უნიკალური ბინარული საძიებო ხეები LeetCode Solution


ხშირად ეკითხებიან Adobe Amazon Apple Bloomberg ByteDance Facebook Google microsoft Snapchatნახვები 4
უნიკალური ორობითი საძიებო ხეები LeetCode Solution ამბობს, რომ – მოცემულია მთელი რიცხვი n, დაბრუნების სტრუქტურულად უნიკალური რაოდენობა BST's (ორობითი საძიებო ხეები), რომელსაც აქვს ზუსტად n უნიკალური მნიშვნელობების კვანძები 1 to n.

მაგალითად 1:

უნიკალური ბინარული საძიებო ხეები LeetCode SolutionPinშეყვანის:

 n = 3

გამოყვანის:

 5

მაგალითად 2:

შეყვანის:

 n = 1

გამოყვანის:

 1

შეზღუდვები:

 • 1 <= n <= 19

უნიკალური ორობითი საძიებო ხეების ალგორითმი LeetCode Solution –

იდეა -

ამ პრობლემაში ჩვენ გვთხოვენ მივიღოთ ხეების რაოდენობა და არა აუცილებლად დავაბრუნოთ ყველა ხე, მხოლოდ რაოდენობა. აქ შეგვიძლია გამოვიყენოთ იდეა დინამიური პროგრამირებამოდით dp[n] იყოს ორობითი ძიების უნიკალური ხეების რაოდენობა n კვანძები. როგორ შევაფასოთ ისინი: უნდა ავირჩიოთ კვანძების რაოდენობა მარცხენა ქვეხეში და კვანძების რაოდენობა მარჯვენა ქვეხეში, მაგალითად. n=5, მაშინ გვაქვს ვარიანტები:

 1. მარცხენა ქვეხეს აქვს 0 კვანძი, ფესვი = 1, ხოლო მარჯვენა ქვეხეს აქვს 4 კვანძი, რამდენიმე ვარიანტი f[0]*f[4]
 2. მარცხენა ქვეხეს აქვს 1 კვანძი, ფესვი = 2, ხოლო მარჯვენა ქვეხეს აქვს 3 კვანძი, რამდენიმე ვარიანტი f[1]*f[3]
 3. მარცხენა ქვეხეს აქვს 2 კვანძი, ფესვი = 3, ხოლო მარჯვენა ქვეხეს აქვს 2 კვანძი, ვარიანტების რაოდენობა f[2]*f[2]
 4. მარცხენა ქვეხეს აქვს 3 კვანძი, ფესვი = 4, ხოლო მარჯვენა ქვეხეს აქვს 1 კვანძი, ვარიანტების რაოდენობა f[3]*f[1]
 5. მარცხენა ქვეხეს აქვს 4 კვანძი, ფესვი = 5, ხოლო მარჯვენა ქვეხეს აქვს 0 კვანძი, ვარიანტების რაოდენობა f[4]*f[0]

ასე რომ, მთლიანობაში f[5] = f[0]*f[4] + f[1]*f[3] + f[2]*f[2] + f[3]*f[1] + f[4]*f[0]და ზოგადად:
f[n] = f[0]*f[n-1] + f[1]*f[n-2] + ... + f[n-2]*f[1] + f[n-1]*f[0].

 • იმისათვის, რომ იპოვოთ უნიკალური ორობითი საძიებო ხეები. ჩვენ გამოვიყენებთ კატალონიური რიცხვების კონცეფციას ამ კითხვაში, გამოვიყენებთ ფორმულებს, როგორიცაა – C2 = C0*C1 + C1*C0.

C3 = C0*C2 + C1*C1 + C2*C0.

C4 = C0*C3 + C1*C2 + C2*C1 + C3*C0.

 • და ბოლოს, ჩვენ დავაბრუნებთ C-ე რიცხვს. ჩვენ გამოვიყენებთ კატალონიურ ნომერს ამ კითხვაში, რათა ვიპოვოთ BST-ის უნიკალური ნომერი. ამისთვის უამრავი აპლიკაციაა catalan ნომრები.

მიდგომა -

 • თავდაპირველად ჩვენ შევქმნით n+1 სიგრძის ერთ მასივს და თავდაპირველად პირველი ინდექსის მნიშვნელობა იქნება 1.
 • ამის შემდეგ, ჩვენ გავმართავთ ციკლს 1-დან n+1-მდე და მარყუჟის შიგნით გავატარებთ ჩადგმულ ციკლს 0-დან i-მდე.
 • მარყუჟის ფარგლებში განვაახლებთ მასივის i-ე პოზიციას შესაბამისი ინდექსის გამრავლებით და ბოლოს დავაბრუნებთ მასივის n-ე ინდექსის მნიშვნელობას.
 • აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიპოვით უნიკალურ ორობით ძიების ხეს.

გადაწყვეტის სურათი -

უნიკალური ბინარული საძიებო ხეები LeetCode SolutionPin

 

class Solution {
  public int numTrees(int n) {
    int[] res = new int[n+1];
    res[0]= 1;
    for(int i=1; i <=n; i++)
      for(int j = 0; j<i; j++)
        res[i] += res[j]*res[i-j-1];
    return res[n];
  }
}
class Solution:
  def numTrees(self, n: int) -> int:
    res = [0]*(n+1)
    res[0] = 1
    for i in range(1,n+1):
      for j in range(i):
        res[i] += res[j]*res[i-j-1]
    return res[n]

დროის სირთულე – O(N^2), რადგან აქ გამოვიყენეთ წყობილი მარყუჟი.

სივრცის სირთულე – O(N), რადგან ჩვენ შევქმენით ერთი მასივი სიგრძეზე 'n'.

მსგავსი კითხვები - https://www.tutorialcup.com/leetcode-solutions/unique-paths-leetcode-solution.htm

https://leetcode.com/problems/unique-binary-search-trees-ii/

მთავარი ინტერვიუს კითხვები

სნ ინტერვიუ კითხვა რამდენჯერ იქნა დაკითხული
1წაშალეთ კვანძი ორმაგად დაკავშირებული სიაში2829
2ჯავა პროგრამა ორობითი ხის კვანძების რაოდენობის დასადგენად2508
3შეცვალეთ სტრიქონი სპეციალური სიმბოლოების გავლენის გარეშე2468
4წაშალეთ დაკავშირებული სიის კვანძი მოცემულ პოზიციაზე1982
5პალინდრომი რეკურსიის გამოყენებით1881
6კვანძების ჩასმა დაკავშირებულ სიაში დახარისხებული გზით (აღმავალი შეკვეთა)1668
7იპოვნეთ მასივიდან ელემენტების წყვილი, რომელთა ჯამი ტოლია რიცხვისა1655
8დალაგების ელემენტები მოვლენების სიხშირის მიხედვით1638
9დაწერეთ პროგრამა მოცემული სტრიქონის ყველა ცვლილების დასაბეჭდად1613
10იპოვნეთ მასივის მინიმალური მანძილი ორ რიცხვს შორის1479
11ორმაგად დაკავშირებული სიის შექმნა1453
12სწრაფი დალაგება1425
13შეცვალეთ მასივი1417
14სტრიქონში ყველაზე პატარა ფანჯარა, რომელიც შეიცავს სხვა სტრიქონის ყველა სიმბოლოს1401
15იპოვნეთ ეს ჯამი მოცემული ღირებულების სამმაგი1364
16რეკურსიულად ამოიღეთ ყველა მიმდებარე დუბლიკატი1361
17პირველი განმეორებითი ელემენტი1346
18მოაწყეთ ლუწი და კენტი რიცხვი ისე, რომ კენტი მოდის ლუწიდან1325
19რიცხვების ჯამი სტრიქონში1324
20დალაგებული მასივიდან დაკარგული ყველაზე მცირე დადებითი რიცხვი1291
21შეამოწმეთ, არის თუ არა მასივის ელემენტები თანმიმდევრული1260
22აღმოაჩინეთ ციკლის მიბმული სია1245
23ყველაზე დიდი თანმიმდევრული ქვეჯგუფი1235
24სწრაფი დალაგება SIngly დაკავშირებული სიაში1221
25ქვეჯგუფი მოცემული თანხით1217
26ამობეჭდეთ R ელემენტების ყველა შესაძლო კომბინაცია მოცემული მასივი N ზომით1208
27რეკურსიული ფუნქცია ქვესაქონე ძიების გასაკეთებლად1204
28მასივში იპოვნეთ გამეორების მაქსიმალური რიცხვი1160
29ორობითი ხის დონის შეკვეთის გადაკვეთა Java- ში1130
30იპოვნეთ პირველი და მეორე ყველაზე მცირე ელემენტები1126
31შეამოწმეთ იდენტურია თუ არა ორი დაკავშირებული სია1112
32ქვედანაყოფების მაქსიმალური ჯამი გაყოფა და იმარჯვე1107
33პირველი სტრიქონიდან სიმბოლოების ამოღება, რომლებიც მეორეშია1075
34იპოვნეთ მასივების ლიდერები1064
35შეცვალეთ კვანძები დაკავშირებულ სიაში1041
36იპოვნეთ მასივში მომხდარი კენტი რაოდენობის რიცხვი1008
37მოცემული რიცხვების განლაგება ყველაზე დიდი II რიცხვის შესაქმნელად996
38იპოვნეთ მეორე ყველაზე ხშირი პერსონაჟი992
39სტრიქონის გათვალისწინებით იპოვნეთ მისი პირველი განმეორებადი სიმბოლო975
40იპოვნეთ Triplet მასივში მოცემული თანხით968
41დახარისხებული მასივისა და x რიცხვის გათვალისწინებით, მასივში იპოვნეთ წყვილი, რომელთა ჯამი უახლოვდება x- ს959
42მოცემული ნივთის საერთო რაოდენობა დაკავშირებულ სიაში959
43პროგრამა, რათა შეამოწმოს სიმები ერთმანეთის ბრუნვაა თუ არა952
44დაბეჭდეთ ყველა შესაძლო სიტყვა ტელეფონის ციფრებისგან939
45იპოვნეთ დაკარგული ნომერი929
46პოზიტიური და უარყოფითი რიცხვების შეცვლა ალტერნატიულად მასივში925
47გრძელი პალინდრომიული ქვესტი909
48დაწყვილეთ ლუწი და კენტი კვანძები დაკავშირებულ სიაში891
49ბეჭდვა ყველაზე გრძელი საერთო თანმიმდევრობა887
50კავშირი და ორი დაკავშირებული სიის გადაკვეთა879
51ერთი სტრიქონის გარდაქმნა მოცემული ოპერაციების მინიმალური რაოდენობის გამოყენებით873
52გადაამოწმეთ, რომ გადალაგებულ სტრიქონს შეუძლია შექმნას პალინდრომი854
53მოცემული მასივის შეცვლა მაქსიმალური მინიმალური ფორმით851
54დაითვალეთ შესაძლო სამკუთხედები824
55სწრაფი დალაგების განმეორებითი განხორციელება823
56ორი მატრიცის გამრავლება808
57შეამოწმეთ, არის თუ არა დაკავშირებული პალინდრომი801
58სამმაგი რიცხვი, ვიდრე მოცემული ღირებულების ჯამი800
59მიბმული სიის შემობრუნება799
60საფონდო ყიდვა გაყიდვა მოგების გაზრდის მიზნით797
61ორი სტრიქონის შეერთება768
62Tug ომი766
63დაბეჭდეთ ყველა ეგზემპლარი შეყვანის სტრიქონში762
64ითვლიან ქვესუქნების რაოდენობას K მკაფიო სიმბოლოებით761
65იპოვნეთ უახლოესი უფრო დიდი და მცირე ელემენტი750
66იპოვნეთ პითაგორას სამეული სამი მასივიდან742
67სახელგანთქმული პრობლემა742
68შებრუნებული სტრიქონი დროებითი ცვლადის გარეშე736
69ამოიღეთ 'b' და 'ac' მოცემული სტრიქონიდან736
70იპოვნეთ ყველა საერთო ელემენტი მოცემულ სამ დალაგებულ მასივში734
71წაშალეთ ყველა ეგზემპლარი დალაგების გარეშე714
72იპოვნეთ მწკრივი 1 – ის მაქსიმალური რაოდენობით712
73იპოვნეთ მწვერვალის ელემენტი მასივიდან704
74იპოვნეთ ქვეჯგუფი, რომლის ჯამი უდრის მოცემულ X რიცხვს700
75ამოიღეთ მინიმალური სიმბოლოები ისე, რომ ორი სტრიქონი გახდეს ანგრამა696
76იპოვნეთ ყველაზე მცირე დაკარგული ნომერი დახარისხებულ მასივში691
77ორი მატრიცის დამატება691
78პროდუქტის მასივის თავსატეხი689
79ჩასმა დალაგება689
80განვახორციელეთ მასივის ორი სტეკი681
81გენერირება ყველა ორობითი სტრიქონი ზედიზედ 1-ების გარეშე681
82არა თანმიმდევრული ელემენტების მაქსიმალური ჯამი674
83პროდუქტის მაქსიმალური ქვეჯგუფი II661
84სტრიქონის ლექსიკოგრაფიული წოდება660
85შეამოწმეთ იდენტურია ორი მოცემული მატრიცა653
86წინა და შემდეგი გამრავლება652
87ორი მატრიცის გამოკლება640
88K დახარისხებული მასივების შერწყმა და დახარისხებული პროდუქტის ბეჭდვა636
89ყველა ნულის გადატანა მოცემული მასივის ბოლოსკენ635
90სტრიქონის გაყოფა N თანაბარ ნაწილებში629
91ონლაინ ალგორითმი ნაკადის რეჟიმში პალინდრომის შემოწმების მიზნით629
92მინიმალური რაოდენობის ფორმა D და I's თანმიმდევრობიდან628
93ამოიღეთ განმეორებადი ციფრები მოცემულ რიცხვში622
94შეამოწმეთ არის თუ არა ორი სტრიქონი ერთმანეთის ანაგრამა621
95წრიული ქვეჯგუფის მაქსიმალური ჯამი616
96დაალაგეთ დასტა დროებითი დასტის გამოყენებით613
97დალაგეთ დაკავშირებული სია, რომელიც დალაგებულია ზრდადობით აღმავალი და დაღმავალი613
98იპოვნეთ მინიმალური ელემენტი დალაგებულ და მბრუნავ მასივში610
99პირველ რიგში, გადაადგილეთ მიბმული სიის ბოლო ელემენტი608
100ქვეჯგუფი და მიმდევრობა605
101პირველი წრიული ტური, რომ მოინახულოთ ყველა ბენზინი603
102ყველაზე დიდი ქვეჯგუფი თანაბარი 0-ით და 1-ით602
103დაკავშირებული სიის გათანაბრება599
104შეადარე ორი სტრიქონი (დაკავშირებული სიები)599
105მასივის მაქსიმალური ელემენტი, რომელიც იზრდება და შემდეგ იკლებს595
106სიმების პალინდრომის პერმუტაციები591
107ელემენტები მასივში N / K– ზე მეტჯერ ჩნდება584
108პალინდრომები მოცემულ დიაპაზონში583
109გაუშვით სიგრძის კოდირება582
110უმრავლესობის ელემენტი581
111დაბეჭდეთ ყველა ჩანაცვლება განმეორებით579
112პანგრამის შემოწმება576
113მინიმალური ჩასმა უმოკლესი პალინდრომის შესაქმნელად576
114სიმებიანი პალინდრომის შესაქმნელად მინიმალური სიმბოლოები უნდა დაემატოს წინა მხარეს570
115შერწყმული დაკავშირებული სია სხვაში ალტერნატიულ პოზიციებზე570
116წაშალეთ ყველა ეგზემპლარი დახარისხებულ დაკავშირებულ სიაში569
117სიმებიანი განმეორებითი სიმბოლო568
118მოაწესრიგეთ მოცემული დაკავშირებული სია ადგილზე567
119შერწყმის ოპერაციების მინიმალური რაოდენობა Array Palindrome- ის შესაქმნელად567
120გადაატრიალეთ სტრიქონი, რომ მიიღოთ ლექსიკოგრაფიულად მინიმალური სიმებიანი563
121განმეორებითი სიგრძე ორი ან მეტი561
122ყველა ანაგრამის ბეჭდვა სიტყვების თანმიმდევრობით558
123მასივის შეცვლა მოცემული ინდექსების მიხედვით556
124ბლინების დალაგების პრობლემა546
125ორი ჯამი Leetcode ამოხსნა543
126გადაფარვის შუალედების შერწყმა II542
127კლონირება უკავშირდება სია შემდეგი და შემთხვევითი მაჩვენებელი541
1283 ჯამი Leetcode Solution539
129მატრიცის ტრანსპოზიცია533
130ქვეჯგუფის ზომა მაქსიმალური თანხით530
131ამოიღეთ დამატებითი სივრცეები სტრიქონიდან529
132String- ისგან სტრიქონების ამოღება stringstream- ის გამოყენებით527
133წაშალეთ ეგზემპლარი სტრიქონიდან525
134ჩანაცვლების შემდეგ ყველაზე პატარა პალინდრომი523
135დანაყოფის პრობლემა523
136შეამოწმეთ მოცემული სტრიქონი არის პალინდრომის ბრუნვა523
137მაქსიმალური თანხის მომატება522
138გრძელი პალინდრომი შეიძლება ჩამოყალიბდეს სიმბოლოების ამოღებით ან გადალაგებით520
139შეამოწმეთ სიმები K დაშორებულია თუ არა512
140გენერირება ყველა ორობითი სიმები მოცემული ნიმუშიდან509
141გრძელი მოქმედი ქვესტრიქონის სიგრძე506
142იპოვნეთ გადასაფარებელი ნულები ისე, რომ ზედიზედ 1-ების რაოდენობა მაქსიმალურად გაიზარდოს506
143ჩადეთ კვანძი დალაგებულ მიბმულ სიაში505
144ბოლო შემთხვევის წაშლა504
145შეამოწმეთ არის თუ არა ორი მოცემული სტრიქონი იზომორფული ერთმანეთისთვის500
146მაქსიმალური განსხვავება ორ ელემენტს შორის, როგორიცაა უფრო დიდი ელემენტი, მომდინარეობს შემდეგ პატარა494
147პროგრამა სტრიქონში ყველა სიმბოლოთი გადართვისთვის492
148მოცემული სტრიქონი არის ორი სხვა სტრიქონის გადაბმა ან არა489
149დათვალეთ მინიმალური ნაბიჯები მოცემული მასივის მისაღებად484
150შერწყმა დალაგება უკეთესია, ვიდრე სწრაფი დალაგება დაკავშირებული სიებისთვის482
151უფრო მცირე ელემენტების რაოდენობა მარჯვენა მხარეს481
152სტრიქონის შემოწმების სიგრძე ტოლია მის ბოლოს დართული რიცხვის479
153იპოვნეთ წყვილი მოცემული სხვაობით478
154შეამოწმეთ არის თუ არა მატრიცის ყველა მწკრივი ერთმანეთის წრიული ბრუნვა477
155გრძელი გავრცელებული პრეფიქსი დაყოფა და გაიმარჯვე474
156ბოლოდან იპოვნეთ დაკავშირებული სიის მე -XNUMX კვანძი473
157იპოვნეთ ფიქსირებული წერტილი მოცემულ მასივში467
158დაალაგეთ 0s და 1s მასივში466
159დაბეჭდეთ მოცემული ორი სტრიქონის ყველა გადაკვეთა464
160შეადარე ორი ვერსიის რიცხვი463
161საპირისპირო სიტყვები მოცემულ სტრიქონში462
162იპოვნეთ მოცემული სიგრძის ქვეჯგუფი მინიმალური საშუალოთი461
163ორი დალაგებული დაკავშირებული სიის შერწყმა ისეთი, რომ შერწყმული სია არის საპირისპირო თანმიმდევრობით459
164მასივის შეცვლა მოცემული ინდექსების გამოყენებით459
165სტრიქონის რევერსის ბეჭდვა (რეკურსია)457
166დაკავშირებული სიის გაყოფა ალტერნატიული კვანძების გამოყენებით457
167ორი დახარისხებული მასივის მედიანა LeetCode Solution456
168უცნაური სიგრძის სიმების ბეჭდვა 'X' ფორმატში445
169იპოვნეთ K სიგრძის საშუალო მაქსიმალური ქვეჯგუფი440
170იპოვნეთ ელემენტი ორობითი ძიების გამოყენებით დახარისხებულ მასივში439
171სტრინგის ყველა პალინდრომიული ტიხრების დაბეჭდვა438
172შეცვალეთ Kth კვანძი თავიდან Kth კვანძით ბოლოდან437
173იპოვეთ ეგზემპლარი მასივში ყველაზე ეფექტურად432
174დაბეჭდეთ ყველა პალინდრომული დანაყოფი425
175გაასწორეთ მრავალდონიანი დაკავშირებული სია423
176ჯაჭვის წყვილების მაქსიმალური სიგრძე420
177სუპერ სიმების უმოკლესი პრობლემა420
178შეამოწმეთ, სიმები ასრულებს თუ არა პერსონაჟების მიმდევრობას ნიმუშის მიხედვით417
179K დახარისხებული მასივის დახარისხება413
180სიმების დალაგება სხვა სიმების მიხედვით410
181გრძელი სიგრძე იგივე ჯამით ორ ორობით მასივში II404
182უკავშირდება დაკავშირებული ჯგუფებს ჯგუფებში401
183იპოვნეთ დალაგების შედეგი 3 ზომით400
184რეკურსიულად დაბეჭდეთ ყველა წინადადება, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს სიტყვათა სიების სიიდან397
185პროგრამა ორი ორობითი ციფრის დამატებისთვის397
186იპოვნეთ ორი რიცხვი უცნაური მოვლენებით დალაგებულ მასივში393
187გრძელი გავრცელებული პრეფიქსი ბინარული ძიების გამოყენებით II390
188ცალმხრივად დაკავშირებული სიის შეცვლა (განმეორებითი / არა-რეკურსიული)389
189ცეზარ შიფრი387
190Kth განმეორებადი პერსონაჟი385
191შეცვალეთ დაკავშირებული სია Zig-Zag- ში384
192შეამოწმეთ, შესაძლებელია თუ არა სიმებიანი ცარიელი მოცემული ქვესტრიქონის რეკურსიული წაშლით383
193გამოსახულების 90 გრადუსით გადატრიალება380
194გრძელი საერთო პრეფიქსი სიტყვა Word Matching– ით380
195ბლინების დალაგება380
196მოცემული სტრიქონის პერმუტაციები STL– ის გამოყენებით373
197სრულყოფილი შექცევადი სიმებიანი371
198ორი დახარისხებული მასივის შერწყმა368
199სიგრძის სამი შედეგის გაზრდა მაქსიმალური პროდუქტით368
200დაალაგეთ დაკავშირებული სია 0-ებით, 1-ებით და 2-ებით365
201ორობითი რიცხვის 1 და 2-ის დამატება365
202სიმში იპოვნეთ პირველი არა განმეორებადი სიმბოლო365
203იპოვნეთ წერტილი, სადაც მონოტონურად მზარდი ფუნქცია პირველად ხდება პოზიტიური364
204შეადგინეთ მაქსიმალური თანხის დაკავშირებული სიები ორი დალაგებული დაკავშირებული სიიდან, რომლებსაც აქვთ საერთო კვანძები363
205ოთხი ელემენტი, რომელთა ჯამი მოცემულია362
206ჩამოთვალეთ მოცემული სიტყვის ყველა სიმბოლოს შემცველი ერთეულები358
207N კვანძების წაშლა M– ს შემდეგ357
208გრძელი საერთო პრეფიქსი პერსონაჟების შესაბამისობის მიხედვით სიმბოლოების გამოყენებით353
209დათარიღებული მასივის მოვლენების რაოდენობა351
210პალინდრომის სტრიქონი (ნომერი)347
211სტრიქონის გაყოფა347
212მინიმალური სიმბოლოების ამოღება ორობითი სიმების ალტერნატივად შესაქმნელად343
213Atoi- ს რეკურსიული განხორციელება ()341
214შეამოწმეთ, თუ სიმების მიბმული სია ქმნის პალინდრომს339
215ამობეჭდეთ მასივის ყველა მკაფიო ელემენტი337
216ქვეჯგუფების რაოდენობაც კი336
217სტრიქონების მასივის დახარისხება336
218გადაიყვანეთ სტრიქონი, რომელიც K სიგრძის ქვესტრიქონის გამეორებაა333
219სტრიქონში არსებული სიმბოლოების მაქსიმალური რაოდენობა332
220მოქმედი ფრჩხილები LeetCode Solution332
221მოცემულ მასივში იპოვნეთ პირველი განმეორებითი რიცხვი331
222რეკურსიულად შეცვალეთ ცალმხრივად დაკავშირებული სია331
223დაბეჭდეთ უმოკლესი ბილიკი სიმების ეკრანზე დასაბეჭდად329
224შეგვიძლია უკავშირდება დაკავშირებული სია O (n) დროზე ნაკლებ დროში?327
225ორობითი ხის ორმაგად დაკავშირებული სია326
226wildcard პერსონაჟის შესატყვისი325
227String1 გადაკეთება string2 ერთ რედაქტირებაში325
228შეცვალეთ სტრიქონი Stack– ის გამოყენებით324
229მე -XNUMX სიმბოლო შერწყმული ათწილადი სტრიქონში323
230მაქსიმალური ქვეჯგუფის გამოცემა Leetcode321
231ელემენტების დალაგება II სიხშირის მიხედვით321
232ქვემოდან ზედაზე318
233სიტყვების რაოდენობა დაითვალე318
234შერწყმა ორი დალაგებული მასივი315
235გაყოფილი ოთხი მკაფიო სტრიქონი315
236იპოვნეთ დაკარგული ელემენტი დუბლირებული მასივიდან313
237იპოვნეთ დაკავშირებული სიების შუა რიცხვები311
238გრძელი საერთო შედეგი პერმუტაციებით309
239დაითვალეთ წყვილი იმავე მანძილზე, როგორც ინგლისურ ანბანებზე306
240მატრიცის ჯაჭვის გამრავლება დინამიური პროგრამირების გამოყენებით302
241შემდეგი უფრო დიდი ელემენტი მასივში300
242პალინდრომის პერმუტაცია294
243Roman to Inteet Leetcode Solution291
244იპოვნეთ ყველა წყვილი მოცემული სხვაობით290
245იპოვნეთ მე -XNUMX კვანძი288
246სამი მიბმული სიიდან სამეული მოცემული თანხით286
247კვანძის ძებნა ორობითი ძიების ხეში285
248ხის წაშლა283
249სიმებიანი (წარმოადგენს მთელ რიცხვს) მნიშვნელობის შესაფასებლად283
250სიმების შეცვლა282
251სიტყვების ძებნა Leetcode Solution281
252უკუ ბიტი281
253სტრიქონის გაწყვეტის ყველა შესაძლო გზა ფრჩხილის ფორმაში დაბეჭდეთ280
254წაშალეთ კვანძი მოცემულ პირობებში280
255მოცემული სიმების სქესის შეცვლა278
256ორობითი ხე278
257სტრიქონების მასივის დალაგება275
258როგორ ეფექტურად განვახორციელოთ k სტეკები ერთ მასივში?275
259პირველი არა განმეორებადი ელემენტი274
260გრძელი საერთო გაფართოება271
261დათვალეთ წყვილები მოცემული თანხით271
262შეხვედრების ოთახები II LeetCode Solution271
263ტოპლიცის მატრიცა270
264ქვე სტრიქონების რაოდენობა, რომლებიც რეკურსიულად უმატებენ 9-ს270
265შუა წერტილების წაშლა ხაზის სეგმენტების დაკავშირებულ სიაში270
266განმეორებითი ქვესტრიქონის ნიმუში269
267გადაიტანეთ ყველა უარყოფითი ელემენტი მასივის ერთ მხარეს267
268ყველაზე გრძელი პალინდრომული ქვესტრინგის LeetCode ხსნარი266
269სიმებიანი ადგილები ამოიღეთ266
270N დედოფლის პრობლემა265
271შეცვალეთ მოცემული მასივი264
272მინ სტეკი262
273გუგულის თანმიმდევრობის პროგრამა259
274კუნძულების რაოდენობა LeetCode Solution258
275Dijkstra ალგორითმი257
276მაქს სტეკი256
277მასივის ყველაზე ხშირი ელემენტი254
278იპოვნე, მეორე, ხშირი, ხასიათი254
279სახლის ყაჩაღი Leetcode Solution254
280შეამცირეთ მაქსიმალური განსხვავება სიმაღლეებს შორის253
281კლონირება დაკავშირებული სიით შემდეგი და შემთხვევითი მაჩვენებლით (Hashing)252
282ძებნა ჩადეთ პოზიცია Leetcode Solution251
283Fibonacci ნომრები250
284გამოხატვის შეფასება250
285მიბმული დალაგება, რომელიც დალაგებულია აბსოლუტურ მნიშვნელობებზე249
286მოქმედებს Palindrome Leetcode Solution247
287სუდოკუს გამხსნელი247
288პლუს ერთი Leetcode გამოსავალი246
289ქვეჯგუფი Leetcode246
290KMP ალგორითმი246
2911 ბიტის რაოდენობა245
292როგორ წაშალოთ დაკავშირებული სია244
293კომბინირებული ჯამი Leetcode Solution244
294შებრუნებული სიტყვები სტრიქონში244
295Min Stack Leetcode Solution243
296Postfix გამოხატვის შეფასება242
297Word ძებნა241
298უკანა სტრიქონის შედარება238
299დააყენეთ Matrix Zeroes237
300Sqrt (x) Leetcode Solution236
301შერწყმა დახარისხებული მასივების Leetcode Solution235
302რიგის შეცვლა234
303რაბინ კარპის ალგორითმი234
304პოზიტიური უარყოფითი მნიშვნელობების მასივი234
305სუბარი 0 ჯამით233
306მოცემული მატრიცის ყველა მწკრივის საერთო ელემენტები232
307ჰანოის კოშკი230
308შეიცავს დუბლიკატ II ლეეტკოდ ხსნარს230
309დასტის შუა ელემენტის წაშლა230
310მასივის პროდუქტი, გარდა საკუთარი თავისა229
311კომბინირებული ჯამი228
312რომაული Leetcode Solution- ის მთელი რიცხვი227
313პასკალის სამკუთხედის Leetcode227
314ორი მასივის II Leetcode ამოხსნის გადაკვეთა227
315სიმების შეკუმშვა227
316დაითვალეთ ქვეჯგუფები თანაბარი 1-ით და 0-ით225
317შეცვალეთ ცალკეული სიტყვები225
318ინდექსური წყვილების მასა თანაბარი ელემენტებით224
319ბელმან ფორდის ალგორითმი224
320მინიმალური გაცვლაა საჭირო k- ზე ნაკლები ან ტოლი ყველა ელემენტის შესაკავშირებლად224
321მოცურების ფანჯრის ტექნიკა223
322იპოვნეთ ყველაზე K (ან ყველაზე ხშირად) რიცხვები ნაკადში222
323ააშენეთ ორობითი ხე მოცემული არაორდინალური და წინასწარი შეკვეთით222
324ერთი ნომერი Leetcode Solution222
325დეკის განხორციელება ორმაგად დაკავშირებული სიის გამოყენებით222
326არითმეტიკული გამოხატვის შეფასება221
327დაამატეთ ორობითი Leetcode ამოხსნა221
328მინიმალური მნიშვნელობა დადებითად ეტაპობრივად ჯამი Leetcode Solution220
329შეიცავს დუბლიკატს220
330მეორე ყველაზე განმეორებითი სიტყვა თანმიმდევრობით219
331გამოყავით ლუწი და კენტი რიცხვები219
332Palindrome- თან დაკავშირებული ლინეტების კოდი219
333დალაგების ელემენტები სიხშირის მიხედვით219
334გვერდების ჩანაცვლების ალგორითმები ოპერაციულ სისტემებში219
335Postfix– ის Infix– ის გადაქცევა218
336მასივში იპოვნეთ განმეორებადი ელემენტების (მკაფიო) ელემენტების ჯამი218
337Pow (x, n) Leetcode Solution218
338შექმენით სტეკი, რომელიც მხარს უჭერს getMin () O (1) დროში და O (1) დამატებით სივრცეში217
339დააჯგუფეთ სიტყვები პერსონაჟების იგივე ნაკრებით217
340კრუსკალ ალგორითმი216
341ბუშტების მაქსიმალური რაოდენობა Leetcode Solution216
342დაითვალეთ კენტი რიცხვები ინტერვალის დიაპაზონში Leetcode ამოხსნაში216
343შემდეგი პერმუტაცია216
344მესამე მაქსიმალური რიცხვის Leetcode ამოხსნა215
345ყველაზე მცირე ქვეჯგუფი k მკაფიო რიცხვებით214
346K ზომის ყველა ქვეჯგუფის მინიმალური და მაქსიმალური ელემენტების ჯამი213
347პერმუტაციები Leetcode Solution213
348ამოზნექილი ჰალის ალგორითმი213
349ყველაზე გრძელი ქვესტრიქონი სიმბოლოების გამეორების გარეშე LeetCode Solution213
350ყველაზე K ხშირი სიტყვები213
351K- ყველაზე პატარა ელემენტი დალაგებულ მატრიქსში212
352იპოვნეთ Lucky Integer მასივში Leetcode Solution212
353მასივის დალაგება სტეკების გამოყენებით211
354იპოვნეთ ქალაქის მოსამართლე Leetcode Solution211
355ამოხსნის უმრავლესობის ელემენტი Leetcode210
356მაქსიმალური ქვეჯგუფი210
357იპოვნეთ რიცხვები, ციფრების ლუწი რიცხვით, Leetcode ამოხსნა210
358Scramble სიმებიანი210
359ყველაზე გრძელი საერთო პრეფიქსი Leetcode Solution210
360დაითვალეთ ქვეჯგუფები, რომლებსაც აქვთ საერთო მკაფიო ელემენტები, ისევე როგორც ორიგინალური მასივი209
361პირველი ელემენტი ხდება მასივში k ჯერ209
362მინიმალური მოქმედება მასივის ყველა ელემენტის ტოლობისთვის209
363შეაფასეთ განყოფილება208
364სპირალური მატრიცა LeetCode Solution208
365სპეციალური ნომერი207
366ჰაფმანის კოდირება207
367ორი დალაგებული მასივის გათვალისწინებით იპოვნეთ ყველა წყვილი, რომელთა ჯამია x207
368შეცვალეთ კვანძები წყვილებში Leetcode Solutions207
369მინიმალური ბილიკის ჯამი206
370შეამოწმეთ ორი მასივი ტოლია თუ არა206
371Pascal's Triangle II Leetcode Solution206
372პრეფიქსი დანართის გარდასახვა206
373გამოტოვებული ნომერი Leetcode Solution206
374კარგი წყვილების რაოდენობა Leetcode Solution206
375მოიძიეთ დალაგებული მასივის Leetcode ამოხსნა205
376ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო II Leetcode Solution205
377ითვალეთ პირველები Leetcode Solutions205
378გაერთიანეთ ორი დალაგებული სია Leetcode Solutions205
379რიგის პირველი K ელემენტების შეცვლა204
380ერთი ნომერი204
381რიცხვის შეცვლა სტეკის გამოყენებით204
382მასივის დალაგება სიხშირის გაზრდის საშუალებით204
383მოცემულ მასივში იპოვნეთ ეგზემპლარები, როდესაც ელემენტები არ შემოიფარგლება დიაპაზონით204
384მაქსიმალური მოედანი203
385ჯგუფური ანგრამები203
386მინიმალური აბსოლუტური სხვაობა Leetcode გადაწყვეტა203
387ორი Leetcode ამოხსნის სიმძლავრე202
388ყველაზე K ხშირი ელემენტები202
389იპოვნეთ გაუჩინარებული ყველა რიცხვი მასივის Leetcode ხსნარში202
390მინიმალური ნაბიჯები რაინდის მიერ მიზნის მისაღწევად202
391House Robber II Leetcode Solution202
392Matrix Diagonal Sum Leetcode ამოხსნა201
393მიმდინარეობს 1d მასივის Leetcode ამოხსნის ჯამის201
394უნიკალური ბილიკები Leetcode Solution201
395მასივის ორი ქვეჯგუფის მაქსიმალური შესაძლო განსხვავება201
396დახარისხება ტრივიალური ჰეშის ფუნქციის გამოყენებით201
397Fizz Buzz Leetcode201
398მაქსიმალური მანძილი მასივში იგივე ელემენტის ორ მოვლენას შორის201
399იპოვნეთ მინიმუმი შემობრუნებულ დალაგებულ მასივში200
400დიაპაზონის ჯამის მოთხოვნა 2D – Leetcode-ის უცვლელი გადაწყვეტა199
401გამოხატვა შეიცავს ზედმეტ ფრჩხილს ან არა199
402როგორ განვახორციელოთ სტეკი პრიორიტეტული რიგის ან გროვის გამოყენებით?199
403რამდენი რიცხვია მცირე ვიდრე ამჟამინდელი რიცხვი Leetcode ამოხსნა199
404სტრიქონის ინტ199
405საშუალო ხელფასი, გამონაკლისი მინიმალური და მაქსიმალური ხელფასი Leetcode გადაწყვეტა199
406ზიგზაგის კონვერტაცია199
407იპოვნეთ უახლოესი პალინდრომის ნომერი198
408Subarray Sum უდრის k198
409უნიკალური ბილიკები198
410დაალაგეთ მთელი რიცხვები 1 ბიტიანი Leetcode ამოხსნის რაოდენობის მიხედვით198
411Leetcode პერმუტაციები198
412ბედნიერი ნომერი Leetcode გადაწყვეტა198
413მაქსიმალური თანმიმდევრული პირობა Leetcode Solution198
414მონეტის შეცვლა 2 Leetcode Solution198
415განსხვავება მასივის უმაღლეს და მინიმალურ სიხშირეებს შორის197
416ყველა თანამშრომლის ქვეშ იპოვნეთ თანამშრომლების რაოდენობა197
417იპოვნეთ პირველი განმეორებითი ელემენტი მთელი რიცხვის მასივში197
418ყველაზე მცირე ელემენტი განმეორდა ზუსტად K Times197
419წერილის შემთხვევაში პერმუტაცია197
420დალაგებული მასივის თითოეული ელემენტის რაოდენობის კუმულაციური სიხშირე197
421სიმების დეკოდირება197
422სუბარრეის ჯამი უდრის K LeetCode ამოხსნას196
423შეამოწმეთ, შეიცავს თუ არა მასივი ნებადართულ დუბლიკატებთან მომიჯნავე მთელი რიცხვები196
424ქვეჯგუფის ჯამის პრობლემა196
425Palindrome ქვესტრიქონის მოთხოვნები196
426უდიდესი ქვეჯგუფის სიგრძე მომიჯნავე ელემენტებით196
427მოიძიეთ გამარჯვებული Tic Tac Toe თამაშის Leetcode Solution196
428წაშალეთ დუბლიკატები დახარისხებული მასივის Leetcode Solution-დან196
429უკუ მთელი რიცხვი196
430დანერგეთ სტეკი და რიგი Deque– ს გამოყენებით195
431ერთფეროვანი მასივი LeetCode გადაწყვეტა195
432დასტის დალაგება რეკურსის გამოყენებით195
433იპოვნეთ მასივში გამეორებული სამეული195
434დაითვალეთ ქვესადგურები თანაბარი რაოდენობის 0s, 1s და 2s194
435სიმებიანი Leetcode ამოხსნის საპირისპირო ხმოვნები194
436III დრო Leetcode Solution- ის ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო194
437ფიბონაჩის ნომერი LeetCode Solution194
438პაკეტის გაგზავნის შესაძლებლობა D დღის განმავლობაში Leetcode Solution194
439N კატალონიის ნომერი194
440იპოვნეთ დუბლიკატი ნომერი193
441Subarray Ranges Leetcode Solution-ის ჯამი193
442ორობითი ხის Leetcode ამოხსნის მაქსიმალური სიღრმე193
443დააბრუნეთ სტეკი უკუსვლის გამოყენებით193
444მოცემული მთელი მასივის ყველა მკაფიო ელემენტის დაბეჭდვა193
445გამოკლეთ მთელი Leetcode ამოხსნის პროდუქტი და ციფრების ჯამი193
446იპოვნეთ მედიანა მონაცემთა ნაკადისგან193
447უკუ სიტყვები String III LeetCode გადაწყვეტაში193
448პრიმის ალგორითმი192
449შეცვალეთ მასივის Leetcode Solution192
450შეამოწმეთ N და მისი ორმაგი არსებობს Leetcode გამოსავალი192
451LRU ქეშის განხორციელება192
452ორმხრივი დიაგრამა192
453წაშალეთ კვანძი დაკავშირებული სიიდან სათაურის მაჩვენებლის გარეშე192
454ხაფანგში წვიმის წყალი Leetcode Solution192
455შექმენით სიმები სიმბოლოებით, რომლებსაც აქვთ უცნაური რიცხვების Leetcode ამოხსნა191
456იპოვნეთ დუბლიკატი ელემენტი191
457შერწყმა ორი დალაგებული დაკავშირებული სიები191
458მთელი ინგლისური სიტყვები191
459ქვეჯგუფები მკაფიო ელემენტებით191
460Kth უდიდესი ელემენტი მასივის Leetcode Solutions- ში190
461სიმების შეცვლა190
462მოძებნეთ საერთო სიმბოლოები Leetcode Solution190
463სამიზნე ჯამი190
464Excel ფურცლის სვეტის ნომერი Leetcode გადაწყვეტა190
465რიგის დახარისხება დამატებითი სივრცის გარეშე190
466პრიორიტეტული რიგი ერთპიროვნულად დაკავშირებული სიის გამოყენებით190
467დაბალანსებული ორობითი ხე Leetcode გადაწყვეტა189
468ყველაზე გრძელი საერთო შედეგი189
469ჰანოის განმეორებითი კოშკი189
470დაბეჭდეთ ყველა ქვეჯგუფი 0 ჯამით189
471იპოვნეთ ყველა წყვილი (a, b) მასივში ისე, რომ a% b = k189
472იპოვნეთ განსხვავება Leetcode Solution189
473ფიზ ბუზი188
474მინიმალური გადადის მასივის ტოლ ელემენტებზე Leetcode Solution188
475მანძილის რედაქტირება188
476ბავშვები, რომელთაც ყველაზე მეტი კანფეტი აქვთ Leetcode- ის ხსნარი188
477დაითვალეთ წყვილი ერთმანეთთან დაკავშირებული ორი სიიდან, რომელთა ჯამი უდრის მოცემულ მნიშვნელობას188
478მასივის LeetCode ხსნარის შეერთება188
479Word Ladder LeetCode Solution187
480K ყველაზე სუსტი მწკრივები მატრიცის Leetcode გადაწყვეტაში187
481ელემენტების მინიმალური რაოდენობის ამოღება ისე, რომ ორივე მასივში საერთო ელემენტი არ არსებობს187
482Kth უდიდესი ელემენტი ნაკადის Leetcode ამოხსნაში187
483ფლოიდ ვარშალის ალგორითმი187
484იპოვნეთ ელემენტის პირველი და ბოლო პოზიცია მასივის დახარისხებულ Leetcode ხსნარში187
485იპოვნეთ ელემენტები, რომლებიც პირველ მასივშია და არა მეორეში187
486მასივის ხარისხი186
487ტექსტის დასაბუთება LeetCode Solution186
488გრძელი საერთო პრეფიქსი ტრიეს გამოყენებით186
489ნაბიჯების რაოდენობა რიცხვის შემცირებაზე Leetcode ამოხსნისთვის186
490შემდეგი უფრო დიდი ელემენტი I Leetcode Solution186
491იპოვნეთ ქვეჯგუფი მოცემული თანხით (ამუშავებს ნეგატიურ რიცხვებს)186
492ჩათვალეთ და თქვით186
493შეიმუშავეთ პარკინგის სისტემა Leetcode Solution186
494MiniMax ალგორითმი185
495გადაფარეთ ინტერვალების შერწყმა185
496გაამრავლეთ სიმები Leetcode Solution185
497ზიგზაგის კონვერტაცია LeetCode Solution185
498დათვალეთ და თქვით Leetcode Solution185
499წყალდიდობის შევსება LeetCode185
500Postfix კონვერტაციის პრეფიქსი185
501უმოკლესი პალინდრომი184
502უკავშირდება დაკავშირებული სია184
503Jump თამაშის Leetcode Solution183
504გრძელი ქვეჯგუფი არ შეიცავს K– ზე მეტ ცალკეულ ელემენტს183
505მწვერვალის ინდექსი მთის მასივში183
506Recursion183
507ბოლო სიტყვის Leetcode ამოხსნის სიგრძე183
508Move Zeroes LeetCode Solution183
509ყველაზე ნელი გასაღების გამოცემა Leetcode183
510მასივი გადაიყვანეთ Zig-Zag მოდის რეჟიმში183
511ორობითი ხის ზედა ხედი183
512საფონდო ბირჟის პრობლემა183
513მობილური ციფრული კლავიშის პრობლემა183
514ქვეთავი ყველა სიტყვის შერწყმით183
515პრიორიტეტული რიგი C ++ - ში183
516შემდეგი უფრო დიდი სიხშირის ელემენტი183
517კუნძულის მაქსიმალური ფართობი183
518იპოვნეთ N უნიკალური რიცხვების ჯამი ნულოვანი Leetcode ამოხსნისთვის183
519დაწყვილდით მოცემულ პროდუქტთან183
520სწორი ფრჩხილის სტრიქონი183
521იპოვნეთ ოთხი ელემენტი, რომლებიც ჯდება მოცემულ მნიშვნელობას (Hashmap)183
522განლაგების განხორციელება ერთი რიგის გამოყენებით182
523შეცვალეთ სიმებიანი Leetcode Solution182
524შეამოწმეთ, მოცემული მასივი შეიცავს თუ არა დუბლიკატ ელემენტებს ერთმანეთისგან k მანძილზე182
525ორობითი ხის განმეორებითი შეკვეთა182
526იპოვნეთ განსხვავებული ელემენტები საერთო მატრიცის ყველა რიგისთვის182
527გრძელი საერთო პრეფიქსი დახარისხების გამოყენებით182
528ორი მასივის გადაკვეთა182
529იპოვნეთ მრავალი განმეორებადი ელემენტიდან რომელიმე მხოლოდ წაკითხვის მასივში181
530ითვლიან სამკუთხედების რაოდენობას, მოცემული რიცხვის ტოლი პროდუქტით181
531იპოვნეთ დახურვის ფრჩხილის ინდექსი მოცემული გახსნის ფრჩხილისთვის გამოხატვაში181
532Postfix to პრეფიქსი კონვერტაცია181
533დიაპაზონის დაკარგული ელემენტების მოძებნა181
534ბოლო ქვის წონა181
535მომიჯნავე მასივის Leetcode180
536შედარებითი დალაგების მასივი Leetcode Solution180
537კოკო ბანანის ჭამა Leetcode Solution180
538წაშალეთ კვანძი დაკავშირებულ სიაში Leetcode Solution-ში180
539N- ე ტრიბონაჩის რიცხვის გამოცემა Leetcode179
540ყველაზე მცირე ქვეჯგუფი ყველაზე ხშირი ელემენტის მოვლენებით179
541გადაიყვანეთ ჩვეულებრივი BST დაბალანსებულ BST– ში179
542სტეკის განხორციელება რიგების გამოყენებით179
543Excel ფურცლის სვეტის სათაური Leetcode გადაწყვეტა179
544შეცვალეთ მასივი რიცხვების პერმუტაციად 1 – დან N– მდე178
545ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო178
546კონტეინერი ყველაზე მეტი წყლით178
547იზომორფული სიმები Leetcode ამოხსნა178
548დაკავშირებული სია ციკლი II LeetCode Solution178
549შექმენით მასივი Permutation Leetcode Solution-დან177
550K უარყოფითი მთელი რიცხვი ყველა ფანჯარაში177
551მინიმალური ოპერაციები X- ის Y გადასაყვანად177
552Deque– ს განხორციელება წრიული მასივის გამოყენებით177
553გადაანაწილეთ ორობითი სტრიქონი, როგორც ალტერნატიული x და y მოვლენები177
554პერიმეტრის უდიდესი სამკუთხედის Leetcode ამოხსნა177
555იპოვნეთ სიტყვები, რომელთა ფორმირება შესაძლებელია პერსონაჟების მიერ Leetcode Solution177
556მასივის ელემენტების ჯგუფური მრავალჯერადი დალაგება პირველი შემთხვევის მიხედვით177
557მოქმედი ანაგრამები177
558დახარისხებული მასივის ორობითი ძიების ხის Leetcode ამოხსნის გარდაქმნა177
559გამოხატეთ დაბალანსებული ფრჩხილების შემოწმება177
560მიანიჭეთ ქუქი-ფაილების Leetcode ამოხსნა177
561არის თანმიმდევრობის Leetcode გამოსავალი177
562სამკაულები და ქვები Leetcode Solution177
563მინიმალური ფრჩხილის უკუქცევა177
564რომაულის მთელი რიცხვი176
565კუნძულის პერიმეტრი Leetcode Solution176
566დაშორების მანძილი176
567მოქმედებს Sudoku176
568მოაწესრიგეთ მოცემული რიცხვები ყველაზე დიდი რიცხვის შესაქმნელად176
569მიბმული სიის ელემენტების ამოღება Leetcode Solution176
570მარცხენა ფოთლების ჯამი Leetcode Solutions176
571კომბინაციები Leetcode Solution176
572დაურიგეთ კანფეტები ხალხს Leetcode Solution176
573ოქროს ნაღმების პრობლემა176
574შეცვალეთ მასივი176
575K- ის მკაფიო ელემენტი მასივში176
576უნიკალური ორობითი ძებნა ხეები175
57701 Matrix LeetCode Solution175
578ყველაზე დიდი თანმიმდევრული ქვეჯგუფი175
579მინიმალური რაინდი მოძრაობს LeetCode Solution175
580შემაჯამებელი დიაპაზონი Leetcode ამოხსნა175
581შეატრიალეთ სია Leetcode Solution175
582მინიმალური წაშალეთ ოპერაციები, რათა მასივის ყველა ელემენტი ერთნაირი იყოს175
583მაქსიმალური ჯამის მართკუთხედი 2D მატრიცაში174
584დაითვალეთ ყველა თანმიმდევრობა, რომელზეც K არის პროდუქტი174
585LRU ქეში LeetCode Solution174
586დათვალეთ კვანძების რაოდენობა მოცემულ დონეზე ხეზე BFS– ის გამოყენებით174
587გზების გაშიფვრა174
588ზურგჩანთის პრობლემა174
589იპოვნეთ უმცირესი დადებითი მთელი რიცხვის მნიშვნელობა, რომელიც არ შეიძლება იყოს წარმოდგენილი მოცემული მასივის ნებისმიერი ქვეჯგუფის ჯამი173
5903 ჯამის უახლოესი LeetCode გადაწყვეტა173
591მანძილი ავტობუსების გაჩერებებს Leetcode Solution- ს შორის173
592უმოკლესი გზა ქსელში დაბრკოლებების აღმოფხვრის LeetCode გადაწყვეტა173
593გზის მაქსიმალური ჯამი სამკუთხედში173
594შოკოლადის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც თანაბრად უნდა განაწილდეს k სტუდენტებში173
595ჩადეთ ინტერვალის Leetcode ამოხსნა173
596მკაფიო ელემენტების მინიმალური რაოდენობა მ ელემენტების ამოღების შემდეგ172
597მაქსიმალური მანძილი მასივში172
598ხაფანგში წვიმის წყალი LeetCode Solution172
599გამოსახულების როტაცია LeetCode Solution171
600ქვეჯგუფების მინიმალური რაოდენობა მკაფიო ელემენტებით171
601როგორ გადავამოწმოთ, ორი მოცემული სიმრავლე არის თუ არა ერთმანეთთან კავშირი?171
602სიმბოლოების დალაგება სიხშირის მიხედვით LeetCode Solution171
603Frog Jump Leetcode Solution170
604პერმუტაცია String Leetcode Solution-ში170
605Eratosthenes- ის საჯინიბო170
606K ცარიელი სლოტები LeetCode170
607დალაგება მასივი პარიტეტული LeetCode გადაწყვეტის მიხედვით170
608ქვის თამაში LeetCode170
609იგივე Tree LeetCode Solution170
610იპოვნეთ მინიმალური განსხვავება ნებისმიერ ორ ელემენტს შორის170
611სიტყვის ნიმუში170
612წაშალეთ ქვესტრინგის LeetCode გადაწყვეტის ყველა შემთხვევა169
613XOR ოპერაცია მასივის Leetcode ხსნარში169
614გაარკვიეთ, გამოხატვას აქვს თუ არა დუბლირებული ფრჩხილები169
615მინიმალური ჩასმა პალინდრომის შესაქმნელად, ნებადართული პერმუტაციებით169
616უახლოესი უჯრედის მანძილი, რომელსაც აქვს 1 ორობით მატრიცაში169
617ფრჩხილების ბეჭდვა მატრიცის ჯაჭვის გამრავლების პრობლემაში169
618შეცვალეთ ელემენტები უდიდესი ელემენტით მარჯვენა მხრიდან Leetcode ამონახსნით169
619იზომორფული სტრიქონები169
620სიგანე პირველი ძიებისა და სიღრმისეული პირველი ძიების პროგრამები169
621ფერწერის ღობეების ალგორითმი169
622მინიმალური სიღრმე ორობითი ხის Leetcode გადაწყვეტა169
623საუკეთესო დრო ყიდვა-გაყიდვის საფონდო LeetCode Solution169
624ყველაზე პატარა კარგი ბაზა169
625სიტყვათა გადაჭრის პრობლემა168
626ლიცენზიის გასაღების ფორმატირება Leetcode Solution168
627სახლის ყაჩაღი168
628დასტის შეცვლა O (n) - ში დამატებითი ადგილის გამოყენების გარეშე168
629ყველაზე გრძელი ქვესტრიქონი მაქსიმუმ K განსხვავებული სიმბოლოებით LeetCode Solution168
6300 და 1s გამოყოფა მასივში168
631K მუშების დაქირავების მინიმალური ღირებულება168
632განსაზღვრავს IP მისამართი Leetcode Solution168
633იპოვნეთ მოცემული მასივის ყველა უნიკალური ქვე-მასივის ჯამი168
634მასივში წარმოდგენილი ზედიზედ მაქსიმალური რიცხვები168
635იპოვეთ დუბლიკატი ნომრის LeetCode გადაწყვეტა168
636მიმდინარე სტრიქონში მაქსიმალური ელემენტის თვალის დევნება168
637დაითვალეთ კარგი კვანძები ორობითი ხის Leetcode ხსნარში167
638მონეტების შეცვლის პრობლემა167
639Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution167
640მაქსიმალური განსხვავება მასივის ელემენტის პირველ და ბოლო ინდექსებს შორის167
641განმეორებითი მეთოდი ორობითი ხის სიმაღლის დასადგენად167
642Wiggle დალაგება167
643ორი ციფრის GCD166
644შეამოწმეთ არის თუ არა ეს სწორი ხაზის Leetcode გამოსავალი166
645ოპტიმალური ანგარიშის ბალანსირების LeetCode გადაწყვეტა166
646Kth დაუკარგავს პოზიტიურ რიცხვს ლეეტკოდის ამოხსნა166
647ნაბიჯების მინიმალური რაოდენობა ორი სტრიქონის შესაქმნელად Anagram Leetcode Solutions166
648ყველა კენტი სიგრძის სუბსტრატების ჯამი Leetcode ამოხსნის166
649მოცემული დიაპაზონის მნიშვნელობების მასივის ელემენტების თვლის მოთხოვნები166
650იპოვნეთ მაქსიმალური დონის ჯამი Binary Tree- ში166
651Valid Palindrome II Leetcode Solution166
652ქვესტრინგის Leetcode ამოხსნის შემთხვევების მაქსიმალური რაოდენობა166
653შერწყმა ორი დაბალანსებული ორობითი ძებნა ხე166
654ორი ნაკრების გადაფარვითი ჯამი166
655Cooldown Leetcode Solution– ით ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო166
656როგორ შევქმნათ Mergable Stack?166
657იპოვნეთ მანძილი მნიშვნელობა ორ მასივს შორის Leetcode Solution165
658საშუალო მოძრავი მონაცემთა ნაკადიდან Leetcode Solution-დან165
659მასივში იპოვნეთ უდიდესი d ისეთი, რომ a + b + c = d165
660გზა მაქსიმალური მინიმალური მნიშვნელობით LeetCode Solution165
661გამოსახულების LeetCode გადაწყვეტის ამობრუნება165
662ყველაზე გრძელი მომდევნო შედეგი165
663შეცვალეთ მასივი შემცირებულ ფორმაში165
664ყველაზე გრძელი ქვესტრიქონი მინიმუმ K განმეორებადი სიმბოლოებით LeetCode Solution165
665თანამშრომლის თავისუფალი დრო LeetCode Solution165
666სტრობოგრამატული რიცხვი LeetCode Solution165
667მოქმედებს პალინდრომი165
668დანაყოფი Labels LeetCode Solution164
669იპოვნეთ მოცემული ჯამის მქონე წყვილი ისე, რომ წყვილის ელემენტები სხვადასხვა მწკრივში იყოს164
670მონეტების მაქსიმალური რაოდენობა შეგიძლიათ მიიღოთ Leetcode Solution164
671თანმიმდევრობით წაშალეთ ერთი და იგივე სიტყვები164
672ტელეფონის ნომრის ასოთა კომბინაციები164
673სიმების რეორგანიზაცია164
674პროვინციების რაოდენობა Leetcode Solution164
675კერძების შემცირება LeetCode Solution163
676კამათლების რაოდენობა სამიზნე ჯამით LeetCode გადაწყვეტით163
677ორობითი ძიების ხის აღდგენა163
678მოქმედებს სრულყოფილი კვადრატული Leetcode ამოხსნა163
679მასივის გადალაგება წესრიგში - ყველაზე პატარა, უდიდესი, მე -2 ყველაზე პატარა, მე -2 უდიდესი163
680ყველაზე გრძელი მზარდი გზა Matrix LeetCode გადაწყვეტაში163
681ფიბონაჩის რიცხვების საპირისპირო რიგის დაბეჭდვა163
682დისტანციის LeetCode Solution-ის რედაქტირება163
683თითოეულ კვანძში შემდეგი მარჯვენა მაჩვენებლების პოპულაცია163
684Permutation Sequence LeetCode Solution163
685Leetcode– ის ოთხი ამოხსნის სიმძლავრე163
686ააშენეთ BST მოცემული Preorder Traversal– ისგან162
687მასივის დალაგება სიხშირის გაზრდის საშუალებით162
688მინიმალური რაოდენობის ფორმა მოცემული თანმიმდევრობიდან162
689K ცარიელი სლოტები162
690შეამოწმეთ, არის თუ არა ორი სტრიქონიანი მასივი ეკვივალენტური Leetcode ამოხსნა162
691BFS vs DFS ორობითი ხისთვის162
692იღბლიანი რიცხვები მატრიცის Leetcode ხსნარში162
693დაყოფის მასივი სამ ნაწილად, თანაბარი ჯამის Leetcode ამოხსნით162
694შეამოწმეთ, შესაძლებელია თუ არა რიგის დახარისხება სხვა რიგში სტეკის გამოყენებით162
695Robot Room Cleaner Leetcode Solution161
696რეზერვუარის სინჯის აღება161
697რიგის შეცვლა უკუკავშირის გამოყენებით161
698ორობითი ხის ზიგზაგის დონის შეკვეთა Traversal161
699Factorial Trailing Zeroes Leetcode Solution161
700Leetcode Solution- ის ქვედა ასოთი161
701შერწყმა ორი ორობითი ხე LeetCode Solution161
702დინამიური პროგრამირების საფუძვლები161
703მახინჯი რიცხვის ლეეტკოდის ამოხსნა161
704გადააქციეთ რიცხვი თექვსმეტობითი Leetcode ამონახსნად161
705იპოვნეთ არის თუ არა მასივი სხვა მასივის ქვეჯგუფი161
706ორი ელემენტის მაქსიმალური პროდუქტი მასივის Leetcode ხსნარში161
707სტრიქონი მთელ რიცხვამდე (atoi) LeetCode Solution161
708ორობითი ხის კვანძის მეორეხარისხოვანი რიგი161
709წაშალეთ არასწორი ფრჩხილები Leetcode Solution161
710სიმებიანი Leetcode ამოხსნის შემცირება160
711უკუ მხოლოდ ასოები LeetCode Solution160
712ბინომის კოეფიციენტი160
713იპოვეთ ორობითი ხის LeetCode ხსნარის ფოთლები160
714კლავიატურის რიგის Leetcode ამოხსნა160
715წაშალეთ N კვანძი მოცემული დაკავშირებული სიის ბოლოდან160
716ქვეჯგუფის ჯამი Leetcode160
717II ელემენტის ლეეტკოდის ამოხსნა160
718IP მისამართების აღდგენა Leetcode Solution160
719ნათურის გადამრთველი LeetCode Solution159
720დეკომპრესირება ხანგრძლივად დაშიფრული სიის Leetcode ამოხსნა159
721Word– ის დამატება და ძებნა - მონაცემთა სტრუქტურის დიზაინი LeetCode159
722იპოვნეთ ყველაზე მცირე გამყოფი, რომელსაც მოცემულია ბარიერი Leetcode გამოსავალი159
723იპოვნეთ 3 – ის უდიდესი ჯერადი159
724Unique Paths II Leetcode Solution159
725იპოვნეთ წყვილი საუკეთესო პროდუქტთან მასივში158
726ორობითი ძიების ხეში იპოვნეთ მინიმალური მნიშვნელობის კვანძი158
727ბილეთების მინიმალური ღირებულება Leetcode Solution158
728სამი რიცხვის მაქსიმალური პროდუქტი LeetCode Solution158
729მორის ტრავერსალი158
730K უახლოესი ელემენტის პოვნა158
731მაქსიმალური 69 რიცხვის ლეეტკოდის ამოხსნა158
732შეასრულეთ სიმების ცვლა Leetcode158
733F (a [i], a [j]) ჯამი n მთელი რიცხვის მასივში157
734პირველი უნიკალური სიმბოლო String LeetCode გადაწყვეტაში157
735მინიმალური მანძილი BST კვანძებს შორის Leetcode Solution157
736K შერწყმული დაკავშირებული სიების შერწყმა157
737დალაგებულია მიბმული სია დაბალანსებულ BST- ზე157
738რიცხვები, რომელთა სიხშირეზე მეტია ან ტოლია k157
739Invert Binary Tree LeetCode Solution157
740კუნძულების რაოდენობა II LeetCode Solution157
741სტრიქონში იპოვნეთ ჩასმული ფრჩხილების მაქსიმალური სიღრმე157
742Hamming მანძილი Leetcode გადაწყვეტა156
743იპოვეთ ყველა დუბლიკატი Array LeetCode Solution-ში156
744N-ary Tree Leetcode Solution- ის მაქსიმალური სიღრმე156
745სტრიქონზე მიდგმული რიგის მიხედვით მიდგომა პირველი განმეორებითი სიმბოლოსთვის156
746სტუდენტთა დასწრების ჩანაწერი I Leetcode Solution156
747გრძელი სიგრძე იგივე ჯამი ორ ორობით მასივში156
748ბუშტის დალაგება ორი სტეკის გამოყენებით156
749სიმში იპოვნეთ უნიკალური პერსონაჟი156
750სპეციალური მასივი X ელემენტებით მეტი, ვიდრე ტოლი X Leetcode ამოხსნით156
751Word Pattern LeetCode Solution156
752მასივის Leetcode ამოხსნის რანგის ტრანსფორმაცია156
753შეამოწმეთ, იყო თუ არა მასივის წყვილები k LeetCode ამოხსნით156
754სიმებიანი შეკუმშვის LeetCode ხსნარი156
755შექმენით ყველა შესაძლო დალაგებული მასივი ორი მოცემული დალაგებული მასივის ალტერნატიული ელემენტებიდან156
756შეუმცირებელი Array LeetCode Solution156
757მინიმალური სიმაღლის ხეები156
758ორობითი ხის დიაგონალური გავლა156
759კრამიტის პრობლემა156
760ყველაზე დიდი ქვეჯგუფი თანაბარი რაოდენობით 0s და 1s156
761საბოლოო ფასები სპეციალური ფასდაკლებით მაღაზიაში Leetcode Solution155
762ყველაზე დიდი მართკუთხა ქვე-მატრიცა, რომლის ჯამია 0155
763მოძებნეთ 2D Matrix II Leetcode Solution155
764იპოვეთ მედიანა Data Stream LeetCode Solution-იდან155
765გადახტომა თამაში155
766დასტის პერმუტაციები (შეამოწმეთ არის თუ არა მასივი სხვათა ჩანაცვლების სტეკი)155
767უდიდესი მართკუთხედი ჰისტოგრამის LeetCode გადაწყვეტაში155
768დამატებული ელემენტები ისე, რომ დიაპაზონის ყველა ელემენტი იყოს მასივში155
769უნიკალური სიმბოლოებით შეერთებული სტრიქონის მაქსიმალური სიგრძე Leetcode Solution155
770მინიმალური დროა საჭირო ყველა ფორთოხლის გასანადგურებლად155
771ორობითი ხის კვანძის Kth155
772შეაფასეთ უკუ პოლონური ნოტაცია LeetCode Solution155
773იპოვნეთ თუ არა გზა Graph Leetcode Solution-ში155
774სიმეტრიული ხე Leetcode გადაწყვეტა155
775ბინარული ხე მაქსიმალური ბილიკის ჯამი LeetCode Solution155
776საუკეთესო შეხვედრის წერტილი LeetCode გადაწყვეტა155
777წაშალეთ ფრჩხილები ალგებრული სიმებიდან, რომელიც შეიცავს + და - ოპერატორებს154
778k- ის დაკარგული ელემენტი თანმიმდევრობის გაზრდისას, რომელიც მოცემულ თანმიმდევრობაში არ არის154
779მაქსიმალური სხვაობა გაზრდის ელემენტებს შორის LeetCode Solution154
780რასის მანქანის LeetCode Solution154
781მინიმიზაცია მაქსიმალური წყვილი ჯამი Array LeetCode Solution-ში154
782გაყოფილი გაწონასწორებული სტრიქონების სიმები Leetcode Solution154
783ამოიღეთ Nth Node სიის ბოლოდან Leetcode Solution154
784პროგრამა ხიდისა და ჩირაღდნის პრობლემისთვის154
785გველები და კიბეები LeetCode Solution154
786გადაიტანეთ გრაფიკი154
787NGE– ების რიცხვი მარჯვნივ153
788მასივის დალაგება სხვა მასივის მიერ განსაზღვრული რიგის მიხედვით153
789N-Queens LeetCode Solution153
790მინიმალური გადასვლა სახლამდე LeetCode Solution-მდე153
791ორობითი ხის წაშლა153
792დაყოფა K ტოლი ჯამის ქვესიმრავლეებზე Leetcode Solution153
793ბოლო ქვის წონა II LeetCode Solution153
794ითვლიან ოთხკუთხედს ოთხი დალაგებული მასივიდან, რომელთა ჯამი მოცემული მნიშვნელობის ტოლია153
795დაკავშირებული სიის ციკლი153
796მოძებნეთ ორობითი ძიების ხე Leetcode Solution153
797მოქმედი ნომერი153
798დაითვალეთ ორივე სიაში საერთო საგნები, მაგრამ განსხვავებული ფასებით153
799წაშალეთ დუბლიკატები დახარისხებული სიიდან LeetCode Solution152
800სივრცის ოპტიმიზირებული DP გამოსავალი 0-1 ზურგჩანთის პრობლემისთვის152
801შუალედი ხე152
802შეამოწმეთ ფრჩხილებთან ორი გამონათქვამი ერთნაირია152
803გადასვლის მინიმალური რაოდენობა, რომ დასრულდეს152
804შეამოწმეთ Palindrome სიმბოლოების ყოველი ჩანაცვლების შემდეგ152
805კურსის განრიგი II - LeetCode152
806მიიღეთ მაქსიმალური მასივის გამომუშავებული Leetcode გამოსავალი152
807წაშალეთ დუბლიკატები დალაგებული სიიდან II152
808რიცხვების შევსების Leetcode ამოხსნა152
809მინიმალური გაცვლა თანმიმდევრობის გაზრდის მიზნით152
810მონაცემების გადაკვეთა ჟურნალის ფაილებში LeetCode Solution152
811უახლოესი გასასვლელი შესასვლელიდან Maze LeetCode Solution-ში152
812მინიმალური დრო ყველა წერტილის მონახულებისას Leetcode Solution152
813პრიორიტეტული რიგი ორმაგად დაკავშირებული სიის გამოყენებით152
814ბეჭდვა ორობითი ხე ვერტიკალური თანმიმდევრობით152
815სიმების შედარება, რომელიც შეიცავს ველურ ბარათებს151
816მაქსიმალური მოგება სამუშაოს დაგეგმვისას Leetcode Solution-ში151
817მთლიანი რიცხვები, განმეორებითი ციფრების დიაპაზონში151
818მასივის დალაგება პარიტეტის II Leetcode ამოხსნის მიხედვით151
819შედარებითი წოდებების გამოცემა Leetcode151
820ბაზა 7 Leetcode Solution151
821ქვეჯგუფის მაქსიმალური ზომა ჯდება k151
822მასივზე დაფუძნებული დასტა151
823განმეორებითი შეკვეთის გადაკვეთა151
824Spiral Matrix II Leetcode Solution151
825ერთი რედაქტირების დისტანციის LeetCode გადაწყვეტა151
826Subarray პროდუქტი K LeetCode Solution-ზე ნაკლები151
827იპოვნეთ ყველა სამეული ნულოვანი ჯამით151
828Crawler Log Folder Leetcode გადაწყვეტა151
829Nested List Weight Sum II LeetCode Solution151
830რეგულარული გამოხატვის თანხვედრა150
831გადაიყვანეთ BST Min Heap- ით150
832წყვილების მასივის გათვალისწინებით იპოვნეთ მასში ყველა სიმეტრიული წყვილი150
833წრიული რიგი150
834მინიმალური რაოდენობის ფორმა მოცემული მიმდევრობიდან150
835შერწყმა დახარისხებული მასივი LeetCode Solution150
836აგურის კედელი LeetCode Solution150
837Alien Dictionary LeetCode Solution150
838ფრჩხილების მაქსიმალური სიღრმე სიღრმეში Leetcode Solution150
839ონკანების მინიმალური რაოდენობა ბაღის LeetCode ხსნარის გასახსნელად149
840იპოვეთ ყველა შესაძლო რეცეპტი მოცემული მარაგებიდან LeetCode Solution-იდან149
841კლონი Graph LeetCode Solution149
842შეამოწმეთ არის მოცემული ორობითი ხე სრული თუ არა149
843დალაგების ფერები149
844მოქმედი ფრჩხილები Leetcode Solution149
845გრძელი ქვეჯგუფის რიცხვი 1-ები ერთით მეტი ვიდრე 0-ების რაოდენობა149
846დანაყოფი სია Leetcode Solution149
847შეუძლია ყვავილების განთავსება LeetCode Solution149
848K ზომის ქვემიმდევრობა ყველაზე დიდი ლუწი ჯამის LeetCode ამოხსნით149
849ყველაზე K ხშირი სიტყვები LeetCode Solution149
850მაქსიმალური საშუალო მნიშვნელობის გზა149
851მეგობრების დაწყვილების პრობლემა149
852ჩადეთ ორობითი ძიების ხე Leetcode Solution149
853იპოვნეთ ქვეჯგუფი მინიმუმ საშუალოთი149
854შეამოწმეთ, მოცემულ მასივს შეუძლია წარმოადგინოს ორობითი ძიების ხის წინასწარი შეკვეთა149
855გააკეთე ორი მასივი ტოლი ქვე-მასივების Leetcode ამოხსნის შეცვლით149
856ითვლიან მკაფიო ელემენტებს ზომის თითოეულ ფანჯარაში K148
857იპოვნეთ სამი სტეკის მაქსიმალური ტოლი ტოლი ჯამი148
858შექმენით სტეკი დამატებითი ოპერაციით Leetcode Solution148
859მატრიცის ჯაჭვის გამრავლება148
860ორობითი ძებნა ხე ძებნა და ჩასმა148
861დონის შეკვეთის გადაკვეთა სპირალურ ფორმაში148
862პერმუტაციის კოეფიციენტი148
863მოცემული სიგრძის მიმდევრობა, სადაც ყველა ელემენტი წინაზე ორჯერ მეტია ან ტოლი148
864ქვეჯგუფს, რომელიც იყოფა m- ზე148
865იპოვნეთ ერთადერთი განმეორებადი ელემენტი 1-დან N-1-მდე148
866გამოიცანი ნომერი უმაღლესი ან ქვედა LeetCode გადაწყვეტა148
867წყლის ბოთლები Leetcode Solution147
868უახლოესი მცირე და მეტი რიცხვის ჯამი147
869დაბალანსებული გამოხატვა ჩანაცვლებით147
870მასივის მკაფიო მიმდებარე ელემენტები147
871განმეორებითი Substring Pattern LeetCode Solution147
872დიზაინის ბრაუზერის ისტორია LeetCode Solution147
873მინიმალური ჯამის გზა სამკუთხედში147
874ხის გადაკვეთა (წინასწარი შეკვეთა, შეკვეთა და შეკვეთის შეკვეთა)147
875დაითვალეთ უარყოფითი რიცხვები დახარისხებული მატრიცის LeetCode ამოხსნაში147
876სამი სტრიქონის LCS (გრძელი საერთო შედეგი)146
877ყველაზე ნათელი პოზიცია Street LeetCode Solution-ზე146
878დალაგებულია მასივი Balanced BST- ზე146
879BFS გათიშული დიაგრამისთვის146
880კავშირი და ორი დაკავშირებული სიის გადაკვეთა146
881საინტერესო მეთოდი ორობითი რიცხვების წარმოქმნისთვის 1 – დან n –მდე146
882მოცემული ინდექსის GCD- ები მასივშია146
883ყოველდღიური ტემპერატურის Leetcode Solution146
884ელემენტი აკლია დახარისხებულ მასივს LeetCode Solution-ში146
885დიაპაზონის LCM მოთხოვნები146
886მასივის გადალაგება ისეთი, რომ arr [i] ტოლია i146
887გამოხატვისას დაადგინეთ და მონიშნეთ შეუსაბამო ფრჩხილები146
888N რიცხვის გამრავლების მინიმალური ჯამი146
889უმოკლესი სიტყვა მანძილი Leetcode გადაწყვეტა146
890K'th უდიდესი ელემენტი BST- ში, როდესაც BST- ში შეცვლა დაუშვებელია146
891დღეების რაოდენობა ორ თარიღს შორის LeetCode Solution146
892მაქსიმალური ქულა სტრიქონის Leetcode ამოხსნის გაყოფის შემდეგ146
893გარიგების საკომისიო Leetcode Solution- ით ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დრო146
894Diagonal Traversal LeetCode Solution146
895დიაგონალური ტრავერსი LeetCode Solution146
896მასივის სამმხრივი დაყოფა მოცემული დიაპაზონის გარშემო146
897მინიმალური სვოპები, რომ სტრიქონები გახდეს თანაბარი ლეეტკოდ ამოხსნისთვის145
898იპოვნეთ ორობითი ხის ორ კვანძს შორის მანძილი145
899დალაგებული სია გადააქციეთ ორობითი ძიების ხეზე145
900შეამოწმეთ წყობის ელემენტები თანმიმდევრულია წყვილად145
901შეამოწმეთ არის თუ არა მასივი დასტის დახარისხებადი145
902მასივის შეცვლა ისე, რომ arr [i]> = arr [j] თუ i არის ლუწი და arr [i] <= arr [j] თუ i უცნაურია და j <i145
903წაშლა და იშოვე145
904დანიშნულების ქალაქი Leetcode Solution145
905ჩადეთ წაშლა GetRandom145
906უნიკალური მთელი რიცხვების მინიმალური რაოდენობა K მოხსნის შემდეგ Leetcode Solution145
907შეამოწმეთ, მოცემული მასივი წარმოადგენს თუ არა ორობითი ძიების ხის დონის ორდერის გადაკვეთას145
908ლიმონათის შეცვლა Leetcode Solution145
909შეავსეთ მოთხოვნები განახლებების გარეშე145
910დაითვალეთ მეცხრე კიბეზე ასასვლელი გზები 1, 2 ან 3 ნაბიჯის გამოყენებით145
911გამოიცანით რიცხვის უმაღლესი ან დაბალი II145
912რობოტი შემოსაზღვრული წრეში LeetCode Solution145
913ვერტიკალური ჯამი მოცემულ ორობით ხეში144
914სივრცის გადალახვა სიტყვებს შორის Leetcode Solution144
915დაბეჭდეთ ფიბონაჩის თანმიმდევრობა 2 ცვლადის გამოყენებით144
916Palindrome Partitioning Leetcode Solution144
9174 ჯამი144
918ორი დახარისხებული სიის შერწყმა Leetcode144
919სპირალური მატრიცა III LeetCode Solution144
920Time Based Key-Value Store LeetCode Solution143
921უცხოპლანეტელთა ლექსიკონი143
922მაქსიმალური სიხშირის დასტის Leetcode Solution143
923მასივის გაყოფა ზედიზედ143
924მინიმალური სიმაღლის ხეები LeetCode Solution143
925მართკუთხედის Leetcode ამოხსნის აგება143
9263 ჯამი143
927სპეციალური პოზიციები ორობითი მატრიცის Leetcode გადაწყვეტაში143
928ააშენეთ სრული ორობითი ხე თავისი მიბმული სიიდან143
929პროგრამა, რათა შეამოწმოს არის თუ არა ორობითი ხე BST143
930მასივის ყველა რიცხვის GCD მოთხოვნები, მოცემული დიაპაზონის ელემენტების გარდა142
931Infix Postfix– ზე142
932ცალკეული კუნძულების რაოდენობა Leetcode Solution142
933შეამოწმეთ, არის თუ არა გადაფარებული ორი ინტერვალი მოცემულ ინტერვალში142
934Iterative Postorder Traversal ორი სტეკის გამოყენებით142
935მოძებნეთ საერთო სიმბოლოები Leetcode Solution142
936ააშენეთ BST მოცემული დონის შეკვეთის გადაკვეთისგან142
937გრძელი პალინდრომიული შედეგი142
938ორობითი ხის დონის საშუალო მაჩვენებლები142
939სხვაობა მასივი | დიაპაზონის განახლების მოთხოვნა O- ში (1)142
940Stone თამაშის II Leetcode142
941ორობითი ძიების ხის მორთვა142
942დააყენეთ Matrix Zeroes Leetcode Solution142
943ლექსიკოგრაფიული რიცხვები Leetcode ამოხსნა142
944ამოიღეთ დუბლიკატები დახარისხებული სიიდან II LeetCode Solution142
945ორობითი ხე ყველაზე გრძელი თანმიმდევრული თანმიმდევრობით LeetCode Solution142
946ყველა უნიკალური ტრიპლეტი, რომელიც ჯდება მოცემულ ღირებულებას141
947დაითვალეთ ქვეჯგუფები იგივე ლუწი და კენტი ელემენტებით141
948მკაცრად დაკავშირებული კომპონენტი141
949მომხმარებლის ვებსაიტის ანალიზი ეწვიეთ Pattern LeetCode Solution-ს141
950მატრიცაში იპოვნეთ მოცემული მწკრივის ყველა ნებადართული მწკრივი141
951ყველაზე დიდი ფართობის მართკუთხა ქვე-მატრიცა თანაბარი რაოდენობით 1-ით და 0-ით141
952სტეკების გამოყენებით რიგში დგომა141
953უნიკალური ბილიკები II141
954შეაგროვეთ მაქსიმალური ქულა ქსელში ორი ტრავერსის გამოყენებით141
955ორობითი მასივი M დიაპაზონის გადართვის ოპერაციების შემდეგ141
956შეუძლია გააკეთოს არითმეტიკული პროგრესი თანმიმდევრობისგან Leetcode Solution140
957დაითვალეთ ქვესექციები, სადაც მეორე მაღალია ყველაზე მაღლა140
958მოცურების ფანჯარა მაქსიმალური140
959იპოვეთ BST შეკვეთის გადაკვეთა წინასწარი გადაკვეთისგან140
960ეკვივალენტური დომინოს წყვილების რაოდენობა Leetcode Solution140
961ორი დაკავშირებული სიის კვეთა LeetCode Solution140
962ნიმუშის მოვლენები სტეკის გამოყენებით140
963შეცვალეთ 2n მთელი რიცხვები, როგორც a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn დამატებითი ადგილის გამოყენების გარეშე140
964უკუ კვანძები K- ჯგუფში140
965სიტყვა შესვენება140
966დაითვალეთ ქვემატრიცები ყველასთან ერთად LeetCode Solution140
967ზედიზედ სამი შანსის Leetcode ამოხსნა140
968შექმნა მაქსიმალური რიცხვი140
969Minesweeper LeetCode Solution140
970ინტერვალების შერწყმა140
971გრძელი ფიბონაჩის შედეგების სიგრძე139
972ორობითი ხის დონის ორდერის გადაკვეთა139
973ორობითი ძიების ხის წაშლის ოპერაცია139
974დათვალეთ წყვილი მოცემულ თანხასთან139
975იპოვნეთ განსხვავება Leetcode Solution139
976Kth ყველაზე პატარა ელემენტი BST Leetcode გადაწყვეტაში139
977ყველაზე გრძელი Nice Substring LeetCode გადაწყვეტა139
978ქვეჯგუფის მაქსიმალური თანხა, გარკვეული ელემენტების გამოკლებით139
979პროდუქტის მაქსიმალური ქვეჯგუფი139
980პალინდრომის დანაყოფი139
981Newman-Conway თანმიმდევრობა139
982მასივის დაყოფა წყვილებად, თანხა, რომელიც იყოფა კ139
983დაითვალეთ პირველები დიაპაზონში139
984მასივის პროდუქტი Self LeetCode Solution-ის გარდა139
985ზოგადი ხის სიმაღლე მშობლიური მასივიდან139
986სიმეტრიული ხე138
987K წარმოშობის ყველაზე ახლოს Leetcode Solution138
988ორი დალაგებული მასივის მედიანა138
989ასტეროიდების შეჯახება LeetCode Solution138
990მასივის ჯამის მაქსიმიზაცია K Negations Leetcode Solution- ის შემდეგ138
991მასივის LeetCode ხსნარის პროდუქტის ნიშანი138
992შეამოწმეთ არის თუ არა სიტყვა, როგორც სიტყვათა წინაპირობა წინადადების Leetcode ამოხსნაში138
993ჩემი კალენდარი I LeetCode Solution138
994ყველაზე დიდი რიცხვი Leetcode Solution137
995იპოვნეთ პირველი წრიული ტური, რომელიც ეწვევა ყველა ბენზინის ტუმბოს137
996საფეხურზე კიბეები137
997Maze III LeetCode Solution137
998შესაბამისი ასაკის მეგობრები LeetCode Solution137
999ყველაზე გრძელი მომდევნო შედეგების რაოდენობა137
1000მოცემულ მასივში იპოვნეთ მინიმუმის მაქსიმუმი თითოეული ფანჯრის ზომისთვის137
1001იპოვნეთ დუბლიკატი ქვეჯგუფები137
1002გაორმაგეთ პირველი ელემენტი და გადაადგილდით ნულის ბოლომდე137
1003განმეორებითი ქვეჯგუფის მაქსიმალური სიგრძე137
1004ყველაზე დიდი გასაყოფი წყვილების ქვეჯგუფი137
1005ძალაშია ბუმერანგის Leetcode გადაწყვეტა137
1006ორობითი ხის საზღვრის გადაკვეთა137
1007სეგმენტის ხე137
1008მარცხენა და მარჯვენა შემდეგი უფრო დიდი ინდექსების პროდუქტი137
1009პირველი დაკარგული პოზიტიური136
1010ლოგიკური პარენტეზის პრობლემა136
1011მოცემული სტრიქონის მაქსიმალური წონის ტრანსფორმაცია136
1012დანაყოფი ტოლია ქვეჯგუფის ჯამი136
1013გრაფიკის სიღრმისეული პირველი ძებნა (DFS)136
1014გააკეთეთ სიმებიანი ბრწყინვალე ამოხსნა136
1015ყველაზე გრძელი მზარდი შედეგების მშენებლობა (N log N)136
1016დონის შეკვეთის გადაკვეთა ორი რიგის გამოყენებით136
1017ჩასმა ორობით ხეში136
1018დიაპაზონის პირველი ძებნა (BFS) დიაგრამაზე136
1019უდიდესი ქვეტექსტი ორ ტოლ პერსონაჟს შორის Leetcode ამოხსნა136
1020Serialize და Deserialize ორობითი ხე136
1021გამოთვალეთ nCr% p136
1022ააშენეთ ორობითი ხე მოცემული მშობელი მასივის წარმოდგენიდან136
1023მაქსიმალური თანმიმდევრობის ჯამი ისეთი, რომ სამი არ არის ზედიზედ136
1024მხატვრის დანაყოფის პრობლემა136
1025Morris Inorder ტრავერსალი136
1026სიმების შესატყვისი მასივში Leetcode Solution136
1027უმოკლეს ვადაში შევსების სიტყვა Leetcode ამოხსნა135
1028ორობითი ძებნა ხე135
1029მოკვლა პროცესი LeetCode Solution135
1030მასივის შეცვლა ისე, რომ 'arr [j]' გახდეს 'i', თუ 'arr [i]' არის 'j'135
1031მინიმალური ინდექსი ორი სიის ჯამი135
1032მასივის LeetCode გადაწყვეტის დაყოფის გზების მაქსიმალური რაოდენობა135
1033შემდეგი დიდი ელემენტი III LeetCode გადაწყვეტა135
1034Graph Valid Tree LeetCode Solution135
1035სტრიქონის გაშიფვრა ანბანიდან Inteet Mapping Leetcode Solution135
1036გრძელი თანმიმდევრობა ისეთი, რომ სხვაობა მეზობლებს შორის ერთია135
1037მახინჯი ნომრები134
1038დიზაინი Hit Counter LeetCode Solution134
1039შექმენით მასივი სტეკის ოპერაციებით Leetcode Solution134
1040მასივის შეცვლა ისე, რომ განლაგებულიც კი მეტია, ვიდრე უცნაური134
1041მატრიქსში პალინდრომული ბილიკების რაოდენობა134
1042მორგებული სორტირების სიმებიანი Leetcode Solution134
1043ორობითი ძიების ხის გადამოწმება134
1044BST– ის უპირატესობები ჰეშის მაგიდასთან შედარებით134
1045მაქსიმალური ჯამი 3 არაგადაფარებული ქვეჯგუფისა134
1046K მაქსიმალური თანხები, რომლებიც გადაფარავს მომიჯნავე ქვე-მასივებს134
1047Scramble String LeetCode Solution134
1048იპოვნეთ მასივში ისეთი წყვილი, რომ მათი XOR იყოს 0134
1049ხელმისაწვდომი გადაღებები Rook Leetcode Solution- ისთვის133
1050არასწორი ტრანზაქციები LeetCode Solution133
1051IP მისამართის LeetCode Solution-ის გაუქმება133
1052Ugly Number II LeetCode Solution133
1053დაბალანსებული ორობითი ხე133
1054Bitwise AND of Numbers Range LeetCode Solution133
1055დიაგრამაზე განმეორებითი სიღრმის პირველი გადაკვეთა132
1056სუპერ მახინჯი ნომერი132
1057მაქსიმალური სიგრძის თანმიმდევრობა მეზობელ ელემენტებს შორის სხვაობით, როგორც 0 ან 1132
1058ორობითი ძიების ხე Leetcode Solution-ის აღდგენა132
1059ყველა უარყოფითი ელემენტის დასრულების მიზნით გადაადგილება, თუკი დამატებითი ადგილი დაიშვება132
1060ძებნა დახარისხებული მბრუნავი მასივი132
1061თანამშრომლის მნიშვნელობა LeetCode Solution132
1062დაამატეთ ორი რიცხვი132
1063Trie (პრეფიქსი ხე) Leetcode Solution-ის დანერგვა132
1064ითვალეთ მინიმალური ნაბიჯები მოცემული სასურველი მასივის მისაღებად132
1065ყველაზე დაბალი საერთო წინაპარი132
1066Path Sum II LeetCode Solution132
1067ითვლიან წყვილებს ორი დალაგებული მასივიდან, რომელთა ჯამი უდრის მოცემულ მნიშვნელობას x132
1068ორი ელემენტის სიხშირეს შორის მაქსიმალური განსხვავება, რომ უფრო მეტი სიხშირის მქონე ელემენტიც მეტია131
1069სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც ასრულებენ საშინაო დავალებას მოცემულ დროში Leetcode ამოხსნაში131
1070ამოიღეთ დუბლიკატები Sorted Array II Leetcode Solution-დან131
1071შექმენით ფრჩხილები Leetcode Solution131
1072იპოვნეთ Peak Element II LeetCode გადაწყვეტა131
1073იპოვნეთ პიკის ელემენტი131
1074უდიდესი BST Subtree LeetCode გადაწყვეტა131
1075განსაზღვრეთ შესაძლებელია თუ არა მატრიცის მიღება LeetCode ხსნარის ბრუნვით131
1076Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution131
1077ორობითი ხე მარჯვენა გვერდის ხედი LeetCode Solution131
1078წლის დღე Leetcode Solution130
1079იპოვნეთ ქვეჯგუფი მთის ფორმაშია თუ არა130
1080ქვესტრიქონები K სხვადასხვა მთელი რიცხვებით Leetcode Solution130
1081შემდეგი მარჯვენა მაჩვენებლების დასახლება თითოეულ კვანძში Leetcode Solution-ში130
1082ყველაზე გრძელი ბიტონიური შედეგი130
1083Kth ყველაზე პატარა ელემენტი დალაგებული მატრიცის LeetCode გადაწყვეტაში130
1084კლონირება ორობითი ხე შემთხვევითი მითითებით130
1085მასივის გადალაგება ისე, რომ ინდექსის ელემენტებიც კი მცირეა და უცნაური ინდექსის ელემენტებიც მეტია130
1086კომბინირებული ჯამი IV LeetCode Solution130
1087Root to Leaf ბილიკი სამიზნე თანხით Leetcode Solutions130
1088დახურული კუნძულების რაოდენობა Leetcode Solution130
1089ყველაზე პატარა საერთო რეგიონის Leetcode გადაწყვეტა130
1090თანმიმდევრული სიმბოლოები LeetCode Solution129
1091K სიებიდან იპოვნეთ ელემენტების შემცველი ყველაზე მცირე დიაპაზონი129
1092Binary Tree LeetCode Solution-ის სერიალიზაცია და დესერიალიზება129
1093მაქსიმალურად გაზარდეთ მანძილი უახლოეს ადამიანამდე LeetCode Solution129
1094იპოვნეთ მინიმალური მანძილი ორ რიცხვს შორის129
1095Kth ყველაზე პატარა პროდუქტი ორი დახარისხებული მასივიდან LeetCode Solution129
1096პალინდრომიული შედეგების ამოღება Leetcode Solution129
1097გადაიყვანეთ BST მინი-გროვად მასივის გამოყენების გარეშე129
1098მინიმალური ზომის ქვეჯგუფის ჯამი129
1099მოცემული კვანძის და-ძმების რაოდენობა ხეობაში129
1100ორობითი ხის მონაცემთა სტრუქტურა129
1101თითოეული კვანძის დონე ხეში საწყისი კვანძიდან129
1102მკაფიო შედეგები129
1103შემდეგი Permutation Leetcode Solution129
1104სამმაგი ქვემიმდევრობის გაზრდა LeetCode Solution129
1105ორობითი ხის ტიპები129
1106შექმენით ორობითი ხე Preorder და Postorder Traversal LeetCode Solution-დან128
1107დაბეჭდეთ ყველა სამეული სამი დახარისხებული მასივით, რომელიც ქმნის AP- ს128
1108იპოვნეთ მაქსიმალური განსხვავება უახლოეს მარცხენა და მარჯვენა პატარა ელემენტებს შორის128
1109გეზი ჯამი128
1110წაშალეთ ეგზემპლარი დალაგებული მასივიდან128
1111იპოვნეთ სამი ელემენტი სხვადასხვა სამი მასივიდან, ისეთი, რომ + b + c = ჯამი128
1112დაითვალეთ ყველაზე დიდი ჯგუფის გამოცემა Leetcode128
1113განმეორებითი მეთოდი მოცემული ორობითი ხის წინაპრების მოსაძებნად128
1114დაყოფილი წყვილების დათვლა128
1115მუდმივი დროის დიაპაზონი დაამატეთ ოპერაცია მასივს128
1116პროდუქტის მაქსიმალური ქვეჯგუფი127
1117დიაპაზონის პროდუქტები მასივში127
1118ჭრის ჯოხი127
1119შეკითხვების შემდეგ ლუწი რიცხვების ჯამი127
1120Prime Palindrome LeetCode Solution127
11211-ის ყველაზე გრძელი ქვეჯგუფი ერთი ელემენტის LeetCode გადაწყვეტის წაშლის შემდეგ127
1122მესამე მაქსიმალური რიცხვის Leetcode ამოხსნა127
1123მასივის საშუალო ზოგიერთი ელემენტის ამოღების შემდეგ Leetcode Solution126
1124პალინდრომის პერმუტაცია LeetCode Solution126
1125მინიმალური აბსოლუტური სხვაობა BST Leetcode Solution- ში126
1126დაბეჭდეთ ორობითი ხის მარჯვენა ხედი126
1127შემდეგი მოთხოვნების უფრო დიდი რაოდენობის დაბეჭდვა126
1128შეცვალეთ სიმებიანი Leetcode ამოხსნა126
1129ორობითი ხის ქვედა ხედი126
1130უჯრედები კენტი მნიშვნელობებით მატრიცის LeetCode გადაწყვეტაში126
1131მოქმედი Tic-Tac-Toe სახელმწიფო LeetCode Solution126
1132პოლიგონის Leetcode ამოხსნის მინიმალური ქულის სამკუთხა126
1133ტოპოლოგიური დალაგება125
1134ძებნა ჩასმა პოზიცია125
1135დაწერეთ კოდი, რათა დადგინდეს, ორი ხე იდენტურია125
1136წაშალეთ კვანძები და დააბრუნეთ Forest Leetcode Solution125
1137Moser-de Bruijn თანმიმდევრობა125
1138მოძებნეთ ელემენტი დალაგებულ მბრუნავ მასივში125
1139ათასი გამყოფი Leetcode გადაწყვეტა124
1140შეაერთეთ ორი BST შეზღუდული დამატებითი ადგილით124
1141მაქსიმალური ორობითი ხე124
1142შეცვალეთ კვანძები წყვილებში124
1143ქვეჯგუფის ჯამის პრობლემა O (ჯამი) სივრცეში124
1144უახლოესი ორობითი ძიების ხე Leetcode Solution124
1145ააშენეთ K Palindrome Strings LeetCode Solution124
1146პალინდრომული ქვესტრინგები Leetcode Solution124
1147დაბეჭდეთ შეცვლილი მასივი შეკრებისა და გამოკლების ბრძანებების შესრულების შემდეგ123
1148N-Ary Tree LeetCode ხსნარის დიამეტრი123
1149გოლობის თანმიმდევრობა123
1150შესაძლო Bipartition LeetCode გადაწყვეტა123
1151იპოვეთ ორი გადახურვის ქვემასივი, რომელთაგან თითოეული მიზნობრივი ჯამის LeetCode ამოხსნით123
1152ყველაზე გრძელი თანმიმდევრული შედეგი123
1153ავტობუსის მარშრუტები Leetcode Solution123
1154შეამოწმეთ მასივის ფორმირება გაერთიანების Leetcode Solution- ის საშუალებით123
1155K სიმბოლოების ამოღების შემდეგ მოცემულ სტრიქონში ითვლება პერსონაჟების კვადრატების მინიმალური ჯამი123
1156ტრანსპორტირება BST უფრო მეტი თანხა ხე122
1157მინიმალური Sideway Jumps LeetCode Solution122
1158Kth უმცირესი რიცხვი გამრავლების ცხრილში Leetcode ამოხსნა122
1159მაქსიმალურად გაზარდეთ წრიული მასივის თანმიმდევრული სხვაობების ჯამი122
1160იპოვეთ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა თითოეულ ხის მწკრივში LeetCode გადაწყვეტაში122
1161საძიებო წინადადებების სისტემა LeetCode Solution122
1162სწორხაზოვან დროში იპოვნეთ დაზუსტებული ზომის 3122
1163ამოიღეთ კიდეების მაქსიმალური რაოდენობა, რათა შეინარჩუნოთ გრაფიკის სრულად გადაკვეთა Leetcode Solution122
1164წითელ-შავი ხე შესავალი122
1165გაყოფილი ორობითი ხის LeetCode ხსნარის მაქსიმალური პროდუქტი122
1166მოთხოვნები გამოყოფილი მასალის ცალკეული ელემენტების რაოდენობის შესახებ122
1167იპოვნეთ გველის მაქსიმალური სიგრძე122
1168პრიორიტეტული რიგი122
1169შეადარე სიმები სიმბოლოების ყველაზე მცირე ზომის Leetcode ამოხსნის სიხშირის მიხედვით121
1170ითვლიან თუნდაც სიგრძის ორობით მიმდევრობებს პირველი და მეორე ნახევრის ბიტების ერთნაირი ჯამით121
1171იპოვნეთ მოცემული რიცხვის უმცირესი ორობითი ციფრი121
1172გადაწყვეტილების ხე121
1173გრძელი განმეორებითი შედეგი121
1174ორობითი ხის ორობითი ძიების ხის კონვერტაცია121
1175კვანძების გაცვლა დაკავშირებულ სიაში Leetcode Solution-ში120
1176Factorial Trailing Zeroes LeetCode Solution120
1177გადაიყვანეთ დალაგებული მასივი ორობით ძიების ხეზე LeetCode Solutions120
1178პირველი ცუდი ვერსია120
1179მასივის როტაცია120
1180Matchsticks მოედანზე Leetcode Solution120
1181ვებ Crawler LeetCode Solution120
1182ორობითი საძიებო ხის ყველაზე დაბალი საერთო წინაპარი120
1183ელემენტების შემცირება მასივის ზიგზაგის LeetCode გადაწყვეტის შესაქმნელად119
1184შეკვეთების რაოდენობა Backlog Leetcode Solution-ში119
1185შეცვალეთ გზა BST– ში რიგის გამოყენებით119
1186მაქსიმალური ჯამი bitonic subarray119
1187მინიმალური ღირებულება ჩიპების იმავე პოზიციაზე LeetCode Solution-ზე გადატანისთვის119
1188K'th უდიდესი ელემენტი BST– ში მუდმივი დამატებითი სივრცის გამოყენებით119
1189რიგის რეკონსტრუქცია სიმაღლეზე119
1190მარცხენა ფოთლების ჯამი LeetCode ამოხსნა118
1191უახლოესი ფოთოლი ორობითი ხის LeetCode გადაწყვეტაში118
1192დიაგრამა და მისი წარმოდგენა118
1193მინიმალური გადაადგილება თანაბარ მასივის ელემენტებზე LeetCode Solution118
1194სწორი სამკუთხედის ნომერი118
1195ქვების გადაადგილება Leetcode– ის თანმიმდევრულ ამოხსნამდე118
1196ორობითი ხის გათვალისწინებით, როგორ ამოიღებთ ყველა ნახევრად კვანძს?118
1197თარიღის რეფორმატი LeetCode Solution118
1198A, b და c სიგრძის სეგმენტების მაქსიმალური რაოდენობა118
1199მიმდებარე მასივი LeetCode Solution118
1200კონკრეტული განსხვავების მქონე წყვილების მაქსიმალური ჯამი118
1201დაითვალეთ წყვილი, რომელთა პროდუქტები მასივშია118
1202დიაპაზონის მოთხოვნები გრძელი სწორი ფრჩხილის შედეგისთვის118
1203როგორ უნდა დაბეჭდოთ A- ს მაქსიმალური რაოდენობა მოცემული ოთხი კლავიშის გამოყენებით117
1204გამოიცანით სიტყვა117
1205მასივის მოთხოვნები გამრავლებული ჩანაცვლებისა და პროდუქტისთვის117
1206Kth ყველაზე პატარა ელემენტი BST- ში117
1207შეცვალეთ ზედიზედ ორი ტოლი მნიშვნელობა ერთით უფრო დიდით116
1208რესტორნების გაფილტვრა ვეგანებისადმი მეგობრული, ფასისა და დისტანციის Leetcode გადაწყვეტის მიხედვით116
1209ორობითი ხის Leetcode გადაწყვეტის ყველაზე დაბალი საერთო წინაპარი116
1210გადაიყვანეთ მთელი რიცხვი ორი No-Zero Integer Leetcode ამოხსნის ჯამში116
1211შამპანური Tower LeetCode Solution116
1212გზა გადაკვეთა Leetcode Solution116
1213არითმეტიკული ნაჭრები II – ქვემიმდევრობა LeetCode ამოხსნა115
1214მინიმალური სვოპები მიმდევრობის შესაქმნელად LeetCode გადაწყვეტის გაზრდის მიზნით115
1215მასივის LeetCode ხსნარის შეერთება115
1216მთელი რიცხვის შესვენება LeetCode Solution115
1217Perfect Squares LeetCode Solution115
1218ორობითი ხის მაქსიმალური სიღრმე114
1219ორის ძალა114
1220დიაპაზონის ჯამის მოთხოვნა იშვიათი ცხრილის გამოყენებით114
1221Flatten 2D Vector LeetCode Solution114
1222დაწერე ფუნქცია ორი დაკავშირებული სიის გადაკვეთის წერტილის მისაღებად114
1223შეამოწმეთ ორობითი ხის LeetCode გადაწყვეტის სისრულე114
1224დიზაინი Skiplist LeetCode Solution114
1225შერწყმა დალაგება114
1226LRU Cache Leetcode Solution114
1227n Leetcode ამოხსნის kth ფაქტორი114
1228გაყავით ორი მთელი რიცხვი Leetcode ამოხსნა114
1229გზის მაქსიმალური ჯამი მარჯვენა რიცხვის სამკუთხედში114
1230შეამოწმეთ იდენტური BSTs ხეების მშენებლობის გარეშე113
1231BST ხეზე, ყველა პატარა გასაღების ჯამით113
1232ყველაზე დიდი Plus Sign Leetcode Solution113
1233ელემენტების მაქსიმიზაცია სხვა მასივის გამოყენებით113
1234ახალი 21 თამაში113
1235მოცემული დიაპაზონის ლუწი ან კენტი რიცხვის ალბათობის მოთხოვნები113
1236გრძელი საერთო პრეფიქსი Word– ის გამოყენებით Word Matching– ით113
1237მომიჯნავე მასივი113
1238მოქმედი Perfect Square LeetCode Solution113
1239შეცვალეთ შეცვლილი მასივი მასივის მრავალჯერადი დიაპაზონის ზრდის ოპერაციების შემდეგ113
1240შეამოწმეთ არის თუ არა ორი ორობითი ხის ყველა დონე ანაგრამა113
1241დიაპაზონის საშუალო მასივი113
1242იპოვეთ მინიმუმი ბრუნვით დახარისხებული მასივის II LeetCode გადაწყვეტაში113
1243შეამოწმეთ, აქვს თუ არა BST- ის თითოეულ შიდა კვანძს ზუსტად ერთი შვილი112
1244მაქსიმალური მნიშვნელობა მოცემულ ინდექსში შეზღუდული მასივის LeetCode გადაწყვეტაში112
1245პარალელური კურსები II LeetCode Solution112
1246ბეჭდვა Newman-Conway Sequence– ის პირობები112
1247მოცურების ფანჯარა Median Leetcode Solution112
1248უკუსვლის გარეშე მოცემული ორობითი ხის კვანძის წინაპრების ბეჭდვა112
1249თამამი სიტყვები String LeetCode Solution-ში112
1250დიაგრამა კლონირება111
1251შერწყმა k დახარისხებული სიები Leetcode Solution111
1252ითვლიან ცალკეულ ლუწი რიცხვების ქვეჯგუფებს111
1253იპოვნეთ კ-ის ყველაზე პატარა ელემენტი BST- ში (შეკვეთის სტატისტიკა BST- ში)111
1254იპოვნეთ შერწყმის ოპერაციების მინიმალური რაოდენობა მასივის პალინდრომის შესაქმნელად111
1255სიმეტრიული ხე LeetCode Solution Leetcode Solution111
1256მაქსიმალური მასივი ორი მოცემული მასივიდან, რომელიც შეკვეთის ერთნაირია111
1257დაკარგული ნომერი110
1258მინიმალური ამოღება, რათა სწორი ფრჩხილები გააკეთოთ LeetCode Solution110
1259ორობითი მასივის დათვლა და გადართვა110
1260პროდუქტის მაქსიმალური ქვეჯგუფი110
1261შეამოწმეთ, არის თუ არა ორი კვანძი ერთ გზაზე110
1262უმცირესი დიაპაზონი II Leetcode Solution110
1263გადაამოწმეთ ორობითი ხის წინასწარი შეკვეთა109
1264მოცემულ ქვეჯგუფში მოცემულ რიცხვზე ნაკლები ან ტოლი ელემენტების რაოდენობა109
1265შეამოწმეთ, აქვს თუ არა სტრიქონს სხვა სტრიქონის დაშლა Leetcode Solution108
1266Excel ფურცლის სვეტის სათაური LeetCode Solution108
1267შემდეგი უფრო დიდი ელემენტი108
1268გამოსახულების გადახურვა LeetCode Solution108
1269მინიმალური ღირებულება კიბეებზე ასვლის LeetCode Solution107
1270მოწესრიგებული რიგი LeetCode Solution107
1271კოკო ჭამს ბანანს LeetCode ხსნარი107
1272პალინდრომის დანაყოფი107
1273მინიმალური დრო ყველა ვაშლის შესაგროვებლად ხეზე LeetCode ხსნარში106
1274ფრჩხილების დამატების სხვადასხვა გზები Leetcode Solution106
1275შეამოწმეთ, შეუძლია თუ არა X- ს ცვლილება რიგში მყოფ ყველა ადამიანს105
1276Peeking Iterator LeetCode Solution105
1277ყველაზე გრძელი ქვესტრიქონი სიმბოლოების გამეორების გარეშე Leetcode Solution104
1278შერწყმული დახარისხებული მასივი103
1279ნიუმენ – შენქსი – უილიამსი პრემიერ103
1280შეამოწმეთ ორობითი მასივი, რომლის ქვეჯგუფი წარმოადგენს რიცხვი კენტი ან ლუწი103
1281Array Nesting Leetcode Solution102
1282უდიდესი ქვემატრიცა LeetCode Solution-ის გადაწყობებით102
1283დიაპაზონის მინიმალური მოთხოვნა (კვადრატული ფესვის დაშლა და იშვიათი ცხრილი)102
1284მონეტების მოწყობა Leetcode Solution101
1285მაქსიმალური თანხის მომატება100
1286იპოვნეთ k სიგრძის მაქსიმალური საშუალო ქვეჯგუფი100
1287დაშიფრული სტრიქონი უმოკლეს სიგრძის LeetCode ხსნარით100
1288მზარდი თანმიმდევრობის მაქსიმალური პროდუქტი99
1289მინიმალური საერთო სივრცე დახარჯული K ზომის შეცვლის ოპერაციებით LeetCode Solution99
1290ორობითი მასივის სუბსტრატების ათწილადი მნიშვნელობების მოთხოვნები99
1291მოცემულ დიაპაზონში თანაბარი ელემენტების მქონე ინდექსების რაოდენობა99
1292გადაიყვანეთ Base -2 LeetCode გადაწყვეტაში98
1293ადამიანების მინიმალური რაოდენობა, რომლებიც ასწავლიან LeetCode Solution-ს98
1294გადაიყვანეთ BST ორობითი ხეზე ისე, რომ ყველა გასაღების ჯამს დაემატება ყველა უფრო მეტი გასაღების ჯამი97
1295შემთხვევითი არჩევანის ინდექსი LeetCode Solution97
1296ორობითი ხის ორობითი ძიების ხის კონვერტაცია STL ნაკრების გამოყენებით96
1297უწყვეტი Subarray Sum LeetCode Solution96
1298იპოვეთ ცირკულარული თამაშის LeetCode Solution-ის გამარჯვებული96
1299ორობითი ხის LeetCode ამოხსნის ვერტიკალური რიგის გადაკვეთა96
1300დაამატეთ ორი რიცხვი II Leetcode ამოხსნა96
1301მიაღწიეთ რიცხვის LeetCode გადაწყვეტას96
1302მოთხოვნები დიაპაზონის უდიდესი უცნაური გამყოფი XOR– ზე95
1303პალინდრომის ნომერი LeetCode Solution95
1304N ზომის მოცემული მასივის შემოწმება შეიძლება წარმოადგენს N დონის BST– ს, თუ არა95
1305მინიმალური შესაძლო მთელი რიცხვი მაქსიმუმ K მიმდებარე სვოპების შემდეგ ციფრებზე LeetCode Solution94
1306Jump Game IV LeetCode Solution94
1307ქვემიმდევრობების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოცემული ჯამის პირობას LeetCode ამოხსნას94
1308ჩადეთ წაშლა GetRandom O(1) Leetcode Solution93
1309დიზაინი მიწისქვეშა სისტემის Leetcode Solution90
1310მაქსიმალური სიგრძის ჯაჭვის ბეჭდვა89
1311Capital Leetcode Solution-ის ამოცნობა87
1312Leaderboard Leetcode Solution-ის დიზაინი86
1313ყველაზე K ხშირი ელემენტები LeetCode Solution83
1314მინიმალური სვოპები ჯგუფში All 1's Together Leetcode Solution83
1315ქვესტრიქონი ყველა სიტყვის შეერთებით Leetcode Solution83
1316მინიმალური ბილიკის ჯამი Leetcode Solution80
1317Count Sub Islands LeetCode Solution80
1318Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution80
1319ასოების გადანაცვლება LeetCode Solution79
1320კენტი ლუწი დაკავშირებული სია Leetcode Solution77
1321ყველაზე გრძელი საერთო ქვემიმდევრობის LeetCode გადაწყვეტა77
1322საუკეთესო შეხვედრის წერტილი LeetCode გადაწყვეტა76
1323იპოვეთ Town Judge LeetCode Solution76
1324იპოვეთ Town Judge LeetCode Solution75
1325Decode String Leetcode Solution75
1326მაქსიმალური პოპულაციის წელი LeetCode Solution74
1327უმოკლეს დაუხარისხებელი უწყვეტი Subarray LeetCode გადაწყვეტა72
1328ჯამი ფესვიდან ფოთლამდე რიცხვებში LeetCode Solution71
1329მაქსიმალური პოპულაციის წელი LeetCode Solution71
1330დიზაინის დამატება და ძიება სიტყვების მონაცემთა სტრუქტურა LeetCode Solution70
1331მართკუთხედის გადახურვა LeetCode გადაწყვეტა70
1332Stone Game IV LeetCode Solution67
1333გააბრტყელეთ ორობითი ხე დაკავშირებულ სიაში LeetCode Solution67
1334დიაპაზონის ჯამის მოთხოვნა 2D – უცვლელი LeetCode გადაწყვეტა66
1335ფრჩხილების ქულა LeetCode Solution66
1336ჩასვით დალაგებულ წრიულ კავშირში LeetCode Solution66
1337გამოავლინეთ ბარათები მზარდი შეკვეთით Leetcode Solution63
1338არის თუ არა გრაფიკი ორმხრივი? LeetCode Solution62
1339მოქმედი სამკუთხედის ნომერი LeetCode Solution62
1340გაყავით შოკოლადის LeetCode ხსნარი53
1341ნაბიჯ-ნაბიჯ მიმართულებები ბინარული ხის კვანძიდან სხვა LeetCode გადაწყვეტამდე48
1342BST LeetCode Solution-ის დიაპაზონის ჯამი45
1343უკუ მთელი რიცხვი Leetcode Solution43
1344დაალაგეთ ფერები LeetCode Solution42
1345იპოვეთ K უახლოესი ელემენტები LeetCode გადაწყვეტა40
1346კვადრატის მაქსიმალური გვერდის სიგრძე ჯამით ნაკლები ან ტოლი ზღურბლის LeetCode ამოხსნით38
1347როტაცია String LeetCode Solution37
1348Excel ფურცლის სვეტის ნომერი LeetCode Solution37
1349მაქსიმალური ზომის ქვებარის ჯამი უდრის k Leetcode ამოხსნას19
1350High Five LeetCode Solution18
1351H-Index Leetcode Solution18
1352ჩასვით Delete GetRandom O(1) – LeetCode Solution დაშვებული დუბლიკატები6
1353უნიკალური ბინარული საძიებო ხეები LeetCode Solution4