსიმალური განსხვავება უახლოეს მარცხენა და მარჯვენა პატარა ელემენტებს შორის126
1106წლის დღე Leetcode Solution126
1107ქვესტრიქონები K სხვადასხვა მთელი რიცხვებით Leetcode Solution126
1108გეზი ჯამი126
1109შემდეგი Permutation Leetcode Solution126
1110Kth ყველაზე პატარა პროდუქტი ორი დახარისხებული მასივიდან LeetCode Solution125
1111მესამე მაქსიმალური რიცხვის Leetcode ამოხსნა125
1112პოლიგონის Leetcode ამოხსნის მინიმალური ქულის სამკუთხა125
1113დაწერეთ კოდი, რათა დადგინდეს, ორი ხე იდენტურია125
1114შეცვალეთ სიმებიანი Leetcode ამოხსნა125
1115შექმენით ორობითი ხე Preorder და Postorder Traversal LeetCode Solution-დან125
1116უჯრედები კენტი მნიშვნელობებით მატრიცის LeetCode გადაწყვეტაში125
1117თანმიმდევრული სიმბოლოები LeetCode Solution124
1118ორობითი ხის ქვედა ხედი124
1119თითოეული კვანძის დონე ხეში საწყისი კვანძიდან124
1120დაბეჭდეთ ორობითი ხის მარჯვენა ხედი124
1121Moser-de Bruijn თანმიმდევრობა124
1122მინიმალური აბსოლუტური სხვაობა BST Leetcode Solution- ში124
1123ტოპოლოგიური დალაგება124
1124პროდუქტის მაქსიმალური ქვეჯგუფი124
1125დაითვალეთ ყველაზე დიდი ჯგუფის გამოცემა Leetcode124
1126მასივის საშუალო ზოგიერთი ელემენტის ამოღების შემდეგ Leetcode Solution124
1127ქვეჯგუფის ჯამის პრობლემა O (ჯამი) სივრცეში123
1128გადაიყვანეთ BST მინი-გროვად მასივის გამოყენების გარეშე123
11291-ის ყველაზე გრძელი ქვეჯგუფი ერთი ელემენტის LeetCode გადაწყვეტის წაშლის შემდეგ123
1130N-Ary Tree LeetCode ხსნარის დიამეტრი123
1131Prime Palindrome LeetCode Solution123
1132ჭრის ჯოხი123
1133დიაპაზონის პროდუქტები მასივში123
1134მოძებნეთ ელემენტი დალაგებულ მბრუნავ მასივში122
1135უახლოესი ორობითი ძიების ხე Leetcode Solution122
1136ათასი გამყოფი Leetcode გადაწყვეტა122
1137მოქმედი Tic-Tac-Toe სახელმწიფო LeetCode Solution122
1138ძებნა ჩასმა პოზიცია122
1139შეცვალეთ კვანძები წყვილებში122
1140პალინდრომის პერმუტაცია LeetCode Solution122
1141იპოვეთ ორი გადახურვის ქვემასივი, რომელთაგან თითოეული მიზნობრივი ჯამის LeetCode ამოხსნით122
1142მაქსიმალური ორობითი ხე122
1143გოლობის თანმიმდევრობა122
1144მოთხოვნები გამოყოფილი მასალის ცალკეული ელემენტების რაოდენობის შესახებ122
1145შეამოწმეთ მასივის ფორმირება გაერთიანების Leetcode Solution- ის საშუალებით122
1146მინიმალური Sideway Jumps LeetCode Solution121
1147შეაერთეთ ორი BST შეზღუდული დამატებითი ადგილით121
1148განმეორებითი მეთოდი მოცემული ორობითი ხის წინაპრების მოსაძებნად121
1149სწორხაზოვან დროში იპოვნეთ დაზუსტებული ზომის 3121
1150დაბეჭდეთ შეცვლილი მასივი შეკრებისა და გამოკლების ბრძანებების შესრულების შემდეგ121
1151ააშენეთ K Palindrome Strings LeetCode Solution121
1152K სიმბოლოების ამოღების შემდეგ მოცემულ სტრიქონში ითვლება პერსონაჟების კვადრატების მინიმალური ჯამი121
1153ავტობუსის მარშრუტები Leetcode Solution121
1154ყველაზე გრძელი თანმიმდევრული შედეგი120
1155შესაძლო Bipartition LeetCode გადაწყვეტა120
1156Factorial Trailing Zeroes LeetCode Solution120
1157Kth უმცირესი რიცხვი გამრავლების ცხრილში Leetcode ამოხსნა120
1158ტრანსპორტირება BST უფრო მეტი თანხა ხე120
1159ორობითი ხის ორობითი ძიების ხის კონვერტაცია120
1160შეკითხვების შემდეგ ლუწი რიცხვების ჯამი120
1161იპოვნეთ გველის მაქსიმალური სიგრძე120
1162გაყოფილი ორობითი ხის LeetCode ხსნარის მაქსიმალური პროდუქტი119
1163იპოვნეთ მოცემული რიცხვის უმცირესი ორობითი ციფრი119
1164კვანძების გაცვლა დაკავშირებულ სიაში Leetcode Solution-ში119
1165იპოვეთ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა თითოეულ ხის მწკრივში LeetCode გადაწყვეტაში119
1166წითელ-შავი ხე შესავალი119
1167მაქსიმალურად გაზარდეთ წრიული მასივის თანმიმდევრული სხვაობების ჯამი119
1168გრძელი განმეორებითი შედეგი119
1169პალინდრომული ქვესტრინგები Leetcode Solution119
1170საძიებო წინადადებების სისტემა LeetCode Solution119
1171დიაგრამა და მისი წარმოდგენა118
1172ელემენტების შემცირება მასივის ზიგზაგის LeetCode გადაწყვეტის შესაქმნელად118
1173მაქსიმალური ჯამი bitonic subarray118
1174ითვლიან თუნდაც სიგრძის ორობით მიმდევრობებს პირველი და მეორე ნახევრის ბიტების ერთნაირი ჯამით118
1175წაშალეთ კვანძები და დააბრუნეთ Forest Leetcode Solution118
1176პრიორიტეტული რიგი118
1177მასივის როტაცია118
1178K'th უდიდესი ელემენტი BST– ში მუდმივი დამატებითი სივრცის გამოყენებით118
1179მინიმალური გადაადგილება თანაბარ მასივის ელემენტებზე LeetCode Solution118
1180მინიმალური ღირებულება ჩიპების იმავე პოზიციაზე LeetCode Solution-ზე გადატანისთვის118
1181შეადარე სიმები სიმბოლოების ყველაზე მცირე ზომის Leetcode ამოხსნის სიხშირის მიხედვით118
1182გადაწყვეტილების ხე118
1183Matchsticks მოედანზე Leetcode Solution117
1184ამოიღეთ კიდეების მაქსიმალური რაოდენობა, რათა შეინარჩუნოთ გრაფიკის სრულად გადაკვეთა Leetcode Solution117
1185სწორი სამკუთხედის ნომერი117
1186შეკვეთების რაოდენობა Backlog Leetcode Solution-ში117
1187ორობითი საძიებო ხის ყველაზე დაბალი საერთო წინაპარი117
1188მიმდებარე მასივი LeetCode Solution117
1189დაითვალეთ წყვილი, რომელთა პროდუქტები მასივშია117
1190ვებ Crawler LeetCode Solution117
1191როგორ უნდა დაბეჭდოთ A- ს მაქსიმალური რაოდენობა მოცემული ოთხი კლავიშის გამოყენებით117
1192შეცვალეთ გზა BST– ში რიგის გამოყენებით117
1193A, b და c სიგრძის სეგმენტების მაქსიმალური რაოდენობა116
1194Kth ყველაზე პატარა ელემენტი BST- ში116
1195პირველი ცუდი ვერსია116
1196უახლოესი ფოთოლი ორობითი ხის LeetCode გადაწყვეტაში116
1197კონკრეტული განსხვავების მქონე წყვილების მაქსიმალური ჯამი116
1198მთელი რიცხვის შესვენება LeetCode Solution115
1199გამოიცანით სიტყვა115
1200ქვების გადაადგილება Leetcode– ის თანმიმდევრულ ამოხსნამდე115
1201რესტორნების გაფილტვრა ვეგანებისადმი მეგობრული, ფასისა და დისტანციის Leetcode გადაწყვეტის მიხედვით115
1202ორობითი ხის გათვალისწინებით, როგორ ამოიღებთ ყველა ნახევრად კვანძს?115
1203მასივის LeetCode ხსნარის შეერთება115
1204რიგის რეკონსტრუქცია სიმაღლეზე114
1205მარცხენა ფოთლების ჯამი LeetCode ამოხსნა114
1206ორობითი ხის Leetcode გადაწყვეტის ყველაზე დაბალი საერთო წინაპარი114
1207მასივის მოთხოვნები გამრავლებული ჩანაცვლებისა და პროდუქტისთვის114
1208მინიმალური სვოპები მიმდევრობის შესაქმნელად LeetCode გადაწყვეტის გაზრდის მიზნით114
1209გადაიყვანეთ დალაგებული მასივი ორობით ძიების ხეზე LeetCode Solutions114
1210გაყავით ორი მთელი რიცხვი Leetcode ამოხსნა114
1211შეცვალეთ ზედიზედ ორი ტოლი მნიშვნელობა ერთით უფრო დიდით113
1212ყველაზე დიდი Plus Sign Leetcode Solution113
1213თარიღის რეფორმატი LeetCode Solution113
1214ორის ძალა113
1215შამპანური Tower LeetCode Solution113
1216დიაპაზონის ჯამის მოთხოვნა იშვიათი ცხრილის გამოყენებით113
1217Perfect Squares LeetCode Solution113
1218ორობითი ხის მაქსიმალური სიღრმე113
1219ახალი 21 თამაში112
1220გადაიყვანეთ მთელი რიცხვი ორი No-Zero Integer Leetcode ამოხსნის ჯამში112
1221მოქმედი Perfect Square LeetCode Solution112
1222LRU Cache Leetcode Solution112
1223დიაპაზონის საშუალო მასივი112
1224შერწყმა დალაგება112
1225გზა გადაკვეთა Leetcode Solution112
1226n Leetcode ამოხსნის kth ფაქტორი112
1227Flatten 2D Vector LeetCode Solution112
1228შეამოწმეთ ორობითი ხის LeetCode გადაწყვეტის სისრულე112
1229დაწერე ფუნქცია ორი დაკავშირებული სიის გადაკვეთის წერტილის მისაღებად112
1230გრძელი საერთო პრეფიქსი Word– ის გამოყენებით Word Matching– ით112
1231შეცვალეთ შეცვლილი მასივი მასივის მრავალჯერადი დიაპაზონის ზრდის ოპერაციების შემდეგ112
1232არითმეტიკული ნაჭრები II – ქვემიმდევრობა LeetCode ამოხსნა112
1233თამამი სიტყვები String LeetCode Solution-ში111
1234გზის მაქსიმალური ჯამი მარჯვენა რიცხვის სამკუთხედში111
1235სიმეტრიული ხე LeetCode Solution Leetcode Solution111
1236ბეჭდვა Newman-Conway Sequence– ის პირობები111
1237BST ხეზე, ყველა პატარა გასაღების ჯამით111
1238ელემენტების მაქსიმიზაცია სხვა მასივის გამოყენებით111
1239დიაპაზონის მოთხოვნები გრძელი სწორი ფრჩხილის შედეგისთვის111
1240მოცურების ფანჯარა Median Leetcode Solution111
1241პარალელური კურსები II LeetCode Solution111
1242იპოვეთ მინიმუმი ბრუნვით დახარისხებული მასივის II LeetCode გადაწყვეტაში111
1243შეამოწმეთ იდენტური BSTs ხეების მშენებლობის გარეშე110
1244შეამოწმეთ, აქვს თუ არა BST- ის თითოეულ შიდა კვანძს ზუსტად ერთი შვილი110
1245მაქსიმალური მნიშვნელობა მოცემულ ინდექსში შეზღუდული მასივის LeetCode გადაწყვეტაში110
1246მოცემული დიაპაზონის ლუწი ან კენტი რიცხვის ალბათობის მოთხოვნები110
1247დიზაინი Skiplist LeetCode Solution110
1248დიაგრამა კლონირება110
1249პროდუქტის მაქსიმალური ქვეჯგუფი110
1250შეამოწმეთ არის თუ არა ორი ორობითი ხის ყველა დონე ანაგრამა110
1251დაკარგული ნომერი109
1252მაქსიმალური მასივი ორი მოცემული მასივიდან, რომელიც შეკვეთის ერთნაირია109
1253ითვლიან ცალკეულ ლუწი რიცხვების ქვეჯგუფებს109
1254გამოსახულების გადახურვა LeetCode Solution108
1255უმცირესი დიაპაზონი II Leetcode Solution108
1256ორობითი მასივის დათვლა და გადართვა108
1257იპოვნეთ შერწყმის ოპერაციების მინიმალური რაოდენობა მასივის პალინდრომის შესაქმნელად108
1258მოცემულ ქვეჯგუფში მოცემულ რიცხვზე ნაკლები ან ტოლი ელემენტების რაოდენობა107
1259მინიმალური ღირებულება კიბეებზე ასვლის LeetCode Solution107
1260Excel ფურცლის სვეტის სათაური LeetCode Solution107
1261უკუსვლის გარეშე მოცემული ორობითი ხის კვანძის წინაპრების ბეჭდვა107
1262შერწყმა k დახარისხებული სიები Leetcode Solution107
1263კოკო ჭამს ბანანს LeetCode ხსნარი107
1264მომიჯნავე მასივი107
1265მინიმალური ამოღება, რათა სწორი ფრჩხილები გააკეთოთ LeetCode Solution106
1266შეამოწმეთ, აქვს თუ არა სტრიქონს სხვა სტრიქონის დაშლა Leetcode Solution106
1267გადაამოწმეთ ორობითი ხის წინასწარი შეკვეთა106
1268პალინდრომის დანაყოფი106
1269იპოვნეთ კ-ის ყველაზე პატარა ელემენტი BST- ში (შეკვეთის სტატისტიკა BST- ში)106
1270შემდეგი უფრო დიდი ელემენტი105
1271Peeking Iterator LeetCode Solution105
1272ფრჩხილების დამატების სხვადასხვა გზები Leetcode Solution105
1273შეამოწმეთ, არის თუ არა ორი კვანძი ერთ გზაზე105
1274მოწესრიგებული რიგი LeetCode Solution103
1275შერწყმული დახარისხებული მასივი103
1276მინიმალური დრო ყველა ვაშლის შესაგროვებლად ხეზე LeetCode ხსნარში103
1277ყველაზე გრძელი ქვესტრიქონი სიმბოლოების გამეორების გარეშე Leetcode Solution102
1278შეამოწმეთ ორობითი მასივი, რომლის ქვეჯგუფი წარმოადგენს რიცხვი კენტი ან ლუწი102
1279ნიუმენ – შენქსი – უილიამსი პრემიერ102
1280მონეტების მოწყობა Leetcode Solution101
1281უდიდესი ქვემატრიცა LeetCode Solution-ის გადაწყობებით101
1282შეამოწმეთ, შეუძლია თუ არა X- ს ცვლილება რიგში მყოფ ყველა ადამიანს101
1283დაშიფრული სტრიქონი უმოკლეს სიგრძის LeetCode ხსნარით100
1284მაქსიმალური თანხის მომატება98
1285იპოვნეთ k სიგრძის მაქსიმალური საშუალო ქვეჯგუფი98
1286მინიმალური საერთო სივრცე დახარჯული K ზომის შეცვლის ოპერაციებით LeetCode Solution98
1287ორობითი მასივის სუბსტრატების ათწილადი მნიშვნელობების მოთხოვნები97
1288ადამიანების მინიმალური რაოდენობა, რომლებიც ასწავლიან LeetCode Solution-ს97
1289მოცემულ დიაპაზონში თანაბარი ელემენტების მქონე ინდექსების რაოდენობა97
1290Array Nesting Leetcode Solution97
1291დიაპაზონის მინიმალური მოთხოვნა (კვადრატული ფესვის დაშლა და იშვიათი ცხრილი)97
1292მზარდი თანმიმდევრობის მაქსიმალური პროდუქტი96
1293იპოვეთ ცირკულარული თამაშის LeetCode Solution-ის გამარჯვებული95
1294ორობითი ხის ორობითი ძიების ხის კონვერტაცია STL ნაკრების გამოყენებით95
1295დაამატეთ ორი რიცხვი II Leetcode ამოხსნა94
1296მინიმალური შესაძლო მთელი რიცხვი მაქსიმუმ K მიმდებარე სვოპების შემდეგ ციფრებზე LeetCode Solution94
1297უწყვეტი Subarray Sum LeetCode Solution94
1298გადაიყვანეთ BST ორობითი ხეზე ისე, რომ ყველა გასაღების ჯამს დაემატება ყველა უფრო მეტი გასაღების ჯამი94
1299შემთხვევითი არჩევანის ინდექსი LeetCode Solution94
1300N ზომის მოცემული მასივის შემოწმება შეიძლება წარმოადგენს N დონის BST– ს, თუ არა94
1301გადაიყვანეთ Base -2 LeetCode გადაწყვეტაში94
1302მოთხოვნები დიაპაზონის უდიდესი უცნაური გამყოფი XOR– ზე93
1303Jump Game IV LeetCode Solution93
1304ჩადეთ წაშლა GetRandom O(1) Leetcode Solution93
1305მიაღწიეთ რიცხვის LeetCode გადაწყვეტას92
1306პალინდრომის ნომერი LeetCode Solution91
1307ორობითი ხის LeetCode ამოხსნის ვერტიკალური რიგის გადაკვეთა91
1308ქვემიმდევრობების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოცემული ჯამის პირობას LeetCode ამოხსნას91
1309დიზაინი მიწისქვეშა სისტემის Leetcode Solution89
1310მაქსიმალური სიგრძის ჯაჭვის ბეჭდვა86
1311Leaderboard Leetcode Solution-ის დიზაინი85
1312Capital Leetcode Solution-ის ამოცნობა83
1313ქვესტრიქონი ყველა სიტყვის შეერთებით Leetcode Solution82
1314ყველაზე K ხშირი ელემენტები LeetCode Solution79
1315მინიმალური სვოპები ჯგუფში All 1's Together Leetcode Solution79
1316Count Sub Islands LeetCode Solution78
1317მინიმალური ბილიკის ჯამი Leetcode Solution78
1318Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution76
1319საუკეთესო შეხვედრის წერტილი LeetCode გადაწყვეტა76
1320ყველაზე გრძელი საერთო ქვემიმდევრობის LeetCode გადაწყვეტა74
1321Decode String Leetcode Solution74
1322ასოების გადანაცვლება LeetCode Solution74
1323იპოვეთ Town Judge LeetCode Solution73
1324კენტი ლუწი დაკავშირებული სია Leetcode Solution73
1325მაქსიმალური პოპულაციის წელი LeetCode Solution72
1326ჯამი ფესვიდან ფოთლამდე რიცხვებში LeetCode Solution71
1327უმოკლეს დაუხარისხებელი უწყვეტი Subarray LeetCode გადაწყვეტა71
1328იპოვეთ Town Judge LeetCode Solution71
1329დიზაინის დამატება და ძიება სიტყვების მონაცემთა სტრუქტურა LeetCode Solution68
1330მართკუთხედის გადახურვა LeetCode გადაწყვეტა67
1331მაქსიმალური პოპულაციის წელი LeetCode Solution66
1332ფრჩხილების ქულა LeetCode Solution65
1333დიაპაზონის ჯამის მოთხოვნა 2D – უცვლელი LeetCode გადაწყვეტა65
1334ჩასვით დალაგებულ წრიულ კავშირში LeetCode Solution63
1335გააბრტყელეთ ორობითი ხე დაკავშირებულ სიაში LeetCode Solution63
1336Stone Game IV LeetCode Solution62
1337არის თუ არა გრაფიკი ორმხრივი? LeetCode Solution62
1338გამოავლინეთ ბარათები მზარდი შეკვეთით Leetcode Solution62
1339მოქმედი სამკუთხედის ნომერი LeetCode Solution60
1340გაყავით შოკოლადის LeetCode ხსნარი52
1341ნაბიჯ-ნაბიჯ მიმართულებები ბინარული ხის კვანძიდან სხვა LeetCode გადაწყვეტამდე47
1342BST LeetCode Solution-ის დიაპაზონის ჯამი45
1343უკუ მთელი რიცხვი Leetcode Solution41
1344დაალაგეთ ფერები LeetCode Solution40
1345იპოვეთ K უახლოესი ელემენტები LeetCode გადაწყვეტა38
1346Excel ფურცლის სვეტის ნომერი LeetCode Solution36
1347როტაცია String LeetCode Solution36
1348კვადრატის მაქსიმალური გვერდის სიგრძე ჯამით ნაკლები ან ტოლი ზღურბლის LeetCode ამოხსნით35
1349მაქსიმალური ზომის ქვებარის ჯამი უდრის k Leetcode ამოხსნას18
1350H-Index Leetcode Solution15
1351High Five LeetCode Solution14